« final status » traduction en suédois

EN

« final status » en suédois

Consultez les phrases d'usage pour voir « final status » employé en contexte.

Traductions similaires pour « final status » en suédois

final substantif
final adjectif
to final verbe
status substantif

Exemples d'usage pour « final status » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishBut the final status talks are really the most important we have to face.
Men det är de slutliga samtalen som är det viktigaste vi har att se fram emot.
EnglishAny decision on its final status will therefore have to be taken by the Security Council.
Alla beslut om dess slutliga ställning måste därför fattas av säkerhetsrådet.
EnglishThe EU is also preparing input into the final status talks on the autonomous area.
EU förbereder dessutom inlägg till diskussionerna om det autonoma områdets slutliga status.
EnglishWhatever Kosovo’s final status, its future lies in Europe.
Oavsett Kosovos slutliga ställning ligger landets framtid i Europa.
EnglishThe first point, and probably the most politically controversial, is the final status of Kosovo.
Den första punkten, och sannolikt den politiskt mest kontroversiella, gäller Kosovos slutliga status.
EnglishThe only viable choice is a negotiated outcome on all final status issues.
Det enda livskraftiga alternativet är att man lyckas komma överens om alla frågor som rör de slutliga gränserna.
EnglishWe are, in the Contact Group, working towards a common position for the final status talks on Kosovo.
Vi arbetar i kontaktgruppen för en gemensam ståndpunkt för de slutliga samtalen om Kosovos status.
EnglishOn the other hand, we should not send a signal that final status discussions will be delayed indefinitely.
Vi måste fortsätta att tålmodigt arbeta för framtiden på sikt.
EnglishWe must therefore unreservedly confront the issue of the final status of what was formerly Yugoslavia.
Det krävs således att vi utan tabun tar itu med frågan om den slutliga ställningen för det som var f.d.
EnglishFinal status discussions are for another day.
Diskussionerna om landets slutliga ställning måste ske längre fram.
EnglishWhatever the final status, the people of Kosovo will have their place in Europe.
Låt mig upprepa en central punkt: oavsett slutlig status kommer Kosovos folk att ha en plats i EU.
EnglishKosovo's final status would then be determined three years later at an international conference.
Den slutliga regleringen av Kosovos status skall äga rum tre år senare, inom ramen för en internationell konferens.
EnglishKosovo's interim status is based on a Security Council resolution, and so should its final status be.
Kosovos tillfälliga status grundas på säkerhetsrådets resolution, och det bör också Kosovos slutliga status göra.
EnglishThe first point, and probably the most politically controversial, is the final status of Kosovo.
Ingen, vare sig i Montenegro eller i Serbien, är beredd att investera i detta nya statsförbund, i dessa nya strukturer.
EnglishWe must therefore unreservedly confront the issue of the final status of what was formerly Yugoslavia.
Det krävs således att vi utan tabun tar itu med frågan om den slutliga ställningen för det som var f.d. Jugoslavien.
EnglishJerusalem is one of the so-called final-status issues to be resolved between the parties in negotiations.
Frågan om Jerusalems slutliga ställning är en av de avgörande frågor som parterna måste lösa i sina förhandlingar.
EnglishOn the other hand, we should not send a signal that final status discussions will be delayed indefinitely.
Å andra sidan får vi inte sända ut signaler om att diskussionerna om landets slutliga ställning kommer att skjutas upp på obestämd tid.
EnglishThis plan points to some ways in which the difficult final status issues – such as Jerusalem and the right of return of refugees – might be addressed.
De bör betona att de vill ha en riktig fred, vilket vore enbart bra för alla länder i regionen.
EnglishIn this light, it is not, as we see it, up to the EU to pre-empt the final outcome of the status in the Security Council.
Mot bakgrund av detta anser vi att det inte är EU:s sak att föregripa säkerhetsrådets slutliga resultat när det gäller status.
EnglishA lack of progress in the final status negotiations should not jeopardise implementation of the three above-mentioned interim agreements.
Brist på framsteg i slutstatusförhandlingarna bör inte äventyra genomförandet av de tre ovannämnda interimsavtalen.

Autres mots

English
  • final status