« more » traduction en suédois

EN

« more » en suédois

SV
volume_up
more {pron.}
SV
volume_up
many {pron.}
SV

« mor » en anglais

volume_up
mor {s.sg.}
EN

EN more
volume_up
{adjectif}

more
volume_up
mer {adj.}
We need more efficiency, more decentralization and more coordination on the ground.
Vi behöver mer effektivitet, mer decentralisering och mer samordning på platsen.
They need to be made clearer, more transparent, more effective and more democratic.
De behöver göras tydligare, mer lättillgängliga, mer effektiva och mer demokratiska.
We need more democracy, more referendums, and more participation not less.
Vi behöver mer demokrati, fler folkomröstningar, mer engagemang - inte mindre.
more
volume_up
större {adj.} (mer och mer)
More flexibility for the employer and more uncertainty for the employee.
Större flexibilitet för arbetsgivaren och större osäkerhet för den anställde.
It can make the process more transparent and give it more public focus.
Det kan skapa större offentlighet och sätta större offentlig fokus på processen.
It will allow you to be more democratic, to be more efficient, and to be more transparent.
Det skulle leda till ökad demokrati, större effektivitet och större öppenhet.
more (aussi: added, extra, ulterior, further)
Are there plans to involve more Member States and provide more resources?
Har man tänkt involvera flera medlemsstater och satsa ytterligare medel?
Instead of more freedom, hauliers are faced with more restrictions.
I stället för mer frihet står transportföretagen inför ytterligare restriktioner.
The European Union must stop standing by in silence as more and more people die.
Europeiska unionen kan inte längre stillatigande se på hur ytterligare människor dör.
more
volume_up
mera {adj.} (mer och mer)
Problemet är mycket mera komplicerat och mycket mera omfattande.
We were directing tastes towards more resilience, more restorative options.
Vi riktade smaklökarna åt mer hållbara, mera återställbara alternativ.
We do not just want a more general commitment, we need a more general commitment.
Mera omfattande skyldigheter skulle vara både önskvärda och nödvändiga.
more
volume_up
flera {adj.}
It will mean more unscrupulous players and, therefore, more Dover-style accidents.
Det kommer att betyda flera skrupulösa aktörer och därmed flera olyckor à la Dover.
We are not talking about recognizing more working languages or more official languages.
Vi talar inte om ett erkännande av flera arbetsspråk eller flera officiella språk.
Several study programmes contain one or more work placement periods.
Flera utbildningar innehåller en eller flera praktikperioder.
more (aussi: on, further)
volume_up
vidare {adj.}
Furthermore, we need to make shareholders more responsible and more involved.
Vidare behöver vi få aktieägarna att bli mer ansvarsfulla och engagerade.
What is more, the nature of this conventional feed is not specified in any way.
Vidare klargörs inte alls det konventionella fodrets natur.
Of course, there are other ways of working together and exchanging more views.
Det finns givetvis även andra möjligheter till samarbete och vidare åsiktsutbyte.

Synonymes anglais de « more »

more

Synonymes suédois de « mor »

mor

Exemples d'usage pour « more » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishOnce privatised, public services will become more expensive and less accessible.
Vid privatisering blir de offentliga tjänsterna dyrare och mindre tillgängliga.
EnglishWhat is more, it will only succeed if the Commission takes the lead politically.
Dessutom kommer vi endast att lyckas om kommissionen tar den politiska ledningen.
EnglishReducing poverty in the world is more important than increasing one's own wealth.
Det är viktigare att minska fattigdomen i världen än att öka den egna rikedomen.
EnglishSecondly, Member States with a large population get more than their fair share.
För det andra: medlemsstater med hög befolkning förbehåller sig den bästa biten.
EnglishMr Davies thinks so too, but more and more EU countries appear to have given up.
Det tycker också Chris Davies, men alltfler av EU:s länder verkar har gett upp.
EnglishEuropean governance thus becomes more efficient and moves closer to the citizen.
EU:s styrelseformer blir därigenom effektivare och flyttas närmare medborgaren.
EnglishLadies and gentlemen, the dioxin chicken scandal is far more than a mere setback.
Skandalen med dioxinkycklingarna, bästa kolleger, är ingen accident de parcours.
EnglishWill she give an undertaking that more efforts will be made to increase public...
Kommer hon att avge ett löfte om en förstärkt insats för att öka allmänhetens...
EnglishIn the southern countries in particular, notes are far more popular than coins.
Särskilt i de sydligare länderna är papperspengar väsentligt populärare än mynt.
EnglishMr President, I will speak rather more quickly and apologise to the interpreters.
Herr ordförande, jag talar lite snabbare och jag ber tolkarna om ursäkt för det.
EnglishIndeed, South Stream may prove to be USD 4 billion more expensive than Nabucco.
South Stream kan faktiskt visa sig bli fyra miljarder dollar dyrare än Nabucco.
EnglishIt becomes even more dreadful if it is not exceptional crimes that are penalised.
Straffet blir ännu värre när det inte bara är exceptionella brott som bestraffas.
EnglishThe recession is smothering businesses and climate change grows ever more stark.
Recessionen kväver företagen, och klimatförändringarna blir alltmer påtagliga.
EnglishIt would also promote the movement of authentic acts by making them more secure.
Även rörligheten av officiella handlingar skulle gynnas, eftersom de blir säkrare.
EnglishThe insertion of beet conditioned the soil and made it more suitable for cereals.
Införandet av betan gav marken egenskaper som gjorde den lämpligare för spannmål.
EnglishThey will lead to a more careful approach to the preparation of crisis scenarios.
Resultatet kommer att bli en försiktigare hållning när krisscenarier upprättas.
EnglishToday, the more important element of choice and political will has been added.
I dag har viktigare inslag tillkommit, nämligen valmöjlighet och politisk vilja.
EnglishBad habits of course move fast and good practice moves more slowly afterwards.
Dåliga vanor rör sig naturligtvis snabbt, och goda metoder kommer saktare efter.
EnglishWe want to provide consumers with free choice based on more extensive information.
Vi vill ge konsumenterna valfrihet på grundval av en fullständigare information.
EnglishMr Cars, I wish you bon voyage, but you are not a Member of Parliament any more.
(Applåder) Herr Cars, jag önskar en trevlig resa men Ni är inte längre en ledamot.