« final responsibility » traduction en suédois

EN

« final responsibility » en suédois

Consultez les phrases d'usage pour voir « final responsibility » employé en contexte.

Traductions similaires pour « final responsibility » en suédois

final substantif
final adjectif
to final verbe
responsibility substantif

Exemples d'usage pour « final responsibility » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWhy should the final responsibility continue to rest with the Member States?
Vad skall medlemsstaterna i fortsättningen i sista hand vara ansvariga för?
EnglishWho has final authority and responsibility for the security of the Summit participants?
Vem har högst befogenhet och ansvar när det gäller mötesdeltagarnas säkerhet?
EnglishThe final responsibility for spent fuel and radioactive waste lies with the Member States.
Det slutgiltiga ansvaret för använt bränsle och radioaktivt avfall ligger hos medlemsstaterna.
EnglishTherefore, the final responsibility lies with Member States.
Därför ligger det yttersta ansvaret hos medlemsstaterna.
EnglishHowever this does not absolve the Commission of final responsibility and accountability.
Men detta kan inte innebära att kommissionen fritas från det slutliga ansvaret och inte skulle kunna ställas till svars.
EnglishMy final point concerns political responsibility.
EnglishIf a euro area Member State wishes to resort to the abovementioned joint mechanism, who bears final responsibility for the decision?
Vem innehar beslutsrätt om en medlemsstat i euroområdet skulle vilja tillgripa denna blandmekanism?
EnglishNevertheless, it must be made clear that the final responsibility for arms exports rests with the national governments.
Det måste dock stå klart att det är de nationella regeringarna som har det slutgiltiga ansvaret för vapenexporten.
EnglishThe final responsibility for failure always rests with the European Commission, but the national governments spend most of the money.
Ansvaret för försummelser vilar i sista hand alltid på Europeiska kommissionen, men de nationella regeringarna spenderar större delen av pengarna.
EnglishThe NRAs have an important part to play in this, but in the view of my group the final responsibility should remain with the Commission.
De nationella tillsynsmyndigheterna har en viktig funktion i detta men vår partigrupp anser att kommissionen även i fortsättningen skall ha det slutliga ansvaret.
EnglishBut my question to the President is: does that not mean that the Commission ultimately will lose its own final responsibility in the whole fight against fraud?
Men min fråga till ordföranden är: betyder detta inte att kommissionen i grund och botten förlorar sitt eget ansvar i den totala kampen mot bedrägeri?
EnglishUltimately, the final responsibility always lies with the aircraft captain and consumers are also called on to consider whether or not this poses a risk for each of them.
Det slutgiltiga ansvaret vilar alltid hos flygplanets kapten och konsumenterna uppmanas också att fundera över om detta innebär någon risk för dem.
EnglishThe chair of the committee responsible would have to take account of any such agreement when ruling on the final responsibility for different parts of the text.
Ordföranden för det ansvariga utskottet skulle vara tvungen att beakta alla sådana överenskommelser vid beslut om slutgiltigt ansvar för olika delar av texten.
EnglishPolitically speaking, the Commission has final responsibility for the EU budget and it is accordingly also responsible for efficient implementation of funds and checks.
Kommissionen är politiskt slutligt ansvarig för EU:s räkenskaper och därmed också ansvarig för effektiviteten när det gäller utdelningen av medlen och kontrollen.
EnglishPolitically speaking, the Commission has final responsibility for the EU budget and it is accordingly also responsible for efficient implementation of funds and checks.
Kommissionen är politiskt slutligt ansvarig för EU: s räkenskaper och därmed också ansvarig för effektiviteten när det gäller utdelningen av medlen och kontrollen.
EnglishI am going to apply Rule 138(5) of the Rules of Procedure, which gives that final responsibility to the President, and I therefore consider the result I declared previously to be valid.
Jag har för avsikt att tillämpa artikel 138.5 i arbetsordningen, som ger talmannen det slutliga ansvaret, och därför anser jag att det resultat som tidigare kungjorts gäller.
EnglishAn important point made again in the follow-up to the report is that 80% of the budget is actually administered by the governments of the Member States, while the Commission has final responsibility.
En viktig fråga som har tagits upp igen i uppföljningsrapporten är att 80 procent av budgeten faktiskt förvaltas av medlemsstaternas regeringar, medan kommissionen har det slutgiltiga ansvaret.

Autres mots

English
  • final responsibility