EN full
volume_up
{adjectif}

full
volume_up
hela {adj.}
Most smokers neither know the full risks nor bear the full costs of their choice.
De flesta rökare känner varken till alla risker eller bär hela kostnaden för sitt val.
That is a great challenge and one in which Mr Petritsch deserves our full support.
En särskild utmaning, där ambassadör Petrisch förtjänar hela vårt stöd.
Mr Bolkestein promised in September that Parliament would be treated as a full partner.
Kommissionären sade att parlamentet inte har några skäl att avvisa hela avtalet.
full (aussi: broad, clear, drunk, drunken)
volume_up
full {adj.}
In other words, full adaptation is required for full integration.
Med andra ord krävs det full anpassning för full integration.
Profit for the period after full tax divided by the average number of shares.
Periodens resultat efter full skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier.
On a financial and monetary level, the current situation is full of potential.
Den nuvarande situationen är full av möjligheter på finans- och valutaområdet.
full (aussi: clear, complete, entire, full-length)
volume_up
hel {adj.}
Jeff Bebe's mother already sent over a whole shoe box full of childhood photos.
Jeff Bebes mamma har redan skickat en en hel kartong med barndomsfoton.
That is more than enough to fill a full day at the June Summit.
Det är mer än tillräckligt för att fylla en hel dag under toppmötet i juni.
As you know question time is supposed to last a full hour.
Som ni vet ska frågestunden pågå i en hel timma.
full (aussi: chief, maximum, top)
It requires full solidarity, not just in the European Union, but also in the entire world.
Saken kräver högsta solidaritet, inte bara i Europeiska unionen, utan i hela världen.
Full implementation of our anti-discrimination legislation therefore remains a top priority.
Att genomföra vår lagstiftning mot diskriminering fullt ut förblir därför en fråga med högsta prioritet.
We also have a situation where new education and information resources often attract the full rate.
Vi har också en situation där ny utbildning och informationsresurser får den högsta nivån.
full (aussi: outside, paramount, topmost, peak)
volume_up
högst {adj.}
YES - When it comes to residence rights, registered partners enjoy full rights in Holland.
NEJ – Om ni stannar högst tre månader behöver hon inte registrera sig hos myndigheterna, men hon kan behöva anmäla sin närvaro.
It is vital that a full investigation be held into this highly unsatisfactory situation.
Det är absolut nödvändigt att vi gör en fullständig utredning av denna i högsta grad otillfredsställande situation.
Full implementation of our anti-discrimination legislation therefore remains a top priority.
Att genomföra vår lagstiftning mot diskriminering fullt ut förblir därför en fråga med högsta prioritet.
full (aussi: replete, sated, satisfied)
volume_up
mätt {adj.}
Ireland enjoys a relatively sophisticated mortgage credit market in EU terms, including access to the full range of competitively priced mortgage products.
På Irland finns det en relativt sofistikerad hypoteksmarknad med EU-mått mätt, inbegripet tillgång till ett fullständigt utbud av konkurrenskraftigt prissatta hypoteksprodukter.
full (aussi: fraught)
Mr President, Pat Cox, you are a person who combines vision and pragmatism and you are person who is full of political and personal fairness.
Ni är en person som kombinerar vision och pragmatism och ni är en person som är uppfylld av politisk och personlig rättvisa.

Exemples d'usage pour « full » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe Ombudsman has also promoted the full and correct application of the Charter.
Ombudsmannen har aktivt stött en fullständig och korrekt tillämpning av stadgan.
EnglishWe must release all our existing energies and harness our resources to the full.
Vi måste släppa loss vår inneboende energi och utnyttja våra resurser fullt ut.
EnglishThe Commission continues to work towards full implementation of these agreements.
Kommissionen fortsätter arbeta mot ett fullständigt genomförande av dessa avtal.
EnglishIn Amendments Nos 10, 20, 21 and 41, the first sentence can be accepted in full.
I ändringsförslagen 10, 20, 21 och 41, kan första meningen godtas fullständigt.
EnglishOur aim is for producers and importers to bear full responsibility for safety.
Vårt mål är att producenter och importörer ska bära det fulla säkerhetsansvaret.
EnglishI am pleased to see that you are just as full of life as the young Karl-Heinz.
Det gläder mig att se att ni är i samma fulla vigör nu som den yngre Karl-Heinz.
EnglishA good package has been achieved, which will enjoy the full support of my group.
Vi har enats om ett bra paket, som kommer att stödjas till fullo av min grupp.
EnglishIt should have exercised this responsibility in full and fought for such rules.
Parlamentet borde ha utövat detta ansvar till fullo och kämpat för sådana regler.
EnglishThis is the first and a fundamental step towards full integration into society.
Detta är det första grundläggande steget mot fullständig integrering i samhället.
EnglishThis proposal for codification therefore warrants my applause and full support.
Detta förslag till kodifiering förtjänar därför min applåd och mitt fulla stöd.
EnglishThe issue here is full equality for all people living in a particular country.
Här handlar det om likaberättigande för alla människor som bor i ett visst land.
EnglishThe PES welcomes the full involvement of the European Parliament in this process.
PES välkomnar ett helhjärtat engagemang från Europaparlamentet i denna process.
EnglishThe Presidency has successfully managed to crown its full agenda with a new treaty.
Ordförandeskapet har lyckats kröna sin fullspäckade agenda med ett nytt fördrag.
EnglishThe important issue for me is regional airports and that they get full support.
Den viktiga frågan för mig är regionala flygplatser och att de får fullt stöd.
EnglishWe must give our full support to the Commission proposal examined in the report.
Vi måste ge vårt fulla stöd till det kommissionsförslag som granskas i betänkandet.
EnglishThese include the process of full democratization, that is to say, democracy.
Ett komplett förverkligande av demokratiseringen, av demokratin, hör till detta.
EnglishWe have encouraged and expressed our full support for its diplomatic efforts.
Vi har uppmuntrat och uttryckt vårt fulla stöd till dess diplomatiska initiativ.
EnglishI can also confirm full support from the Commission for Parliament's position.
Jag kan också bekräfta att parlamentets ståndpunkt har fullt stöd i kommissionen.
EnglishYesterday, I also arranged for the full copy of the report to be issued to you.
I går såg jag till att en fullständig kopia av betänkandet delades ut till er.
EnglishI encourage the House to give it its full support when we vote on it tomorrow.
Jag uppmanar kammaren att ge det sitt fulla stöd när vi röstar om det i morgon.