« legal department » traduction en suédois

EN

« legal department » en suédois

EN legal department
volume_up
{substantif}

1. général

legal department
volume_up
juristavdelning {gen. comm.}
legal department
volume_up
rättsavdelning {gen. comm.}

2. Droit

legal department
volume_up
rättsavdelning {gen. comm.}
legal department

Traductions similaires pour « legal department » en suédois

legal adjectif
department substantif
to depart verbe

Exemples d'usage pour « legal department » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe are ourselves currently in the process of consulting Parliament's Legal Affairs Department on this matter.
För närvarande håller vi på att rådfråga parlamentets rättstjänst angående detta ärende.
EnglishI therefore await the opinion of the EP legal department, which I hope will confirm this position.
Därför ser jag fram emot yttrandet från Europaparlamentets rättstjänst, som jag hoppas kommer att ge stöd för detta.
EnglishParliament’s legal department has stated that the earmarking of cultural organisations is clearly in contravention of the Financial Regulation.
Parlamentets rättsliga avdelning har konstaterat att öronmärkning av kulturella organisationer strider mot budgetförordningen.
EnglishSome problems might, of course, also arise in connection with what is known as document secrecy, especially in the case of the opinions of the Legal Department.
Det kan naturligtvis uppstå en del problem kring det som brukar kallas dokumentsekretess, framför allt beträffande rättstjänstens yttranden.
EnglishI stress the importance of consensus on the issue of trade, without time constraints and on a correct legal basis, as advised by the legal department of the Council.
Jag betonar betydelsen av en överenskommelse i handelsfrågan, utan tidsfrister och på korrekt rättslig grund, enligt anvisningar från rådets rättstjänst.
EnglishThe legal department of this Parliament nonetheless prefers Directive 96/71 which refers to the posting of workers and thus covers the secondment of workers.
Parlamentets rättstjänst föredrar dock direktiv 96/71 som handlar om att ställa arbetstagare till förfogande och således även omfattar utsändning av arbetstagare.
EnglishThe legal department of this Parliament nonetheless prefers Directive 96/ 71 which refers to the posting of workers and thus covers the secondment of workers.
Parlamentets rättstjänst föredrar dock direktiv 96 / 71 som handlar om att ställa arbetstagare till förfogande och således även omfattar utsändning av arbetstagare.
EnglishThe concerns to which you have given voice were among the main reasons for the initiation of the EU troika's dialogue with the US State Department's legal advisor.
De farhågor som ni har gett uttryck för tillhörde huvudskälen till inledandet av dialogen mellan EU:s trojka och den juridiske rådgivaren vid utrikesdepartementet i USA.
EnglishI would like to say that there have been difficulties with the legal department, but that the original version adopted by the Committee is described as " consolidated " and not " codified ".
Jag vill påpeka att det föreligger svårigheter med rättstjänsterna, men i den version som ursprungligen antogs av utskottet heter det? konsoliderad? och inte? kodifierad?.
EnglishHowever, Parliament's Legal Department has shown, on the basis of Court of Justice precedent, that the Joint Committee should not limit itself to powers under article 113.
Dessutom har parlamentets rättstjänst på grundval av EG-domstolens prejudikat visat på att den gemensamma kommittén inte strikt måste begränsa sig till befogenheter i enlighet med artikel 113.
EnglishHowever, Parliament' s Legal Department has shown, on the basis of Court of Justice precedent, that the Joint Committee should not limit itself to powers under article 113.
Dessutom har parlamentets rättstjänst på grundval av EG-domstolens prejudikat visat på att den gemensamma kommittén inte strikt måste begränsa sig till befogenheter i enlighet med artikel 113.