« flounder » traduction en suédois

EN

« flounder » en suédois

volume_up
flounder {substantif}
SV

EN flounder
volume_up
{substantif}

1. Ichtyologie

flounder (aussi: fluke)
volume_up
flundra {gen. comm.}
We have a particular problem with marine flat fish - flounders in the estuary of the River Mersey in fact - which are exhibiting extreme intersex characteristics and we do not know what the cause is.
Vi har ett särskilt problem med plattfisk från havet - flundror i River Merseys flodmynning för att vara exakt - som uppvisar extremt könsblandade drag och vi vet inte vad som är orsaken.

Synonymes anglais de « flounder »

flounder
English

Exemples d'usage pour « flounder » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishNeither can I accept that the work of political decision-makers should flounder amid endless complaints from organisations.
Jag hoppas att parlamentet kommer att närma sig rådets synsätt, som jag ser som balanserat.
EnglishI warn you clearly, this will not work, will not survive and will ultimately flounder.
Jag varnar er uttryckligen för att detta inte kommer att fungera, inte kommer att bestå och i sista hand kommer att trassla till sig
EnglishSo, given the positioning of certain Member States, there is a real risk that this project will flounder.
Med hänsyn till vissa medlemsstaters positionering finns det alltså en verklig risk att detta projekt kommer att gå i stå.
EnglishThe Commission's proposal in respect of the fishing of flounder and plaice, however, can be readily endorsed this time around.
Kommissionens förslag angående fiske av skrubbskädda och rödspätta är dock den här gången lätt att godkänna.
EnglishNeither can I accept that the work of political decision-makers should flounder amid endless complaints from organisations.
Jag kan inte heller godta att politiska beslutsfattares arbete kompliceras av oändliga klagomål från organisationer.
EnglishProhibition of highgrading and restrictions on fishing for flounder and turbot in the Baltic Sea, the Belts and the Sound (
Förbudet mot utsortering och begränsningarna av fisket efter skrubbskädda och piggvar i Östersjön, Bälten och Öresund (
EnglishI voted for this report because it calls for restrictions on fishing for flounder and turbot in the Baltic Sea.
Jag röstade för detta betänkande eftersom det innehåller ett krav på restriktioner för fisket efter skrubbskädda och piggvar i Östersjön.
EnglishAccording to the World Wildlife Foundation, the flounder and sole mentioned today are among the most endangered fish species.
Enligt Världsnaturfonden är den rödspätta och tunga som har nämnts i dag bland de fiskarter som löper störst risk att utrotas.
EnglishWhen, for example, the EU puts together its development programmes, they might well flounder in recipient countries as a result of poor levels of education.
När till exempel EU bygger utvecklingsprogram kan de ofta falla på en bristfällig folkbildningsnivå i mottagarländerna.
EnglishBringing in a complete ban on discards in the case of flounder or other flatfish is not justified, as this will have a negative impact on their stocks.
Att helt förbjuda att kasta fångst av skrubbskäddor och annan plattfisk över bord är inte försvarbart, eftersom detta skulle få negativa effekter på bestånden.
EnglishThe prohibition of high grading and restrictions on flounder and turbot fishing in the Baltic Sea are essential measures for effective and adequate resource management.
Förbudet mot utsortering och begränsningarna av fisket efter skrubbskädda och piggvar i Östersjön är viktiga åtgärder för en effektiv och lämplig resursförvaltning.
EnglishHere, obviously, the focus was mainly on flounder and turbot, and this was clearly a technical reform in the main, one which was needed when the Treaty of Lisbon had entered into force.
Fokus har främst legat på skrubbskädda och piggvar i vad som i huvudsak var en teknisk reform som behövdes när Lissabonfördraget hade trätt i kraft.
EnglishWhat I find more baffling, frankly even inexplicable, is the notion that the talks could flounder on the US and to a lesser extent the EU position on agriculture.
Det som jag finner mer förbryllande, för att inte säga obegripligt, är uppfattningen att samtalen skulle kunna stranda på Förenta staternas, och i viss mån EU: s, ståndpunkter i fråga om jordbruket.
EnglishHowever, for some species of fish - and flounder and turbot are among them - it is the case that juvenile and under-sized specimens can be thrown back if they have been taken on board with the catch.
För vissa fiskarter - bland annat skrubbskädda och piggvar - kan emellertid ungfisk och fiskar som inte uppfyller storlekskraven kastas tillbaka om de har tagits ombord som bifångst.
EnglishI believe that bringing in a complete ban on discards in the case of flounder or other fish belonging to the flounder family is inappropriate, as this will have a negative impact on flounder stocks.
Jag anser inte att ett totalt förbud mot att kasta skrubbskäddor eller andra flundrefiskar överbord bör införas, eftersom detta skulle ha negativ inverkan på beståndet av skrubbskädda.