EN make
volume_up
{substantif}

Why are we using public money to support people to grow potatoes to make into starch that we cannot use in the EU?
Varför använder vi offentliga medel för stöd till odling av potatis för tillverkning av stärkelse som vi inte kan använda i EU?
It has been fully debated in recent days and the President of Parliament has made several eloquent statements in relation to it.
Kravet på ett avskaffande av användning, tillverkning, lagring och överföring av truppminor är rätt och riktigt.
The first amendment concerns the use of metatartaric acid at 50 mg/ l, which makes manufacture of grape juice possible.
Det första ändringsförslaget gäller användningen av metasyror upp till 50 mg / l, vilket möjliggör tillverkning av druvsaft.
make

Synonymes anglais de « make »

make

Synonymes suédois de « make »

make

Exemples d'usage pour « make » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMr President, I wish to make a short personal statement of apology to the House.
Herr ordförande! Jag skulle vilja framföra en personlig ursäkt till parlamentet.
EnglishI would like to congratulate my colleague Mr Albertini and make a few comments.
Jag vill gratulera min kollega Gabriele Albertini och framföra några synpunkter.
EnglishAt least the Chinese have one good quality: they make no secret of their plans.
Kineserna har åtminstone en god egenskap: de gör ingen hemlighet av sina planer.
English. - (PL) Women make a major contribution to the development of science.
skriftlig. - (PL) Kvinnor bidrar i hög grad till den vetenskapliga utvecklingen.
EnglishI believe we can make this contribution on several fronts at European level, too.
Jag anser också att vi kan arbeta för detta i ett flertal europeiska sammanhang.
EnglishI therefore believe that both parties must make more effort to achieve this aim.
Jag anser därför att båda parter måste anstränga sig mer för att uppnå detta mål.
EnglishBabcock & Wilcox that make nuclear reactors, here's an integral fast reactor.
Babcock & Wilcox som bygger kärnreaktorer Här är en integrerad snabbreaktor.
EnglishWhen dialing, here are a few things to keep in mind to make your fax successful:
När du slår numret finns det några saker du bör tänka på för att faxa utan fel:
EnglishAre these merely drops in the ocean or do they make a substantial contribution?
Är det här droppar på en het platta eller är det verkligen substantiella bidrag?
EnglishThis is an opportunity for us to make a fresh start on tourism at European level.
Det är ett tillfälle att inleda en ny utveckling för turismen på europeisk nivå.
EnglishThe deletion proposed by Amendment No 5 would make the recital factually wrong.
Strykningen som föreslås i ändringsförslag 5 skulle leda till faktafel i skälet.
EnglishI should just like to make one patriotic comment in this multinational Chamber.
Jag vill bara komma med en patriotisk kommentar i denna multinationella kammare.
EnglishIn keeping with EU policy, I do hope this stage does not make the child obese.
I linje med EU:s politik hoppas jag att detta skede inte gör barnet överviktigt.
EnglishIt is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.
Det är svårt att hämta in den förlorade tiden, men vi kan lära oss något av den.
EnglishBoth rapporteurs make the assessment that the monetary union has been a success.
De båda föredraganden gör bedömningen att valutaunionen har varit en framgång.
EnglishI myself live in a Slovak region where Roma make up around 10% of the population.
Jag bor själv i en slovakisk region där romerna utgör 10 procent av befolkningen.
EnglishFor example, we have to make sure that the peer review mechanism is safeguarded.
Vi måste till exempel se till att mekanismen för inbördes utvärdering behålls.
English   Mr President, I have a request to make in relation to the agenda for Wednesday.
   – Herr talman! Jag vill be om något som rör föredragningslistan för onsdagen.
EnglishNeedless to say, I cannot make any predictions, but I can say two things about it
Jag kan givetvis inte förutspå slutresultatet, men jag kan säga två saker om det.
English   Mr President, I wish to make a plea on behalf of Europe's stateless nations.
   – Herr talman! Jag vill vädja om en sak på Europas statslösa nationers vägnar.