« excess » traduction en suédois

EN

« excess » en suédois

volume_up
excess {substantif}
SV

« excess » en anglais

volume_up
excess {gen. comm.}
EN

EN excess
volume_up
{substantif}

Excess energy is converted into fat and stored in the adipose tissue.
Överskott omvandlas till fett och lagras i fettvävnaden.
It would be even better if we used a proportion of our joint excess as biological fuel.
Egentligen skulle det vara ännu bättre om vi använde en del av våra gemensamma överskott som biobränsle.
Continuing the present regime would mean either increased surpluses or set-aside far in excess of the 17.5 %.
Dåvarande bestämmelser skulle innebära nya överskott eller markuttag som går långt utöver de 17, 5 procenten.
In general there are two kinds of excess: the mercantilist culture and the radical culture.
I regel brukar två överdrifter mötas: å ena sidan en merkantil kultur och å andra sidan en radikal kultur.
- att gå till överdrift och hamna i en återvändsgränd.
Through these excesses a majority of this Parliament has done Europe a disservice.
Genom dessa överdrifter har en majoritet av parlamentet gjort Europa en dålig tjänst.
excess (aussi: exuberance, plethora)
Any time perspective in excess has more negatives than positives.
Det är aldrig bra med en övermått mot ett visst tidsperspektiv.
Apollo's temple in Delphi bore the inscription: nothing in excess.
Över Apollotemplet i Delfi stod det skrivet: Intet till övermått.
What is meant by a ‘slight excess’ or a ‘temporary’ one?
Vad menas med ett ”litet” eller ett ”tillfälligt” överskridande av referensvärdet?
Even in 2009, the permitted number of days with excess fine particulate values was exceeded in the port at Krefeld.
Under 2009 har de tillåtna dagarna för överskridande av gränsvärdena för findamm i Krefelds hamn på nytt överskridits.
excess (aussi: intemperance)
volume_up
omåttlighet {gen. comm.}
They are adequate without encouraging any degree of excess.
De är tillräckliga utan att uppmuntra till någon form av omåttlighet.
excess
volume_up
mermängd {gen. comm.}
excess
excess
volume_up
excess {gen. comm.}
Mr President, the fight against terrorism has also led to excessive military strikes and an excess of justifiable defence, which can easily defeat their purpose.
Kampen mot terrorismen har även lett till slag i luften och excess i nödvärn vilket lätt kan leda till motsatt resultat än önskat.

Exemples d'usage pour « excess » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe have to live up to our responsibilities and cut down on our excess capacity.
Vi måste leva upp till våra förpliktelser och skära ned på vår överkapacitet.
EnglishCertainly many colleagues here will know the consequences of drinking to excess.
Det finns säkert många kolleger här som känner till följderna av omåttligt drickande.
EnglishIt is clear that there is an excess in capacity, and something must be done about it.
Det är uppenbart att kapaciteten är för stor, och att något måste göras åt det.
EnglishIn 2004 the Union had a trade deficit with China in excess of EUR 78 billion.
2004 hade unionen ett handelsunderskott gentemot Kina som översteg 78 miljarder euro.
EnglishIt is worth noting that the Irish minimum wage is in excess of EUR 8 per hour.
Det är värt att notera att den irländska minimilönen ligger på över åtta euro i timmen.
EnglishThe European Union has an annual trade deficit in excess of EUR 8 billion in this sector.
EU har ett årligt handelsunderskott på mer än 8 miljarder euro inom denna sektor.
EnglishThe Commission will also address regulatory excess in existing legislation.
Kommissionen kommer också att ta upp överregleringen i den befintliga lagstiftningen.
EnglishMilk with a shelf life in excess of seven days is no longer to be labelled as fresh milk.
Mjölk med en hållbarhet på mer än sju dagar får inte längre kallas färsk mjölk.
EnglishAre you leaving with any fruit, vegetables... or any currency in excess of $10, 000?
Tar ni med er någon frukt, grönskar... eller mer pengar än 10 000 dollar?
EnglishIn excess of 55% of turnover in the European Community is generated by these enterprises.
Mer än 55 procent av omsättningen i Europeiska gemenskapen faller på dessa företag.
EnglishIn excess of 55 % of turnover in the European Community is generated by these enterprises.
Mer än 55 procent av omsättningen i Europeiska gemenskapen faller på dessa företag.
EnglishFor a salary in excess of 28.5 basic amounts, a premium of 25 percent shall be paid.
För lön överstigande 28,5 basbelopp skall en premie om 25 procent utgå.
EnglishIn some cases, Member States have to bear costs in excess of EUR 1 million.
I vissa fall måste medlemsstaterna bära kostnader på över 1 miljon euro.
EnglishConsequently we are left with a problem of excess capacity and dwindling fish stocks.
Detta har gjort att vi nu har problem med överskottskapacitet och minskande fiskebestånd.
EnglishYoung people have been hard hit by the crisis, with an unemployment rate in excess of 21%.
Ungdomarna har drabbats hårt av krisen och arbetslöshetsgraden överstiger 21 procent.
EnglishA levy rate of 0.05% would provide revenues in excess of EUR 200 billion.
En avgift på 0,05 procent skulle ge intäkter på över 200 miljarder euro.
EnglishThe cost will be in excess of EUR 18 billion between now and 2008.
Kostnaderna ligger på över 18 miljarder euro under perioden fram till år 2008.
EnglishTo try to deal with young people binge drinking and drinking to excess.
Det handlar om att försöka ta itu med omåttlig och överdriven konsumtion bland ungdomar.
EnglishThere is also a need for clear rules for calculating excess loads.
Det finns också behov av tydliga bestämmelser för att beräkna alltför stora laster.
EnglishRomania is not one of the states with a large number of deposits in excess of EUR 50 000.
Rumänien är inte en stat som har ett stort antal insättningar som överstiger 50 000 euro.