« to implore » traduction en suédois

EN

« to implore » en suédois

EN to implore
volume_up
[implored|implored] {verbe}

to implore (aussi: to appeal, to beg, to desire, to pray)
I would nevertheless like to implore the institutions to reach a horizontal agreement on this issue.
Jag vill dock be institutionerna att försöka nå en överenskommelse sinsemellan i denna fråga.
Jag vill enträget be övriga Europa att dra lärdom av läxorna.
This is something that worries us greatly and I should like to implore the Council to take our genuine needs on board.
Detta är något som bekymrar oss mycket, och jag vill be rådet att ta till sig våra genuina behov.
The onus must also pass to us as MEPs to use our access to the media and to our constituents to implore Europeans to avail themselves of these crucial checks.
Även vi parlamentsledamöter har en skyldighet att utnyttja vår tillgång till medierna och våra väljare för att bönfalla EU:s medborgare att utnyttja dessa centrala kontroller.

Exemples d'usage pour « to implore » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI implore you to do this. You will help make the European Union more credible if you do.
Var vänlig gör detta; ni kommer på det sättet att göra Europeiska unionen trovärdigare.
EnglishI therefore implore that we get off the slippery slope of these decisions.
Jag bönfaller därför att vi lämnar den hala isen som besluten innebär.
EnglishI also urgently implore the Commission to implement these decisions as quickly as possible.
Jag anmodar även kommissionen att så snabbt som möjligt genomföra besluten.
EnglishMr Orbán, I implore you to free yourself from the shadow that has fallen over your Presidency.
Herr Orbán, lösgör dig från den skugga som fallit över ditt ordförandeskap.
EnglishToday, I implore the Council and the Commission simply to abide by that.
I dag ber jag rådet och kommissionen att helt enkelt göra detta.
EnglishI therefore implore you to support our amendment on this matter.
Jag ber er därför att stödja vårt ändringsförslag i den frågan.
EnglishI would therefore implore you to vote against paragraphs 3 and 9.
Jag vill därför vädja till er att rösta mot punkterna 3 och 9.
EnglishWe implore the Commission to do its part, too.
Vi uppmanar också kommissionen att dra sitt strå till stacken här.
EnglishI therefore implore everybody to reject this report.
Jag ber därför alla här att rösta nej till betänkandet.
EnglishI implore the Council and the Commission to take this vote by the representatives of the European people seriously.
Jag ber rådet och kommissionen att ta denna omröstning av det europeiska folkets företrädare på allvar.
EnglishSo, finally, I implore Parliament to act to condemn China for its role in underwriting the genocide of the Sudanese people.
Jag bönfaller sålunda parlamentet att agera för att fördöma Kina för dess roll som innebär ett indirekt stöd för folkmordet på det sudanesiska folket.
EnglishI now implore the Commission to take the necessary further action, including legal action against the French government, as a matter of urgency.
Jag bönfaller nu kommissionen att brådskande vidta de ytterligare åtgärder som krävs, däribland rättsliga åtgärder mot den franska regeringen.
EnglishMr Lamberts, I implore you to keep it brief, let us see if you can enlighten your colleague with your point of view in just thirty seconds, shall we?
Jag ber dig, Philippe Lamberts, att fatta dig kort, så låt oss se om du kan förmedla din ståndpunkt till dina kolleger på bara 30 sekunder.
EnglishI call on the Czech Government, indeed I implore it, to take seriously the fears not only of people in neighbouring countries, but also within its own borders.
Jag ber den tjeckiska regeringen, ja, jag bönfaller dem att ta befolkningens rädsla i grannstaterna men även i det egna landet på allvar.
EnglishWe must implore the Commission to maintain the balance of its proposal with regard to victims and attackers, and to ensure that these are not placed on the same level.
Vi vill vädja till kommissionen att bevara balansen i förslaget med avseende på offer och angripare, och se till att dessa inte jämställs.
EnglishWhat I would like to know is whether you could indicate whether it is possible to force, or at least implore, the German Government to suspend the current system with immediate effect?
Våra erfarenheter i Tyskland visar att systemet haft en ekologisk styrfunktion, i den meningen att färre burkar förstör naturen.
EnglishI would therefore implore you to examine whether it is really possible to narrow down geographically a designation that is so international and European in nature.
Därför bönfaller jag er att undersöka om det verkligen är möjligt att geografiskt begränsa en beteckning som är så internationell och europeisk till sin natur.
EnglishWe implore them at least to trust the international community to guarantee the implementation of the peace process with the utmost impartiality.
Vi bönfaller dem att åtminstone lita till världssamfundet, som kan garantera det mest opartiska genomförandet - detta är vad vi kan och bör åta oss.