« essence » traduction en suédois

EN

« essence » en suédois

volume_up
essence {substantif}

EN essence
volume_up
{substantif}

essence (aussi: being, entity, fuss, genius)
In essence, the total compromise is less than the sum of its parts.
Kompromissens väsen ligger en gång för alla i att man inte uppnår det optimala.
And I understood that this was the very essence of art.
Och jag insåg att detta är konstens innersta väsen.
After all, that is the essence of the Single Market.
När allt kommer omkring är detta den inre marknadens innersta väsen.
After all, that is the essence of the Single Market.
När allt kommer omkring är detta den inre marknadens innersta väsen.
And I understood that this was the very essence of art.
Och jag insåg att detta är konstens innersta väsen.
It is a part of its future which is at stake right now, part of its very essence, its heart and soul.
Just nu blottas en del av dess framtid, dess innersta väsen, dess själ.
essence
volume_up
essens {gen. comm.}
But there is something that can give the self ultimate and infinite connection -- and that thing is oneness, our essence.
Men det finns något som kan ge självet en ultimat och oändlig anslutning -- och det är enhet, vår essens.
Essensen av detta är det kollegiala systemet.
essence (aussi: extract)
essence
The essence of the Strategy of course remains in place.
Strategins grunddrag är naturligtvis även i fortsättningen på sin plats.
essence
volume_up
innersta natur {gen. comm.}
And over time and with practice, I've tried to live more and more from my essence.
Och med tiden och med övning, har jag försökt leva mer och mer från min innersta natur.
essence

Synonymes anglais de « essence »

essence

Exemples d'usage pour « essence » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThat is the essence of this report, for which I venture to ask for your support.
Det är det centrala i detta betänkande, och för den tanken ber jag om ert stöd.
EnglishFor these reasons, conducting an assessment of the new system is of the essence.
Av dessa skäl är det väsentligt att en utvärdering av det nya systemet genomförs.
EnglishMr Bowis, I will be sure to inform the Presidency of the essence of your speech.
– Jag skall se till att ordförandeskapet blir informerat om vad ni sade, Bowis.
EnglishThe essence of the social-democrat approach is the construction of a social Europe.
Kärnan i den socialdemokratiska strategin är uppbyggnaden av ett socialt Europa.
EnglishI want to stress that, in essence, there is broad agreement with this House.
Jag vill betona att det generellt sett råder stor enighet med Europaparlamentet.
EnglishFree and in particular fair trade also helps, but that is not the essence either.
Fri och framför allt rättvis handel hjälper också, men detta är inte heller kärnan.
EnglishEnsuring respect for this right is the very essence of the Ombudsman's function.
Att se till att denna rättighet respekteras är själva kärnan i ombudsmannens arbete.
EnglishThe essence of the concept of flexicurity or secure flexibility is precisely that.
Själva kärnan i begreppet flexicurity eller trygg flexibilitet är just detta.
EnglishHowever, if we look at it in essence, it does not meet European specifications.
Om vi emellertid betraktar dess innebörd finner vi att det inte motsvarar EU:s krav.
EnglishThe purpose of this brief review is to underline the essence of this matter.
Syftet med denna korta genomgång är att understryka det väsentliga i denna fråga.
English   Mr Bowis, I will be sure to inform the Presidency of the essence of your speech.
   – Jag skall se till att ordförandeskapet blir informerat om vad ni sade, Bowis.
EnglishThe essence of good communication is to put a strong message in simple language.
Grunden till bra kommunikation är att föra ut ett starkt budskap på ett enkelt språk.
EnglishHowever, if we look at it in essence, it does not meet European specifications.
Om vi emellertid betraktar dess innebörd finner vi att det inte motsvarar EU: s krav.
EnglishBut for this European Council, speed seems no longer to be of the essence.
Men den här gången verkar snabbhet inte längre spela någon större roll för rådet.
EnglishThat is the essence of the message which will be expressed by the European Parliament.
Detta är de viktigaste delarna i det budskap som kommer från Europaparlamentet.
EnglishMr President, in essence I wish to return to the supplementary by Mrs McIntosh.
Herr ordförande! Jag vill faktiskt komma tillbaka till McIntoshs kompletterande fråga.
EnglishI think the information covered by the directive is the essence of the directive.
Jag tror att den information som regleras i direktivet är själva hjärtat i direktivet.
EnglishIn essence, the only thing that need be done is to supplement the existing rules.
Det enda som egentligen behöver göras är att komplettera de redan existerande reglerna.
EnglishI do think that speed really is of the essence here, and, indeed, you must not wait.
Jag anser att här är det verkligen bråttom, och då får ni heller inte vänta.
EnglishIt is of the absolute essence that this matter be looked into and raised for discussion.
Det är absolut nödvändigt att den här saken reds ut och tas upp till diskussion.