EN flourishing
volume_up
{adjectif}

flourishing (aussi: flowery, prosperous, full-blown)
In particular, the flourishing trade in breeding cattle collapsed.
Särskilt den blomstrande handeln med boskapsuppfödning kollapsade.
The trade in smuggling human beings is undeniably flourishing.
Människosmugglarnas industri är verkligen blomstrande.
We need more investments, more growth, and more, flourishing businesses in Europe.
Vi behöver mer investeringar, mer tillväxt och fler blomstrande företag i Europa.

Synonymes anglais de « flourishing »

flourishing
flourish

Exemples d'usage pour « flourishing » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAs a result, domestic terrorism is flourishing, and we saw this phenomenon again last week.
Därför blomstrar den inhemska terrorismen, vilket vi såg på nytt förra veckan.
English(PL) Mr President, a camouflaged form of human trafficking is flourishing in Poland.
(PL) Herr talman! En dold form av människohandel blomstrar i Polen.
EnglishStatistics show that mutual trade is growing sharply and flourishing.
Statistiken visar att handeln mellan dessa båda parter blomstrar och växer i rask takt.
EnglishYou also say how temporary work is flourishing in the Netherlands.
Ni säger även att tillfälliga anställningar är vanliga i Nederländerna.
EnglishBorder trade between Sweden and its neighbours is flourishing.
Gränshandeln mellan Sverige och dess grannländer blomstrar.
EnglishThe EU's agricultural policy therefore needs to be flexible to allow the countryside to go on flourishing.
Flexibilitet i EU: s jordbrukspolitik är därför nödvändig om vi vill ha en levande landsbygd.
EnglishFinally, I should also underline that relations with Canada – which have been mentioned – are truly flourishing.
Slutligen vill jag också betona att förbindelserna med Kanada, som nämndes tidigare, verkligen blomstrar.
EnglishWe needed to see that openness and transparency did not prevent democracy from flourishing, but actually improved it.
Vi behövde inse att öppenhet och insyn inte hindrar en demokratis utveckling, utan snarare främjar den.
EnglishAs a previous speaker said, flourishing galleries and good systems of grants are important for young artists.
Som en föregående talare sade är välmående gallerier och goda stipendiesystem viktiga för de unga konstnärerna.
EnglishThe trafficking of children and women is flourishing.
EnglishBoth approaches are necessary if we are to help Russia become a flourishing, democratic constitutional state.
Båda dessa delar av strategin behövs för att främja Rysslands utveckling till en blommande demokratisk rättsstat.
EnglishBuyers’ demands change, but what they want is unlimited access to women and children, and the market is flourishing.
Köparnas krav förändras, men det de vill ha är obegränsad tillgång till kvinnor och barn, och marknaden blomstrar.
EnglishAccording to a study by the European Schoolnet, the development of interschool learning environments is flourishing in Europe.
Enligt en undersökning gjord av blomstrar utvecklingen av läromiljöer som är gemensamma för flera skolor.
EnglishThis is why private security companies are flourishing and need to be regulated at European level.
Detta leder till att privata säkerhetsföretag just nu upplever ett stort uppsving och detta kräver en lagstiftning på europeisk nivå.
EnglishIt was proof that Africa was flourishing.
EnglishIn the United Kingdom, we have a flourishing ethical financial services sector, offering savings and pensions which invest from a green perspective.
Dessutom skulle grupper av småföretagare möjligen kunna samarbeta och registrera tillsammans.
EnglishThe worst case scenario for beneficiaries is that there are no flourishing second pillar pensions at all.
Det värsta tänkbara scenariot för förmånstagarna är att det inte finns några livskraftiga pensioner inom ramen för den andra pelaren över huvud taget.
EnglishAccording to a study by the European Schoolnet, the development of interschool learning environments is flourishing in Europe.
Learning-programmet ger inte något direkt stöd för detta, men förhoppningsvis kan vi i framtiden också investera i innehållsutveckling.
EnglishThis situation is all the more unsatisfactory, considering the way that supplementary pension schemes are flourishing in the EU.
Denna situation är än mer otillfredsställande om man betänker att pensionssystemen som helhet befinner sig i stark utveckling inom unionen.
EnglishFishing and navigation have been flourishing here for over one thousand years, benefiting from the rich marine fauna of the Mediterranean Sea.
Här har fisket och sjöfarten blomstrat under mer än tusen år, genom att man kunnat dra nytta av Medelhavets rika marina fauna.