EN essential
volume_up
{substantif}

essential
volume_up
det väsentliga {s.sg.} (bestämd form)
Mr President, the two rapporteurs have already mentioned the essential points.
De båda föredragandena har egentligen redan sagt det väsentliga.
It also seems to me to be essential that we exert some economic pressure!
Det väsentliga är att vi måste skapa ett ekonomiskt tryck!
The Council, like the Union as a whole, has to focus on the essential.
Såväl rådet som hela unionen måste koncentrera sig på det väsentliga.
essential (aussi: necessity, urgency, must, exigence)
volume_up
nödvändighet {gen. comm.}
That arrangement is an essential means of ensuring a stable transition.
Det är en nödvändighet för att en stabil övergång skall kunna garanteras.
We view such widespread public access to information as essential.
Vi ser den sortens offentlig tillgång till information som en nödvändighet.
Detta är väsentligt – en absolut nödvändighet.
essential (aussi: main feature)
We urgently need there to be inter-institutional agreement between the Council, Commission and European Parliament on the essential features of economic policy.
Vi behöver snarast ett interinstitutionellt avtal mellan rådet, kommissionen och Europaparlamentet om huvuddragen i den ekonomiska politiken.

Exemples d'usage pour « essential » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSecondly, we also feel that it is essential that the Kyoto Protocol be ratified.
För det andra anser vi också att det är viktigt att ratificera Kyotoprotokollet.
EnglishThey also form an essential instrument for clarifying the European perspective.
De utgör också ett viktigt instrument för att klargöra de europeiska utsikterna.
English(FR) Mr President, there are, in my view, three essential points in this debate.
(FR) Herr talman! Enligt min mening finns det tre viktiga punkter i denna debatt.
EnglishIt is essential to take this fact into account when considering health strategy.
Det är något som är viktigt att beakta när hälsostrategin är under övervägande.
EnglishLifelong learning is essential in the fight against unemployment and exclusion.
Livslångt lärande spelar en nyckelroll i kampen mot arbetslöshet och utslagning.
EnglishIt is therefore essential for crews to be given good training in safety matters.
Därför är det viktigt att besättningarna får en bra utbildning i säkerhetsfrågor.
EnglishAssigning liability may be an uncomfortable process, but it is an essential one.
Att tillskriva någon ansvaret kan vara en obehaglig process, men den är viktig.
EnglishIt is essential that we do not have a period without legislation in this field.
Det är viktigt att vi inte går in i en period utan lagstiftning på detta område.
EnglishIt is essential that it does that as otherwise, we will end up fragmented again.
Det är viktigt att vi gör detta eftersom vi annars kommer att bli splittrade igen.
EnglishA good working relationship between research centres and industry is essential.
Det är viktigt med en bra relation mellan forskningscentrumen och näringslivet.
EnglishAccess to water is essential for life, health, food, well-being and development.
Tillgång till vatten är avgörande för liv, hälsa, mat, välfärd och utveckling.
EnglishI believe that it is essential that you give an explanation regarding the content.
Jag anser att det är viktigt att du ger en förklaring när det gäller innehållet.
EnglishAt some point we will have to limit ourselves to the ones that are essential.
Förr eller senare kommer vi att tvingas begränsa oss till dem som är nödvändiga.
English. - The Lisbon Strategy is essential for the future success of the EU.
skriftlig. - (EN) Lissabonstrategin är central för EU ska lyckas i framtiden.
EnglishBesides, these competencies are essential for defence and security policy as well.
Dessutom är dessa kompetenser också viktiga för försvaret och säkerhetspolitiken.
EnglishHowever, it is also essential to denounce the aggressors and hold them responsible.
Det är dock av största vikt att vi fördömer angriparna och håller dem ansvariga.
EnglishWe believe that is really essential and we are very much in favour of pursuing it.
Vi anser att detta är oerhört viktigt, och vi vill verkligen gå vidare med det.
EnglishSyria, as we all know, is an essential player for stability in the Middle East.
Syrien utgör som vi alla vet en viktig faktor för stabiliteten i Mellanöstern.
EnglishWe must create the basis for the essential establishment of lifelong learning.
Vi måste lägga grunden för ett nödvändigt lärande som fortlöper under hela livet.
EnglishI should like to stress three points in this report that I believe are essential.
Jag skulle vilja framhäva tre punkter i detta betänkande som jag anser är viktiga.