« escort » traduction en suédois

EN

« escort » en suédois

volume_up
escort {substantif}

EN escort
volume_up
{substantif}

escort
volume_up
eskort {gen. comm.}
Could these escorts be part of a European military force based on EU NAVFOR?
Skulle en sådan militär eskort kunna bestå av en europeisk militär stryka som bygger på EU Navfor?
Is it in favour of putting military escorts on board fishing and cargo vessels, as is already the case on French vessels?
Accepterar kommissionen militär eskort ombord på fiske- och fraktfartyg, såsom redan är fallet ombord på franska fartyg?
In my view, it would be right and proper to extend the escort requirement for particularly dangerous goods here, such as corrosive substances or explosives.
Det vore enligt min åsikt rätt och riktigt att utvidga kravet på eskort för i synnerhet farligt gods här, som exempelvis frätande ämnen eller sprängämnen.
escort (aussi: attendant, guard, keeper, lookout)
volume_up
vakt {gen. comm.}
And whenever the Norden bombsight is taken onto a plane, it's escorted there by a series of armed guards.
Och varje gång Nordens bombsikte tas ombord på ett flygplan, blir den eskorterad dit av en rad beväpnade vakter.
escort (aussi: cortège, following, retinue, suite)
It is simple: it was my duty to escort the Queen of the Netherlands here and to be present for her speech.
Huvudsaken är dock att ni kan lita på att vi följer allt som sägs här om den ytterst viktiga frågan om parlamentets beslut om den nya kommissionen särskilt noga.
escort (aussi: bodyguard, body guard)
volume_up
livvakt {gen. comm.}
escort (aussi: cavalier, partner)
volume_up
kavaljer {gen. comm.}
escort
volume_up
skyddsvakt {gen. comm.}
Passengers under the influence of alcohol are one aspect of this, but the original effect of this proposal would have been to limit it to asylum seekers being sent home or to prisoners under escort.
Alkoholpåverkade passagerare är en aspekt av detta, men förslagets ursprungliga innebörd var att begränsa det till asylsökande som skickas hem eller till fångar med skyddsvakt.
escort
volume_up
hedersvakt {gen. comm.}
escort (aussi: tender, warder)
volume_up
vaktare {gen. comm.}

Synonymes anglais de « escort »

escort

Exemples d'usage pour « escort » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishCould the huissiers please escort out of the Chamber those who are leaving the debate.
Kan vaktmästarna vara vänliga att följa dem som skall lämna debatten ut från kammaren.
EnglishThis woman single-handedly took out an armed DlA escort detail...... and kidnapped a young boy.
Den här kvinnan slog ensam ut en beväpnad DlA eskortenhet...... och kidnappade en ung pojke.
EnglishCould the huissiers please escort out of the Chamber those who are leaving the debate.
Det finns ingen som säger att vi inte skall göra det.
EnglishAre you here to escort me to the stockade, captain?
EnglishTo close, Mr Bush is coming, but he will have a macabre escort, the hundreds of thousands of innocent Iraqi civilians murdered.
Dessa värderingar kallas också universella, men i själva verket är de västerländska eller snarare europeiska.
EnglishI'm sorry, Leslie could you please escort miss...
EnglishIt would be my pleasure to escort you.
EnglishShe is a young girl ending up in a brothel or in a so-called escort service in Germany, Austria or the Netherlands.
Hon är en ung flicka som slutar på en bordell eller inom en så kallad eskorttjänst i Tyskland, Österrike eller Nederländerna.
EnglishThe refugees can only leave the camps in order to receive emergency medical treatment, with a military escort accompanying them in most cases.
Flyktingarna tillåts endast lämna lägren för att få akut medicinsk vård, i de flesta fall med militäreskort.
EnglishFurthermore, what measures are being taken to immediately escort these illegal immigrants back to the European Union's external border?
Kompletterande fråga: vilka åtgärder har vidtagits för att de omedelbart skall återföras till unionens yttre gräns?
EnglishFurthermore, what measures are being taken to immediately escort these illegal immigrants back to the European Union' s external border?
Kompletterande fråga: vilka åtgärder har vidtagits för att de omedelbart skall återföras till unionens yttre gräns?
EnglishIt is simple: it was my duty to escort the Queen of the Netherlands here and to be present for her speech.
Huvudsaken är dock att ni kan lita på att vi följer allt som sägs här om den ytterst viktiga frågan om parlamentets beslut om den nya kommissionen särskilt noga.
EnglishToday, among other things, they will be able to demand compensation for delays or damage to luggage, while persons of reduced mobility will receive a special escort.
Hädanefter kommer de bl.a. att kunna begära kompensation för förseningar eller skador på bagage, och personer med nedsatt rörlighet kommer att få särskild assistans.
EnglishWhen we left the Élysée Palace last week, after our meeting there, you provided us with a police escort with flashing lights, and I was in a car with Mr Cohn-Bendit behind the police.
När vi lämnade Élyséepalatset förra veckan, efter vårt möte där, erbjöd ni oss poliseskort med varningsljus, och jag var i en bil med Daniel Cohn-Bendit bakom polisen.