« January 1 » traduction en suédois

EN

« January 1 » en suédois

Consultez les phrases d'usage pour voir « January 1 » employé en contexte.

Traductions similaires pour « January 1 » en suédois

January substantif
Swedish
to préposition
Swedish
to particule

Exemples d'usage pour « January 1 » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

English1 January 1981, for the Treaty concerning the accession of the Hellenic Republic;
den 1 januari 1981 när det gäller Fördraget om Republiken Greklands anslutning,
EnglishOn 1 January 2008 more than 3 000 people were taking refuge in the parish of Langas.
Den 1 januari 2008 tog över 3 000 personer sin tillflykt till Langas församling.
EnglishOn 1 January, Spain assumed the Presidency of the Council of the European Union.
Den 1 januari tog Spanien över ordförandeskapet för Europeiska unionens råd.
English   Romania and Bulgaria have been promised EU membership as from 1 January 2007.
   Rumänien och Bulgarien har lovats EU-medlemskap från den 1 januari 2007.
EnglishThe introduction of Euro notes and coins on 1 January 2002 went smoothly overall.
Införandet av eurosedlar och -mynt den 1 januari 2002 gick smidigt över lag.
EnglishThe Irish people have nothing to fear from joining up to the euro on 1 January 1999.
Irländarna har inget att frukta av att knyta sig till euron den 1 januari 1999.
EnglishDAYS("1/1/2010 "; NOW()) returns the number of days from today until January 1, 2010.
DAGAR("2010.1.1"; NU()) ger antalet dagar från idag och till den 1 januari 2010.
EnglishIt was intended to apply for the period from 1 January 2010 to 30 June 2011.
Den var avsedd att gälla under perioden den 1 januari 2010 till den 30 juni 2011.
English1 January 2002 will mark a milestone in the history of European integration.
Den 1 januari 2001 kommer att bli en milstolpe i det europeiska byggets historia.
EnglishSecondly, has this practice occurred on EU territory since 1 January 2002?
För det andra: har detta förfarande tillämpats inom EU efter den 1 januari 2002?
EnglishThe first stage is in force and the second will follow on 1 January next year.
Det första steget har trätt i kraft, det andra steget kommer den 1 januari nästa år.
EnglishIt is applicable as from 1st January 2005, for an initial period of three years.
Det träder i kraft den 1 februari 2005, för en inledande period av tre år.
EnglishOur awareness campaign in relation to this measure will begin on 1 January 2003.
Vår informationskampanj om denna åtgärd kommer att inledas i januari 2003.
EnglishThe regulation of 13 March 1998 is due to come into effect on 1 January next year.
Förordningen av den 13 mars 1998 skall träda i kraft den 1 januari nästa år.
EnglishThe Agreement came into effect as of 1 January 2007 for a period of six years.
Avtalet trädde i kraft från och med den 1 januari 2007 och gäller i sex år.
EnglishYou are saying that our goal is to get the two countries on board on 1 January 2007.
Ni säger att vårt mål är att de två länderna ska anslutas den 1 januari 2007.
EnglishThe new multiannual financial framework is due to take effect on 1 January 2008.
Den nya fleråriga finansieringsramen skall gälla från den 1 januari 2008.
EnglishYou are saying that our goal is to get the two countries on board on 1 January 2007.
Ni säger att vårt mål är att de två länderna ska anslutas den 1 januari 2007.
EnglishIt is that the single currency will help to create jobs as of 1 January 1999.
Det viktiga är en gemensam valuta till gagn för sysselsättningen den 1 januari 1999.
EnglishIn any case, a new Directive on waste disposal is coming into force on 1 January 1998.
Den 1.1.1998 träder i alla fall ett nytt direktiv om transport av avfall i kraft.

Autres mots

English
  • January 1