« final sentence » traduction en suédois

EN

« final sentence » en suédois

Consultez les phrases d'usage pour voir « final sentence » employé en contexte.

Traductions similaires pour « final sentence » en suédois

final substantif
final adjectif
to final verbe
sentence substantif
to sentence verbe
sentences substantif

Exemples d'usage pour « final sentence » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI would like to add a few words to the final sentence of Amendment No 13.
Jag skulle vilja lägga till några ord i den sista meningen i ändringsförslag 13.
EnglishAs such, the final sentence will read:
EnglishBut I consider that the Commission cannot but give the fullest effect to the final sentence of Article 189b(4) of the Treaty.
Jag anser emellertid att det helt och hållet beror på kommissionen om den kan visa vad den går för när det gäller det sista stycket i artikel 189b.4 i EG-fördraget.
EnglishTherefore, the final sentence should be: 'considers that both parties should take a pragmatic approach to the dialogue for the benefit of Kosovo and Serbia'.
Därför bör slutmeningen lyda: ”anser att bägge parter borde inta en pragmatisk hållning till dialogen för Kosovos och Serbiens bästa”.
EnglishIf these tangible results are to be delivered - and this final sentence is directed at you, Mr President - they must be delivered through cooperation with the European Parliament.
För att dessa konkreta resultat ska kunna nås - och nu riktar jag mig till er, herr talman - måste de nås i samarbete med Europaparlamentet.
English Can the Commission explain specifically, by quoting preparatory works reflecting the understanding of the Republic of Korea, what the final sentence of Article 10.62 of the FTA is meant to mean?
 Kan kommissionen, genom att citera förberedande arbeten som återspeglar Sydkoreas tolkning, i detalj redogöra för innebörden av den sista meningen i artikel 10.62 i frihandelsavtalet?
EnglishTurning to Amendment No 3, the first part of the text is acceptable, except for the final sentence reading: 'whereas this will result in a four-year delay compared to the initial target date '.
När det gäller ändringsförslag 3 kan den första delen godtas, med undantag av den sista meningen som lyder: " Jämfört med det ursprungliga tidsmässiga målet innebär det en försening på fyra år ".

Autres mots

English
  • final sentence