EN great
volume_up
{substantif}

great
volume_up
viktig person {gen. comm.}
great
volume_up
ledande person {gen. comm.}

Synonymes anglais de « great »

great

Exemples d'usage pour « great » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIn one historic area – that of enlargement – we achieved great things together.
På ett historiskt område – utvidgningen – har vi utfört stora saker tillsammans.
EnglishI shall mention briefly some things we fought over and had great debates about.
Jag skall kort beröra några saker som vi grälade och hade stora diskussioner om.
EnglishLet us not forget that the single currency is one of Europe’s great achievements.
Vi får inte glömma att den gemensamma valutan är en av EU:s stora landvinningar.
English. – This report contains a great deal of hypocrisy and a number of untruths.
   . – Detta betänkande innehåller en hel del hyckleri och ett antal osanningar.
EnglishI have to tell you, Commissioner, that there is great disillusionment in France.
Jag måste meddela er, fru kommissionär, att man är mycket besviken i Frankrike.
EnglishThat is no condemnation of the President-in-Office, for whom I have great regard.
Det är inget fördömande av tjänstgörande ordförande, som jag respekterar mycket.
EnglishBy making great sacrifices, it achieved absolute success straight away in 2002.
Genom att göra stora uppoffringar nådde den omedelbart stora framgångar år 2002.
EnglishCompliance with human rights, in particular, leaves a great deal to be desired.
Särkilt respekten för de mänskliga rättigheterna lämnar mycket övrigt att önska.
EnglishLet me remind the House, however, that there is still a very great deal to do.
Låt mig dock påminna parlamentet om att vi fortfarande har mycket kvar att göra.
English(NL) Mr President, volunteers do a great deal, at both local and regional level.
(NL) Herr talman! Volontärarbetare gör mycket, både på lokal och på regional nivå.
EnglishThere is still a very great deal left to be done, and no actual plan of action.
Det finns ännu en hel del kvar att göra men vi har ingen verklig handlingsplan.
EnglishI have a great deal to say about some of the ideas put forward by Mr Verhofstadt.
Jag har en hel del att säga om vissa av de idéer som Guy Verhofstadt lade fram.
EnglishAs we all know, preventing this requires a combination of a great many measures.
Att förhindra detta kräver som vi alla vet en kombination av många olika åtgärder.
EnglishFirstly, my best wishes go to Mr Bowis, with whom we have worked a great deal.
För det första önskar jag John Bowis, som vi har arbetat mycket med, lycka till.
EnglishThere has been a great deal of talk about a report on political group expenditure.
Det har talats en hel del om ett betänkande om de politiska gruppernas utgifter.
EnglishIn the race to develop infrastructures, rail has been the great forgotten area.
Järnvägen har varit bortglömd i denna strävan efter att utveckla infrastrukturen.
EnglishI know that a great many people set a lot of store by what this Parliament says.
Jag vet att det finns många som lyssnar på vad Europaparlamentet har att säga.
EnglishMr De Rossa has said a great deal on this issue with which I agree wholeheartedly.
Proinsias De Rossa har sagt mycket i denna fråga som jag helhjärtat instämmer i.
EnglishI have a great deal to say about some of the ideas put forward by Mr Verhofstadt.
Jag har en hel del att säga om vissa av de idéer som Guy Verhofstadt lade fram.
EnglishThe discrepancies between the Member States in this area are simply too great.
Skillnaderna mellan medlemsstaterna är helt enkelt för stora på det här området.