« final results » traduction en suédois

EN

« final results » en suédois

Consultez les phrases d'usage pour voir « final results » employé en contexte.

Traductions similaires pour « final results » en suédois

final substantif
final adjectif
to final verbe
results substantif
Swedish
to result verbe
result substantif

Exemples d'usage pour « final results » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe need to wait for the final results of the ICCAT discussion being held in Antalya this week.
Vi måste vänta på slutresultaten av ICCAT:s diskussion i Antalya den här veckan.
EnglishWe still await the final results, which will be out in the next couple of weeks.
Vi väntar fortfarande på slutresultatet, som kommer att presenteras under de kommande veckorna.
EnglishMoreover, both presidential candidates accepted the final results of the presidential elections.
Dessutom accepterade båda presidentkandidaterna slutresultaten av presidentvalen.
EnglishI hope that will help all of us to achieve the final results.
Jag hoppas att det ska hjälpa oss alla att uppnå de slutliga resultaten.
EnglishThe final results show, however, 'in favour', 'abstentions' and 'against'.
I slutresultaten visas dock ”för”, ”nedlagda” och ”emot”.
EnglishThe Commission will have to wait for the final results of the assessment made by the external consultants.
Kommissionen måste vänta på de slutgiltiga resultaten av bedömningen som görs av de externa konsulterna.
EnglishThe final results of these operational system tests were only known in the second half of January 2009.
Slutresultaten av dessa test av det operativa systemet blev kända först under den andra halvan av januari 2009.
EnglishThe final results and publications of the risk assessments of certain of these substances are still awaited.
De slutliga resultaten och offentliggörandet av riskbedömningarna för vissa av dessa ämnen avvaktas fortfarande.
EnglishIt shows the EU's commitment in this area and will be included in the final results of the Doha Round negotiations.
Det visar på EU:s engagemang inom detta område och kommer att ingå i det slutliga resultatet av förhandlingarna inom Doharundan.
EnglishWe all know what the final results were.
EnglishWe do not yet have the final results of these programmes and cannot yet tell if the quantitative objectives were achieved.
Jag har ännu inte fått veta det slutliga resultatet av dessa program, så att jag kan se om de kvantitativa målen har uppnåtts.
EnglishIn some Member States, there is a huge gap between the date on which data is collected and the date on which the final results are published.
Det finns medlemsstater i vilka tiden från det att uppgifterna samlas in till det att slutresultatet offentliggörs är lång.
EnglishThe studies will be continued as planned and the final results from a number of them are expected to be available by the end of the year.
Undersökningarna kommer att fortgå enligt planerna, och slutresultatet från en rad av dem förväntas bli tillgängligt vid slutet av året.
EnglishAccordingly, I await the results and final declaration of the Fifth European Union-Latin America and Caribbean Summit with great interest.
Jag inväntar därför resultatet och slutförklaringen från det femte toppmötet mellan EU och Latinamerika och Karibien med stort intresse.
EnglishThe precautionary principle, therefore, prescribes that we do not wait to impose a ban on this substance until the final results of the investigation are known.
I enlighet med försiktighetsprincipen får man då inte vänta med ett förbud av detta ämne tills slutresultaten av undersökningen är kända.
English(ES) Mr President, in my speech, I am going to focus on two reports whose procedure and final results are an example of what to do and what not to do.
(ES) Herr talman! I mitt anförande kommer jag att fokusera på två betänkanden vars förfarande och slutresultat är ett exempel på vad man ska och inte ska göra.
EnglishHowever, we reject the amendments which propose dates for the mandatory application of requirements, or provisions that take no account of the final results of research.
Vi avvisar emellertid justeringar där datum för obligatorisk tillämpning föreslås samt regler där framtida slutgiltiga forskningsresultat inte beaktas.
EnglishThere is the Gothenburg sustainable development strategy, the Johannesburg Summit and Europe ’ s action to further the Kyoto Protocol, which now seems capable of producing its final results.
På dessa områden har vi verkligen lett världen och praktiskt visat hur EU: s inskridande kan ge ett mervärde i ett multilateralt sammanhang.
EnglishOn no account should we make a political statement committing ourselves to anything before we have the final results of the scientific investigations.
Vi bör inte i något fall yttra oss politiskt i den riktningen att vi förpliktar oss till något, innan vi har tillgång till det slutgiltiga resultatet av den vetenskapliga undersökningen.
EnglishWe learned from Bucharest that Mr Basescu is emphasising the efforts to be made before January 2007, which leave no room for reopening the final results of the negotiations.
Vi hörde från Bukarest att Basescu betonar att ansträngningarna skall göras före januari 2007, vilket inte lämnar något utrymme för att återuppta förhandlingarna om de slutliga resultaten.

Autres mots

English
  • final results