« final year » traduction en suédois

EN

« final year » en suédois

Consultez les phrases d'usage pour voir « final year » employé en contexte.

Traductions similaires pour « final year » en suédois

final substantif
final adjectif
to final verbe
year substantif

Exemples d'usage pour « final year » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe UK requires a final five-year extension to address these issues.
Förenade kungariket kräver en sista femårsförlängning för att ta itu med dessa frågor.
EnglishThis is the final plenary session of this year, the final new year of this legislature.
Detta är den sista plenarsessionen för i år och det sista nyåret för denna parlamentsperiod.
EnglishFirstly, it is the final year of the current Financial Perspective.
För det första är det det sista året i den nuvarande budgetplanen.
EnglishDuring this final year are able to read three elective courses.
Under detta avslutande år finns möjlighet att läsa 3 valfria kurser.
EnglishNow that this legislature has entered its final year, we are proposing mechanisms for burden-sharing.
När parlamentet nu inlett sitt sista år föreslår vi att mekanismer för ansvarsfördelning införs.
EnglishI should like to make one final remark about this year’ s agenda.
Jag har en slutlig kommentar i fråga om årets program.
EnglishI should like to make one final remark about this year’s agenda.
Jag har en slutlig kommentar i fråga om årets program.
EnglishIt is to be hoped that this was not just a temporary improvement in the final year of the previous financial framework.
Förhoppningsvis var detta inte bara en tillfällig förbättring under den föregående budgetramens sista år.
EnglishThat is why it would not have been appropriate - given that this final year has to be fixed now first - to introduce a change here.
Därför hade det med tanke på att detta sista år nu en gång måste fixeras varit lämpligt att genomföra en förändring.
EnglishI trust that everyone had an enjoyable holiday, and I hope your work in this final year of our term will meet with success.
Jag hoppas att alla ledamöter har haft en trevlig semester och jag önskar er ett fruktbart arbete under denna mandatperiods sista år.
EnglishElisabeth comes from Gothenburg and studies the second and final year on the Real Estate Brokerage programme at Luleå University of Technology.
Elisabeth kommer från Göteborg och pluggar andra och sista året på fastighetsmäklarprogrammet vid Luleå tekniska universitet.
EnglishThis year's Final Report is prepared for June and will decide whether the safeguard clause will be applied or not.
Innehållet i slutrapporten för i år, som kommer att föreligga färdig i juni, kommer att vara avgörande för om säkerhetsklausulen kommer att tillämpas eller inte.
EnglishThat is why we are also proposing that the current prices for sugar be kept for this final year of the production quota regime now in force.
Därför föreslår vi ju också att de nuvarande priserna på socker enligt nu gällande produktionskvotreglering bibehålls för detta sista år.
EnglishThe Commission and Mr Cunha have both done very good jobs in analysing the results of the final year of the third multiannual guidance programme.
Kommissionen och Cunha har gjort ett mycket bra arbete med att analysera resultaten av de sista året av det tredje fleråriga utvecklingsprogrammet.
EnglishBut the political decision has now been taken, and the year 2009 is the final year by which the information on end beneficiaries of 2008 will and must be published.
Men nu har det politiska beslutet fattats, och senast 2009 kommer och måste informationen om slutliga mottagare för 2008 offentliggöras.
EnglishWe also support the proposal for having 2010 as the final phasing-out year, a proposal that the Council had come up with and that we are now prepared to agree upon.
Vi stöder dessutom förslaget om år 2010 som det slutgiltiga utfasningsåret, vilket rådet kommit fram till och vi nu är beredda att enas om.
EnglishEach academic year a number of students, who is completing their final year at LTU, participates in some student projects, often in close collaboration with a company.
Varje läsår är ett flertal studenter, som går sitt sista år på LTU, med i något studentprojekt, ofta i nära samarbete med något företag.
EnglishThis is the case, for example, in relation to the partial objectives which have been set for the year 2003 and naturally also in relation to the final objectives for the year 2008.
Det gäller exempelvis för de delmål som har satts för år 2003 och naturligtvis också i förhållande till slutmålen för år 2008.
EnglishThis is a year when the present Commission was only able to influence the final quarter of the year and so cannot be held responsible for a very great deal.
Det handlar om ett år då denna kommission bara har haft inflytande under årets sista kvartal, och därför inte kan hållas ansvarig för hela årets verksamhet.
EnglishA factory that is local to me - Ford - could, for example, invite final-year pupils or students for visits to their sister factories in different countries across the border.
En av mina lokala fabriker - Ford - skulle exempelvis kunna låta avgångselever eller studenter besöka deras systerfabriker i olika länder på andra sidan gränsen.

Autres mots

English
  • final year