« exclusive » traduction en suédois

EN

« exclusive » en suédois

EN exclusive
volume_up
{adjectif}

exclusive
Spectrum management is the exclusive competence of each Member State.
Spektrumhantering är en uteslutande nationell behörighet för varje medlemsstat.
This is what the exclusive focus of our concern as regards this report should be.
Detta är vad vi uteslutande bör inrikta oss på i fråga om detta betänkande.
De är inte ömsesidigt uteslutande utan kompletterar varandra.
exclusive (aussi: high-end, upscale)
The granting of nationality is an exclusive competence of the Member States.
Förläning av medborgarskap är en exklusiv behörighet för medlemsstaterna.
A forward-looking maritime strategy should not be exclusive, it should be inclusive.
En framtidsorienterad maritim strategi bör inte vara exklusiv, utan inklusiv.
It has exclusive contact compared with the Council, the Commission and the national parliaments.
Exklusiv i förhållandet till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.
exclusive
Mr President, I wonder if you have seen the exclusive report in today's edition of Le Figaro.
Jag vet inte om ni känner till en artikel, med ensamrätt för tidningen, i dagens Le Figaro.
How wide, in a given national market, could these exclusive deals with the dealer networks remain?
Hur omfattande - på en given nationell marknad - kan dessa försäljningsavtal med ensamrätt vara?
An exclusive dealership may, however, sell to any potential buyer that approaches its showroom.
Återförsäljaren med ensamrätt kan under alla omständigheter sälja till vem som helst som kommer till återförsäljarens lokaler.
exclusive (aussi: close, closed, introvert, private)
volume_up
sluten {adj.}
I do not believe that the purpose of the European Union has ever been to remain an exclusive club of the rich.
. – Jag tror inte att EU: s syfte någonsin har varit att förbli en sluten rikemansklubb.
I do not believe that the purpose of the European Union has ever been to remain an exclusive club of the rich.
.– Jag tror inte att EU:s syfte någonsin har varit att förbli en sluten rikemansklubb.
exclusive
volume_up
ensam- {adj.}
It would be an exclusive competence for the European Union in climate policy and climate agreements.
Det skulle innebära ensam behörighet för EU i klimatpolitiken och klimatavtal.
It also claims that the Union has exclusive competences with regard to the conservation of marine biological resources.
Man hävdar dessutom att EU äger ensam behörighet när det gäller bevarandet av marina biologiska resurser.
In our view, it is important that the UN have exclusive control over the reconstruction fund.
Vi anser att det är viktigt att FN ensamt förfogar över återuppbyggnadsfonden.
exclusive (aussi: different, distinct, especial, express)
National security questions belong to the exclusive competence of the Member States.
Nationella säkerhetsfrågor ligger under medlemsstaternas särskilda behörighet.
It is right that we should not take the side of a particular candidate – that is the exclusive right of the Ukrainian people.
Det är riktigt att vi inte skall ta ställning för någon särskild kandidat – den rätten är förbehållen det ukrainska folket.
Regulation 1984-83 provided particular arrangements for these two sectors in the exemptions for each category for exclusive purchasing agreements.
Förordningen från 1984-83 föreskrev särskilda bestämmelser för dessa båda sektorer, vad gäller gruppundantag i fråga om exklusiva inköpsavtal.
exclusive (aussi: different, express, particular, peculiar)
exclusive (aussi: costly, expensive, precious, pricey)
volume_up
dyrbar {adj.}
exclusive (aussi: delectable, delicate, elegant, exquisite)
exclusive (aussi: superlative)
exclusive (aussi: undivided, unitary, unqualified)
volume_up
odelad {adj.}
Ms Koppa also asked whether the Commission will propose a revision of the principle of exclusive responsibility of the state of first illegal entry.
Maria Eleni Koppa frågade också om huruvida kommissionen kommer att föreslå en revision av principen om odelad behörighet för den stat i vilken olaglig inresa först äger rum.
exclusive (aussi: coy, detached, discrete, isolated)
exclusive (aussi: dignified, distinguished, genteel, grand)
exclusive
The safety net should be open so that both convergence and solidarity, which is ESM, may be inclusive and not exclusive.
Skyddsnätet bör vara öppet så att både konvergensen och solidariteten, som är det som den europeiska stabilitetsmekanismen handlar om, blir inkluderande och inte exkluderande.

Synonymes anglais de « exclusive »

exclusive

Exemples d'usage pour « exclusive » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe audiovisual media continue to be the exclusive domain of the Member States.
Det audiovisuella området är och förblir medlemsstaternas exklusiva befogenhet.
EnglishShe and her snake, Monty Python, have signed an exclusive...... contract with us.
Hon och hennes orm, Monty Python, har skrivit ett exlusivt...... avtal med oss.
EnglishThe report highlights the huge importance of Exclusive Economic Zones to Europe.
Betänkandet lyfter fram den enorma betydelsen av exklusiva ekonomiska zoner för EU.
EnglishIn addition, the Commission has exclusive competence in matters of state aid.
Kommissionen har för övrigt exklusiva befogenheter när det gäller statligt stöd.
EnglishSeychelles has a 1 374 000 km² exclusive economic zone for a land area of 453 km².
Seychellerna har en egen ekonomisk zon på 1 374 000 km² varav 453 km² är landareal.
EnglishNational security questions belong to the exclusive competence of the Member States.
Nationella säkerhetsfrågor ligger under medlemsstaternas särskilda behörighet.
EnglishAnd in that sense it functions independently from all exclusive regional contexts.
Och i det avseendet fungerar den oberoende av alla slutna regionala ramar.
EnglishAfrica is no longer the exclusive territory of Europe and that is very good.
Afrika är inte längre Europas exklusiva territorium och det är väldigt bra.
EnglishI have in mind European waters, coastlines and exclusive economic zones.
Jag tänker på europeiska vatten, kustlinjer och exklusiva ekonomiska zoner.
EnglishIt should not be the subject of exclusive property and exploitation rights.
Den bör inte vara föremål för exklusiva skydds- och exploateringsrätter.
EnglishTheir exclusive power to interpret the Koran is constantly being abused for political ends.
Deras exklusiva rätt att tolka Koranen missbrukas ständigt i politiska syften.
EnglishThe objectives stated in the report and its justification are mutually exclusive.
De mål som anges i betänkandet och motiveringen utesluter varandra.
EnglishIn our view, it is important that the UN have exclusive control over the reconstruction fund.
Vi anser att det är viktigt att FN ensamt förfogar över återuppbyggnadsfonden.
EnglishTherefore, there is no room for a solution based on exclusive claims.
Därför finns det inte utrymme för en lösning som grundas på exklusiva krav.
EnglishIt demonstrates that economic competitiveness and social cohesion are not mutually exclusive.
Den visar att man kan koppla samman ekonomisk konkurrens med social sammanhållning.
EnglishThe two are not mutually exclusive: neither group can function without the help of the other.
De två utesluter inte varandra. Ingen av grupperna kan fungera utan den andras hjälp.
EnglishAs has been said on many occasions, natural disasters are not exclusive to Greece.
Som det har sagts vid många tillfällen, naturkatastrofer är inget som bara inträffar i Grekland.
EnglishHowever, the oceans and the concept of globalisation are not mutually exclusive.
Men haven och globaliseringsbegreppet utesluter inte varandra.
EnglishThe Commission proposes a massive strengthening and exclusive use of private storage.
Kommissionen föreslår att man stärker den privata lagerhållningen och endast tillämpar denna.
EnglishThis agenda is within the exclusive competence of the Member States.
Detta är ett område som omfattas av medlemsstaternas exklusiva behörighet.