« instruction » traduction en suédois

EN

« instruction » en suédois

volume_up
instruction {substantif}

EN instruction
volume_up
{substantif}

1. général

instruction
volume_up
instruktion {gen. comm.} (upplysning, råd, tips)
I think that we ought to include an instruction that benefits the child, or rather, the passenger.
Jag anser att vi bör ta med en instruktion till förmån för barnet, eller snarare, passageraren.
Instruction and form for assessment of prior learning concerning specific entry requirements at Linköping University
Instruktion och blankett för bedömning av reell kompetens angående särskild behörighet vid Linköpings universitet
Kontakta biblioteket för användarkod och instruktion.
instruction
volume_up
undervisning {gen. comm.} (upplysning, råd, tips)
They have schools where instruction is given in their mother tongues.
De har skolor där undervisning bedrivs på deras modersmål.
There are significant problems over the operation of education with Polish as the medium of instruction.
Det finns betydande problem kring bedrivandet av undervisning på polska.
There is an urgent need for appropriate instruction and training of civil servants at these levels.
Lämplig undervisning och utbildning av tjänstemännen på dessa nivåer är absolut nödvändiga.
instruction
volume_up
anvisning {gen. comm.} (upplysning, råd, tips)
Only through this clear instruction can the European Parliament give directions on how to set the enlargement process in motion.
Endast genom denna klara anvisning kan Europaparlamentet ge besked om hur utvidgningsprocessen skall sättas igång.
The Commission must judge them, but it is not our job to give instructions on this point.
Kommissionen skall göra en bedömning av dessa men inte utfärda anvisningar i frågan.
The scanner driver opens a window in which you should follow the scanner manufacturer's instructions.
Skanningsdrivrutinen öppnar sitt fönster där du följer skannertillverkarens anvisningar.
instruction
volume_up
handledning {gen. comm.} (upplysning, råd, tips)
I hope we can look forward to a future where no instruction will be necessary.
Jag hoppas vi kan se fram emot en framtid i vilken ingen handledning kommer att vara nödvändig.
In addition, adult education also depends on voluntary helpers, who enrich it by lending their experience and providing skilled instruction.
Dessutom är vuxenutbildningen beroende av frivilliga medhjälpare, som berikar den genom att dela med sig av sin erfarenhet och ge skicklig handledning.

2. Affaires

instruction (aussi: provision, regulation, stipulation)
volume_up
föreskrift {gen. comm.}
The execution of this legislative instruction of the European Parliament is then the responsibility of the technical bodies.
Genomförandet av de här lagstiftande föreskrifterna från Europaparlamentets sida åligger sedan de tekniska kommittéerna.
Föreskrifter uppifrån är alltid den näst bästa lösningen.

Synonymes anglais de « instruction »

instruction

Exemples d'usage pour « instruction » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishRomania offers ethnic minorities wide-ranging instruction in their mother tongue.
Rumänien erbjuder etniska minoriteter en omfattande modersmålsundervisning.
EnglishUntil 1954, it was a punishable offence to provide religious instruction.
Fram till 1954 var det till och med straffbart att bedriva religionsundervisning.
EnglishIn the Hungarian minority schools, the language of instruction is exclusively Hungarian.
Undervisningsspråket är uteslutande ungerska i skolor för ungerska minoriteter.
EnglishConsider the instruction after which company suits you and what you want to write about.
Tänk därför noga efter vilket företag som passar dig och vad du vill skriva om.
EnglishAustria has an excellent public school, education and instruction system.
Österrike har ett mycket bra offentligt skol- och utbildningssystem.
EnglishDo you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
EnglishTibet - plans to make Chinese the main language of instruction
Tibet - planer på att göra kinesiska till det huvudsakliga undervisningsspråket
EnglishHe said, "He who receives an idea from me receives instruction himself, without lessening mine.
Han sa, "Han som lär sig av mig får nya kunskaper, utan att förringa mina.
EnglishIn accordance with the Bureau's instruction, please note my presence in the Chamber.
Vill ni i enlighet med presidiets instruktioner vara så vänlig att notera min närvaro i kammaren.
EnglishThere is today a European and global dimension to the instruction that is given in the EU countries.
Det finns i dag en europeisk och global dimension i undervisningen i EU: s länder.
EnglishThat is because all instruction etc. in computing first takes place in English.
Det beror på att alla instruktioner och liknande för datoranvändning först och främst ges på engelska.
EnglishI do not need instruction from a pair of political opportunists.
Jag behöver inga instruktioner från ett par politiska opportunister.
EnglishAmendment Nos 1 and 2, to the recitals, represent a desire and an instruction by Parliament.
I ändringsförslag 1 och 2 som gäller skälen uttrycks en önskan och en riktlinje från parlamentet.
EnglishArticle 13 offers the opportunity to do so and the Beijing +5 Conference issued an instruction to this effect.
Artikel 13 ger möjlighet till det och konferensen Peking + 5 ger det i uppdrag.
EnglishArticle 13 offers the opportunity to do so and the Beijing +5 Conference issued an instruction to this effect.
Artikel 13 ger möjlighet till det och konferensen Peking +5 ger det i uppdrag.
EnglishAmerican Travelway, I am unable to give you Ianding instruction.
American Travelway, jag kan inte ge er landningsinstruktioner.
EnglishIf it would help you, I have a copy of that instruction myself and I will pass it on to you.
Om det kan vara er till hjälp så har jag själv ett exemplar av den instruktionen och lämnar den gärna till er.
EnglishThey have brought in restrictions on travel abroad by members of the clergy and religious instruction teachers.
De har infört restriktioner för utlandsresor för medlemmar i prästerskapet och för religionslärare.
EnglishThis is the instruction concerning the protection of personal data in the activity of the Catholic Church in Poland.
Detta sker enligt instruktionerna om skydd av personuppgifter inom den polska katolska kyrkan.
EnglishVague instruction standards or rights in policy areas, where the Union has no authority, must be omitted.
De enda artiklar som får införas måste innehålla ett förnuftigt budskap till de europeiska institutionerna.