« final statement » traduction en suédois

EN

« final statement » en suédois

Consultez les phrases d'usage pour voir « final statement » employé en contexte.

Traductions similaires pour « final statement » en suédois

final substantif
final adjectif
to final verbe
statement substantif

Exemples d'usage pour « final statement » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMadam President, it seems to me that Mr Rosado's final statement was an insult to democracies.
Fru ordförande! Jag anser att Rosados senaste påstående är en skymf mot demokratierna.
EnglishAlthough hopeful I think the impact of the final statement is questionable.
Även om jag är hoppfull anser jag att man måste ifrågasätta den genomslagskraft uttalandets slutsats kommer att få.
EnglishThe European Commission' s "Everything but Arms" initiative was consolidated by the final statement from Genoa.
Europeiska kommissionens förslag "everything but arms" förstärks i slutdokumentet från Genua.
EnglishIn these circumstances, all we can do is postpone delivering Parliament's final statement on its position.
I detta sammanhang har vi inga andra alternativ än att skjuta upp parlamentets slutliga ståndpunkt.
EnglishIn these circumstances, all we can do is postpone delivering Parliament' s final statement on its position.
I detta sammanhang har vi inga andra alternativ än att skjuta upp parlamentets slutliga ståndpunkt.
EnglishThe final statement was delivered on behalf of 22 states.
EnglishIf we have a contract for Europol, when a final financial statement has been completed, we can control the issue.
Om vi har ett kontrakt för Europol, så kan vi kontrollera frågan när en slutlig ekonomisk redogörelse har fyllts i.
EnglishI think this is quite clear in the final statement from the Joint Commission, so there is no discrimination.
Jag tycker att det framgår ganska klart av den gemensamma parlamentskommissionens slutdeklaration. Det är sålunda ingen diskriminerande åtgärd.
EnglishAt the latest by the following December, you will receive a final statement, showing the tax you've already paid and any amounts due to or from you.
Senast i december samma år får du ditt slutskattebesked, som visar om du får restskatt eller pengar tillbaka.
EnglishI want to ask him: Is it the intention of the Council to agree to the final statement on the association agreement when it arises in October or November?
Jag vill fråga honom: Är det rådets avsikt att samtycka till associeringsavtalet när frågan tas upp i oktober eller november?
EnglishThe important, substantial and final statement unanimously agreed by the 25 ministers last weekend makes the position very clear.
Denna ståndpunkt framgick tydligt av det viktiga, substantiella och slutliga uttalande som de 25 ministrarna enhälligt ställde sig bakom förra helgen.
EnglishWe hope that these efforts will result in a final statement which, due to the careful process of preparation, will receive ministerial approval in the Algarve.
Vi hoppas att dessa bemödanden kommer att leda till ett slututtalande som, tack vare de noggranna förberedelserna, kommer att godkännas av ministrarna i Algarve.
EnglishHowever, I should like to take this opportunity to highlight the importance of the final statement of the contact group of the presidents of the Euro-Mediterranean parliaments.
Jag vill också gärna framhålla betydelsen av det slutdokument som tillkännagavs av kontaktgruppen för parlamentstalmännen i EU och Medelhavsländerna.
EnglishThe Commission cannot comment on fundamental issues before issuing its final statement on the allegations made in its decision of 6 March 2002.
Kommissionen har inte möjlighet att kommentera djupgående frågor innan den har utarbetat ett slutgiltigt yttrande om den talan som läggs fram i kommissionens beslut av den 6 mars 2002.
EnglishDespite massive protests by the campaigners present, the ministers at the forum refused to say anything in their final statement about access to water being a right.
Trots massiva protester från de närvarande förkämparna vägrade ministrarna vid forumet att säga något i sitt slutliga uttalande om att tillgång till vatten är en rättighet.
EnglishI would be delighted if you were, this time, to succeed – with the Council’s support, of course – in getting a statement to this effect incorporated in the WTO’s final statement.
Det skulle vara mig en glädje om ni den här gången lyckades – med rådets hjälp naturligtvis – att införliva ett uttalande av denna innebörd i WTO:s slutförklaring.
EnglishI would be delighted if you were, this time, to succeed – with the Council’ s support, of course – in getting a statement to this effect incorporated in the WTO ’ s final statement.
Det skulle vara mig en glädje om ni den här gången lyckades – med rådets hjälp naturligtvis – att införliva ett uttalande av denna innebörd i WTO: s slutförklaring.
EnglishHowever, perhaps in future, for educational reasons, we should agree that the final statement by the Commissioner will only respond to those speakers still actually in the Chamber.
Men i framtiden bör vi kanske av fostrande skäl komma överens om att kommissionsledamoten i sitt slutanförande endast besvarar de talare som i själva verket fortfarande befinner sig i kammaren.
EnglishA second point that we have raised with the Commissioner several times already is whether the Commission will, this time, be willing to acknowledge, in the final statement, the role of parliaments.
En annan fråga som vi redan har tagit upp med kommissionsledamoten flera gånger är huruvida kommissionen den här gången kommer att vara redo att i slutförklaringen erkänna parlamentens roll.

Autres mots

English
  • final statement