« finally » traduction en suédois

EN

« finally » en suédois

volume_up
final {substantif}

EN finally
volume_up
{adjectif}

finally
I can only emphasise that these are the really hard nuts that finally need to be cracked.
Jag kan bara understryka att detta är de verkligen hårda nötter som äntligen måste knäckas!
It is, of course, a peace process which is finally under way.
Det är ju en fredsprocess som äntligen är på gång.
Finally, I have discovered that the waste in my office is being separated.
Äntligen, äntligen har det införts sopsortering på mitt kontor.

Exemples d'usage pour « finally » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishFinally, I would to like to congratulate the rapporteur on his excellent report.
Till sist vill jag gärna gratulera föredraganden till hans utmärkta betänkande.
EnglishFinally, let me say that Mrs Sinnott, as usual, is wrong in her interpretation.
Till sist vill jag säga att Kathy Sinnott som vanligt gör en felaktig tolkning.
EnglishFinally, I should like to say a word about the implementation of this revision.
Fru ordförande, avslutningsvis vill jag säga ett ord om reformens ikraftträdande.
EnglishFinally, we can only deplore the disastrous financial perspective for this area.
Till sist kan vi bara beklaga den katastrofala budgetplanen för detta område.
EnglishFinally, permit me just to say a few words about the report on the PEACE programme.
Låt mig avslutningsvis helt kort också gå in på betänkandet om Peace-programmet.
EnglishFinally, I would like to mention two other points: the former Yugoslavia and crime.
Låt mig också påminna om två andra punkter: f.d. Jugoslavien och kriminaliteten.
EnglishIf the Council is not good enough to be here then we should finally reject it now.
Om rådet inte finner för gott att vara här, bör vi nu förkasta den slutgiltigt.
EnglishFinally, I would like to insist upon blood and plasma donations remaining free.
Till sist skulle jag vilja insistera på att blod och plasma skall vara gratis.
EnglishFinally, Madam President, Mr Vakalis' report has a specifically European dimension.
Avslutningsvis har Nikolaos Vakalis betänkande en särskild europeisk dimension.
EnglishThe question of how to measure engine power has not been finally resolved either.
Inte heller problemet hur motorkraften skall mätas har blivit slutgiltigt reglerat.
EnglishFinally, I believe that an equally strong signal is needed on export subsidies.
Avslutningsvis tror jag att en lika stark signal krävs om exportsubventioner.
EnglishFinally, I would like to thank most warmly the rapporteurs, principally Mr Zappalà.
Avslutningsvis vill jag tacka föredragandena så hjärtligt, med Zappalà i spetsen.
EnglishFinally, I do not need to repeat what Mr Wijsenbeek has said already about the euro.
Till sist, jag behöver egentligen inte upprepa det som Wijsenbeek sagt om euron.
EnglishFinally, I want to give you an example of how the single market does not work.
Till sist vill jag ge er ett exempel på när den inre marknaden inte fungerar.
EnglishFinally, I would like to add my voice in calling for the release of the judge.
Avslutningsvis vill jag lägga min röst till de som kräver att domaren släpps.
EnglishFinally, I will deal with CE-marking and the abolition of national labelling.
Jag ska till sist ta upp CE-märkningen och avskaffandet av nationell märkning.
EnglishFinally, I would like to stress that I am pleased with Mrs Lienemann's report.
Avslutningsvis, vill jag gärna nämna att jag gläder mig över Lienemanns betänkande.
EnglishThe Bureau finally proposed the purchase of the Madariaga and Churchill buildings.
Presidiet föreslog till sist ett köp av Madariaga- och Churchill-byggnaderna.
EnglishFinally, let us not forget the problem of the political stability of the region.
Låt oss till sist inte glömma problemet med regionens politiska stabilitet.
EnglishFinally, the Union must grant itself financial resources that match its ambitions.
Avslutningsvis måste unionen anslå finansiella medel i höjd med ambitionerna.