« intent » traduction en suédois

EN

« intent » en suédois

volume_up
intent {substantif}
volume_up
tent {substantif}
SV
EN

intent {substantif}

volume_up
1. général
intent (aussi: aim, design, idea, intention)
Our intent is to represent the video content of the internet fairly and accurately.
Vår avsikt är att representera videoinnehåll på Internet rättvist och korrekt.
It was not evil intent on the part of the Commission, there was an agreement to do it in this way.
Det var alltså ingen ond avsikt från kommissionens sida, utan det var avtalat så.
The Commission cannot initiate legal proceedings on a judgment of intent.
Kommissionen kan inte väcka talan vid domstol baserat på en bedömning av medlemsstaternas avsikt.
intent (aussi: intention)
But the vote was of course taken in secret, and there was no ill intent on your part.
Men naturligtvis var omröstningen sluten och någon sådan intention från er sida fanns inte.
From Parliament, we can send a clear signal of our intent by endorsing Romania's chosen target date of 1 January 2007.
Vi kan från parlamentet sända en tydlig signal angående våra intentioner genom att godkänna Rumäniens beräknade tidpunkt, den 1 januari 2007.
Those who have intent and knowledge of market abuse - and knowledge includes journalists - or who act recklessly will be punished.
De som har intentionerna och kunskaperna för att otillbörligt påverka marknaden - och kunskap omfattar journalister - eller som agerar hänsynslöst, kommer att straffas.
2. Droit
Nor can the best legislator in the world prevent trade with criminal or fraudulent intent.
Inte ens den bästa lagstiftaren i världen kan förhindra handel med brottsligt eller bedrägligt uppsåt.
They will say that fraud requires criminal intent, and we have to prove this, and then we need to call the police.
De menar att bedrägeri kräver brottsligt uppsåt, att vi måste kunna bevisa detta och att det då måste polisanmälas.
I think the word 'criminal' has been mentioned here and there are those with criminal intent who have been involved in this.
Individer med brottsligt uppsåt har varit inblandade i detta.

Exemples d'usage pour « intent » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe commentaries accompanying the pictures clearly show their malicious intent.
Kommentarerna till bilderna är betecknande för den uppenbara avsikten att skada.
EnglishThe report itself affirms the intent to establish a single European legal order.
Betänkandet i sig bekräftar avsikten att införa en enhetlig europeisk rättsordning.
EnglishWho could vote against a document so replete with declarations of good intent?
Vem skulle kunna rösta mot en text som är så proppfull med välmenande formuleringar?
EnglishLet us look as well at this intent to tear up the Anti-Ballistic Missile Treaty.
Låt oss också se närmare på avsikten att riva upp fördraget om antiballistiska missiler.
English(FR) Who could vote against a document so replete with declarations of good intent?
Vem skulle kunna rösta mot en text som är så proppfull med välmenande formuleringar?
EnglishWe may ask: is a Europe taking form that is greater in spirit and in intent?
Man kan fråga sig: tar det sig formen av ett Storeuropa i andan och viljan?
EnglishI voted for the Charter of Fundamental Rights as a declaration of intent.
Jag röstade för stadgan om de grundläggande rättigheterna som en avsiktsförklaring.
EnglishInstead, they are simply making fine-sounding declarations of intent and empty promises.
De ger i stället helt enkelt vältaliga avsiktsförklaringar och tomma löften.
EnglishI hope that this declaration of intent will also be followed by action.
Jag hoppas att denna avsiktsförklaring också kommer att följas av handling.
EnglishThere are no visions or specific statements of intent for the next 10 to 15 years.
Där saknas visioner och konkreta budskap för de kommande 10-15 åren.
EnglishI shall make no bones about this: a letter does not suffice as notice of intent.
Ett brev som ett tillkännagivande - medger jag - det är för litet.
EnglishIn consequence, the usefulness of an umpteenth declaration of intent is somewhat limited.
Nyttan av en femtielfte avsiktsförklaring är följaktligen något begränsad.
EnglishOur intent is to represent the content of the internet fairly and accurately.
Vår målsättning är att representera innehållet på Internet på ett rättvist och korrekt sätt.
EnglishNobody is intent on a genuine split between the United States and the European Union.
Ingen är inställd på en verklig splittring mellan Förenta staterna och Europeiska unionen.
EnglishCould it be that someone is intent on getting their hands on the national assets of Belarus?
Kan det vara så att någon vill komma över Vitrysslands nationella tillgångar?
EnglishIf the managing director is a scoundrel with criminal intent, rules do not help.
Om vd:n är en skurk med kriminella avsikter hjälper inga regler.
EnglishThat is the intent of Amendment No 99, which clarifies paragraph 3 of Rule 146.
Det är innehållet i ändringsförslag 99, som innebär ett förtydligande av punkt 3 i artikel 146.
EnglishThe European Union can no longer make do with declarations of intent.
Europeiska unionen kan inte längre hålla till godo med avsiktsförklaringar.
EnglishLet us be frank: we do not need declarations of intent; what we need is commitment.
Låt oss tala klarspråk: vi behöver inte avsiktsförklaringar. Det som vi behöver är engagemang.
EnglishLet us avoid the usual proclamations and fine resolutions, the declarations of intent.
Låt oss undvika de vanliga proklamationerna och fina resolutionerna, avsiktsförklaringarna.