EN grounds
volume_up
{substantif}

grounds
volume_up
sump {gen. comm.}
grounds (aussi: deposit, dregs, feces)
volume_up
bottensats {gen. comm.}

Exemples d'usage pour « grounds » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe manipulation of gametes or embryos is also unacceptable on ethical grounds.
Manipulering av könsceller eller embryon är också oacceptabelt på etiska grunder.
EnglishWe have no grounds for destroying countries just because we do not like dictators.
Vi har inte rätt att förstöra länder bara för att vi inte tycker om diktatorer.
EnglishThis applies especially to the arrests of peaceful citizens on political grounds.
Detta gäller särskilt fängslandet av fredliga medborgare på politiska grunder.
EnglishShould we dilute the Lisbon ambitions on grounds that they are not achievable?
Skall ambitionerna från Lissabon urvattnas därför att de inte kan förverkligas?
EnglishHowever, he is right to limit the grounds for exceptions to the bare minimum.
Men han har rätt när han begränsar skälen till undantag till ett strikt minimum.
EnglishOn religion/ belief, the EPLP welcomes the principle of protection on these grounds.
När det rör religion / tro välkomnar EPLP principen om skydd i detta sammanhang.
EnglishPerhaps this is because it cannot be objected to on legal or economic grounds.
Orsaken är kanske att inga juridiska eller ekonomiska invändningar är möjliga.
EnglishOne proposal made on these grounds is to maintain coupled aid for sheep and goats.
Ett förslag är därför att behålla kopplat stöd till får- och get-uppfödning.
EnglishIn this regulation, the special grounds are: the coordination of inland transport.
För föreliggande förordning lyder denna motivering: Samordning av landtransporterna.
EnglishWe are all sick and tired of seeing our oceans and seas turned into dumping grounds.
Vi har alla fått nog av att se våra hav förvandlas till avstjälpningsplatser.
EnglishNo economic or legal argument can prevail over an argument on public health grounds.
Inget ekonomiskt eller juridiskt argument får komma före ett argument om folkhälsa.
EnglishWe resolutely reject the death penalty, in whatever form and on whatever grounds.
Vi förkastar med bestämdhet dödsstraffet i varje form och på vilka grunder det vara må.
EnglishAs such a decision can always be contested, it should be based on firm grounds.
Eftersom beslutet alltid kan överklagas måste det vara sakligt motiverat.
EnglishI respect the grounds for such a decision, but I hold a different opinion.
Jag respekterar grunderna för ett sådant beslut, men jag är av en annan åsikt.
EnglishLibrarian and independent journalist, three times imprisoned on political grounds
Bibliotekarie och oberoende journalist, politisk fånge vid tre tillfällen
EnglishReform is only going to be successful on the grounds of a free market principle.
Reformerna kan bara lyckas om de bygger på principen om fria marknader.
EnglishJustifying the proposed decision on grounds of costs sounds like a joke.
Att rättfärdiga förslaget genom att hänvisa till kostnader låter som ett skämt.
EnglishThis prohibits discrimination on a number of grounds, including disability.
Där förbjuds diskriminering av olika anledningar, däribland funktionshinder.
EnglishIn March 2009, 39 workers were sacked, on grounds of ‘production instability’.
I mars 2009 sades 39 anställda upp, vilket motiverades med instabilitet i produktionen.
EnglishThere are further grounds for concern at the possible impact of the ASPA.
Det finns ytterligare anledningar till oro när det gäller ASPA:s möjliga inverkan.