« initiate » traduction en suédois

EN

« initiate » en suédois

volume_up
initiate {substantif}

EN initiate
volume_up
{substantif}

initiate
volume_up
invigd {gen. comm.}
In Germany we would say that is a book with seven seals, a closed book if you like, even for the initiated.
Även för invigda en bok med sju sigill förseglad, som man säger i Tyskland.
initiate
volume_up
nyligen invigen person {gen. comm.} [ex.]

Exemples d'usage pour « initiate » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe must initiate a discussion on what the EU should do with the money we receive.
Vi måste komma in i en diskussion om vad EU ska göra med de pengar som vi tar in.
EnglishWhat is more, the Commission had to initiate fourteen infringement procedures.
Dessutom har kommissionen varit tvungen att inleda 14 överträdelseförfaranden.
EnglishSweden will also initiate a conference on the external role of the EU this autumn.
Sverige kommer också att ta initiativ till en konferens om EU:s externa roll i höst.
EnglishSweden will also initiate a conference on the external role of the EU this autumn.
Sverige kommer också att ta initiativ till en konferens om EU: s externa roll i höst.
EnglishGoogle cannot approve returns or initiate refunds on behalf of the seller.
Google kan inte godkänna returer eller göra återbetalningar i säljarens ställe.
EnglishThe EU must exert its influence in international trade to initiate a change.
EU måste utnyttja sitt inflytande i internationell handel för att skapa förändring.
EnglishThe Council will initiate the examination of such a proposal as soon as it is received.
Rådet kommer att inleda granskningen av ett sådant förslag så snart man får det.
EnglishI urge the Commission to initiate the relevant procedures as soon as possible.
Jag uppmanar kommissionen att inleda de tillämpliga förfarandena så snart som möjligt.
EnglishI therefore believe that we must take urgent action, which the Commission must initiate.
Jag anser därför att vi snabbt måste vidta åtgärder, på kommissionens initiativ.
EnglishIt is better to come to effective agreements than to initiate protectionist campaigns.
Det är bättre att skriva effektiva avtal än att inleda protektionistiska kampanjer.
EnglishThe Beijing Government must fulfil its promise and initiate talks with the Dalai Lama.
Beijingregeringen måste uppfylla sitt löfte och inleda samtal med Dalai Lama.
EnglishNow is the time to initiate real and genuine accession negotiations with the country.
Nu är tiden inne att inleda verkliga och genuina anslutningsförhandlingar med landet.
EnglishInfected people can initiate new transmission cycles in other regions of the Union.
Smittade personer kan starta nya överföringscykler i andra regioner i EU.
English   – Mr President, we wish to initiate the financing of new priorities.
   – Herr talman! Vi vill ta initiativ till finansiering av nya prioriteringar.
EnglishIn February 2007, I personally asked the President to initiate EMAS in the Parliament.
I februari 2007 bad jag personligen talmannen att införa Emas i parlamentet.
EnglishParliament already has full rights as an institution to initiate cases before the Court.
Parlamentet har redan all rätt som institution att hänskjuta ärenden till domstolen.
EnglishThe European Union must initiate this change and set an example to its trade partners.
EU måste inleda denna förändring och föregå med gott exempel inför sina handelspartner.
EnglishThe Commission has no plans to initiate medical examination programmes.
Kommissionen har inga planer på att inleda program för läkarundersökningar.
EnglishI hope the present resolution will initiate changes in the desired direction.
Jag hoppas att den aktuella resolutionen kommer att leda till förändringar i önskad riktning.
EnglishParliament already has full rights as an institution to initiate cases before the Court.
Parlamentet har redan full befogenhet som institution att lägga fram fall för domstolen.