EN force
volume_up
{substantif}

1. général

force (aussi: beef, capacity, drive, energy)
volume_up
kraft {gen. comm.}
It was clear there that the Council is a driving force in global environmental policy.
Här var det tydligt, att rådet är en drivande kraft i den globala miljöpolitiken.
It will then be possible for the Constitution to come into force on 1 November 2009.
Konstitutionen kommer i så fall att kunna träda i kraft den 1 november 2009.
The new rules will only enter into force when the Statute does.
De nya reglerna träder inte i kraft förrän även stadgan träder i kraft.
force (aussi: bag, beef, body, intensity)
volume_up
styrka {gen. comm.}
I urge the Council to ensure that this force is not simply a cosmetically enhanced French force.
Jag uppmanar rådet att se till att denna styrka inte bara är en ytligt förstärkt fransk styrka.
Madam President, anything but a multinational force to protect humanitarian aid!
Fru ordförande, allt annat än multinationell bevarande styrka för humanitärt bistånd!
They are a military force to be reckoned with and they have extensive military experience.
De har en betydande militär styrka och stor militär erfarenhet.
force (aussi: grasp, violence)
Dialogue will allow a social consensus to be reached, while force will only be answered with force.
Genom en dialog kan man nå en social konsensus, medan våld endast föder våld.
Firstly, a regime was allowed to take over by force, by armed force.
För det första lät man en makt installeras med hjälp av våld, med hjälp av vapen.
Force cannot defeat force, but peace can be built on peace.
Våld kan inte besegras med våld, men fred kan byggas på fred.
force (aussi: agency, arm, authority, command)
volume_up
makt {gen. comm.}
Firstly, a regime was allowed to take over by force, by armed force.
För det första lät man en makt installeras med hjälp av våld, med hjälp av vapen.
Ingen politisk makt kommer att kunna förhindra denna utveckling.
The United States acts as a stabilising force in global politics.
Förenta staterna agerar som en stabiliserande makt inom den internationella politiken.
force (aussi: band, squad, troop)
volume_up
trupp {gen. comm.}
Gå tillbaka och samla en större trupp.
The KFOR are obviously there in a peacekeeping capacity and Finland also has sent an 800 strong force.
Kfor-styrkan har en klart fredsbevarande karaktär och även Finland har skickat en så pass stor trupp som 800 man.
For this reason Milosevic's 'offer ' to admit an unarmed United Nations force must of course be rejected.
Därför måste Milosevics " erbjudande " om att tillåta en icke-beväpnad trupp från Förenta nationerna givetvis förkastas.
force (aussi: band, body, brigade, corps)
volume_up
kår {gen. comm.}
Commissioner, you talk about this entire armed force which will need to be set up.
Ni talar, herr kommissionär, om hela den kår som vi måste upprätta.
The Royal Ulster Constabulary is a fine force with a proud record in fighting terrorism but this is not at all relevant to this particular debate.
Ulsters poliskår är en bra kår med stolta meriter i fråga om bekämpning av terrorism, men det är inte alls relevant i denna speciella debatt.
force
volume_up
fysisk kraft {gen. comm.}

2. Affaires

force (aussi: effect)
volume_up
kraft {gen. comm.}
It was clear there that the Council is a driving force in global environmental policy.
Här var det tydligt, att rådet är en drivande kraft i den globala miljöpolitiken.
It will then be possible for the Constitution to come into force on 1 November 2009.
Konstitutionen kommer i så fall att kunna träda i kraft den 1 november 2009.
The new rules will only enter into force when the Statute does.
De nya reglerna träder inte i kraft förrän även stadgan träder i kraft.

3. Physique

force
volume_up
kraft {gen. comm.}
It was clear there that the Council is a driving force in global environmental policy.
Här var det tydligt, att rådet är en drivande kraft i den globala miljöpolitiken.
It will then be possible for the Constitution to come into force on 1 November 2009.
Konstitutionen kommer i så fall att kunna träda i kraft den 1 november 2009.
The new rules will only enter into force when the Statute does.
De nya reglerna träder inte i kraft förrän även stadgan träder i kraft.

Exemples d'usage pour « force » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThere is also a proposal to force supermarkets to sell vaccinated meat in future.
Förslaget är också att förplikta snabbköp att i framtiden sälja vaccinerat kött.
EnglishIndeed this corresponds to the entry into force of the Euro VI emission standards.
Det sammanfaller i själva verket med ikraftträdandet av utsläppsnormerna Euro 6.
EnglishThe resolution on Croatia is a political resolution with no legal binding force.
Resolutionen om Kroatien är en politisk resolution som inte är rättsligt bindande.
EnglishThe entry into force of the Treaty of Lisbon means greater powers for Parliament.
Lissabonfördragets ikraftträdande innebär större befogenheter för parlamentet.
EnglishIt will remain in force until a permanent amendment is made to the TRIPs Agreement.
Det kommer att fortsätta att gälla till dess att TRIPs-avtalet ändras permanent.
EnglishThe force of the falling steel beams and other debris crushed the seats below.
Kraften hos de fallande stålbalkarna och annat skräp krossade sätena nedanför.
EnglishAnd the Defense Minister -- she had the tank corps and Air Force and so forth.
Som försvarsminister hade hon tillgång till stridsvagnar och flygvapnet och annat.
EnglishI strongly support the creation of such a force at the earliest opportunity.
Jag stöder i högsta grad inrättandet av en sådan enhet så snart det är möjligt.
EnglishThere is a different classification in force in Europe to that in the United States.
Den klassificering som gäller i Europa skiljer sig från den i Förenta staterna.
EnglishOne example is the tightening of the rules in force in the Italian Dolomites.
Ett exempel är de skärpningar och regleringar som införts i Dolomiterna i Italien.
EnglishThis programme constitutes a driving force for development on the European scale.
Programmet är en drivkraft när det gäller utveckling och den europeiska dimensionen.
EnglishThe Commission has funded two programmes to support the South African police force.
Kommissionen har finansierat två program för att stödja den sydafrikanska polisen.
EnglishWe know that terrorism is a blind force that can strike anywhere and at any time.
Vi vet att terrorismen är blind och att den kan drabba var som helst, när som helst.
EnglishWe force people who want to migrate here to assume the status of an asylum seeker.
Vi tvingar människorna, som vill invandra hit, in i en status av asylsökande.
EnglishThat possibility is the driving force behind economic reforms and democratisation.
Det är det som är drivkraften bakom ekonomiska reformer och demokratisering.
EnglishIt wants to provide the Force Headquarters and the Operation Headquarters itself.
Den vill tillhandahålla styrkans högkvarter och det operativa högkvarteret.
EnglishIn order to be effective, however, we need so much more than a strong police force.
För att bli mer effektiva behöver vi dock så mycket mer än en stark poliskår.
EnglishIt would be good to have a task force but it would be even better without it.
Det skulle vara bra att ha en arbetsgrupp men det skulle vara ännu bättre utan den.
EnglishYou cannot force scientists to produce findings within a particular timeframe.
Ni kan inte driva på forskare att lägga fram forskningsrön inom en speciell tidsram.
EnglishImproved rules on the collection and treatment of e-waste enter into force.
Skärpta regler om insamling och behandling av elektroniskt avfall börjar gälla.