« especially » traduction en suédois

EN

« especially » en suédois

EN

especially {adverbe}

volume_up
especially (aussi: peculiarly)
This is in Finland's interests, especially as far as agricultural policy is concerned.
Detta ligger i Finlands intresse, speciellt vad gäller jordbrukspolitiken.
They cannot be consciously contracted, especially if you overdid the Botox.
. ~~~ speciellt om du använt för mycket botox.
Decisions need to be taken, especially in areas such as data protection.
Det är bråttom att fatta beslut, speciellt när det gäller frågan om uppgiftsskydd.
Especially in the delegations, expertise is required in this area.
Det behövs expertkunskaper på detta område, i synnerhet i delegationerna.
The work situation is often difficult, especially for women with families.
Arbetssituationen är ofta svår, i synnerhet för kvinnor med familjer.
This situation occurs especially in refugee camps, but not only there.
Sådana situationer uppstår i synnerhet i flyktingläger, men inte enbart.
The situation is especially bad close to the border between Mexico and the United States of America.
Situationen är synnerligen allvarlig nära gränsen mellan Mexiko och Förenta staterna.
The level can be discussed but the principle especially on this matter is very important.
Vi kan diskutera nivån, men principen i detta speciella ärende är synnerligen viktig.
Våld mot barn är synnerligen motbjudande.

Synonymes anglais de « especially »

especially

Exemples d'usage pour « especially » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAt a time of crisis it is especially important to make credits easier to obtain.
I dessa kristider är det särskilt viktigt att göra krediter mer lättillgängliga.
EnglishAgeing and growing old, especially with regard to women, should not be a burden.
Åldrande och att bli gammal borde inte vara en börda, särskilt inte för kvinnor.
EnglishThe Desertec project is especially significant in that it points to the future.
Desertec-projektet är särskilt betydelsefullt, eftersom det pekar mot framtiden.
EnglishWe recognize patterns to distinguish noise from signal, and especially our name.
Vi känner igen mönster för att skilja brus från signal, och särskilt vårt namn.
EnglishThey are asking us also to be responsive and to reassure them, especially today.
De uppmanar oss också att vara mottagliga och ge dem garantier, särskilt i dag.
EnglishDo not forget, Prime Minister, especially next week, that you are a true European.
Glöm inte, herr premiärminister, särskilt nästa vecka, att ni är en sann europé.
EnglishIt is especially important that the Directive covers all discrimination criteria.
Särskilt betydelsefullt är att direktivet omfattar alla diskrimineringsgrunder.
EnglishIt is therefore especially important for us to set clear limits for working time.
Det är därför särskilt viktigt för oss att sätta tydliga gränser för arbetstiden.
EnglishIt may also help to gain additional income, especially in small, family holdings.
Detta kan också bidra till ytterligare inkomster, särskilt i små familjejordbruk.
EnglishThank you very much, Mr Graefe zu Baringdorf, especially for your pertinacity.
Tack herr Graefe zu Baringdorf, inte minst för den uthållighet som ni har visat!
EnglishThis applies especially to the arrests of peaceful citizens on political grounds.
Detta gäller särskilt fängslandet av fredliga medborgare på politiska grunder.
English(RO) European values are especially important to the education system in Romania.
(RO) De europeiska värdena är särskilt viktiga för utbildningssystemet i Rumänien.
EnglishIn the health and social fields especially, they need a specific set of rules.
På områdena hälsa och sociala frågor behövs det en särskild uppsättning regler.
EnglishSuch training has been somewhat neglected, especially in the new Member States.
Sådan utbildning har delvis försummats, framför allt i de nya medlemsstaterna.
EnglishI am especially grateful for your contribution to the broad guidelines this year.
Jag vill särskilt tacka för bidraget om de allmänna riktlinjerna för detta år.
EnglishI especially welcome the committee's decision to lower the thresholds involved.
Jag välkomnar särskilt utskottets beslut att sänka de aktuella tröskelvärdena.
EnglishI thank all my colleagues for their cooperation, and especially for their input.
Jag tackar alla kolleger för det goda samarbetet och framför allt för deras insats.
EnglishThis gesture speaks for itself, and it is especially topical for us here in Europe.
Denna gest talar för sig själv, och den är särskilt aktuell för oss här i Europa.
EnglishAnother important issue, especially for the Liberal Group, is freedom of speech.
En annan viktig fråga, särskilt för den liberala gruppen, är yttrandefrihet.
EnglishThe status of children and women needs improving, especially in rural areas.
Barnens och kvinnornas ställning måste förbättras, särskilt i landsbygdområdena.