« oil » traduction en suédois

EN

« oil » en suédois

volume_up
oil {substantif}

EN oil
volume_up
{substantif}

oil
volume_up
olja {gen. comm.}
Does this oil comply with European rules on olive residue oil?
Uppfyller denna olja EU-normen för olja från olivpressmassa?
Premier Oil from the UK and Total from France are the major investors in oil.
Premier Oil från Storbritannien och Total från Frankrike är de största investerarna i olja.
There is no such thing as oil that is for Europe or not for Europe.
Det finns ingen olja för Europa eller olja som inte är för Europa.
oil (aussi: crude)
volume_up
råolja {gen. comm.}
Only 10 % of the oil that is being extracted today was discovered in the last 20 years.
Endast 10 procent av den råolja som främjas i dag har hittats de senaste 20 åren.
All efforts should be geared to increasing the safety of crude oil extraction.
Alla insatser bör koncentreras på att öka säkerheten i utvinningen av råolja.
Only 10% of the oil that is being extracted today was discovered in the last 20 years.
Endast 10 procent av den råolja som främjas i dag har hittats de senaste 20 åren.
oil (aussi: petroleum)
In the event of future accidents, we will need a fleet which can retrieve the oil or petroleum swiftly.
I händelse av framtida olyckor kommer vi att behöva en flotta som snabbt kan hämta upp olja eller petroleum.
Nigeria can once again serve as an example here, as oil drilling there is causing commensurate environmental damage.
Ett exempel kan här vara Nigeria, där främjandet av petroleum medför motsvarande belastningar på miljön.
We should be aware, for example, that Shell and British Petroleum refused to use the Erika to transport their oil.
Man bör t.ex. känna till att såväl Shell som British Petroleum vägrade att använda Erika för sina oljetransporter.
oil (aussi: petroleum)
volume_up
bergolja {gen. comm.}
Whilst the two of them are virtually equally profitable, they cannot compete with fuels derived from oil.
Lönsamheten för dessa båda ämnen är mycket likartad, men de kan inte konkurrera med de drivmedel som utvinns ur bergolja.

Exemples d'usage pour « oil » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe improvement of fuel is rejected by the oil industry on the grounds of cost.
En förbättring av bränslena avvisas av oljeindustrin på grund av höga kostnader.
EnglishThirdly, we must increase the transparency and predictability of the oil markets.
För det tredje måste vi öka öppenheten och förutsägbarheten på oljemarknaderna.
EnglishI would like to say once again that the Auto-Oil programme was the breakthrough.
Jag vill än en gång upprepa att fordons- och oljeprogrammet utgjorde genombrottet.
EnglishThe Commission needs to assess what is happening with oil in Equatorial Guinea.
Kommissionen måste utvärdera vad det är som pågår med oljan i Ekvatorialguinea.
EnglishThe price of a barrel of oil has exceeded the psychological barrier of USD 50.
– Oljepriset per fat har överskridit den psykologiska barriären på 50 US-dollar.
EnglishThere are also producers - like Azerbaijan and the Caspian gas and oil fields.
Det finns även producenter, som Azerbajdzjan och de kaspiska gas- och oljefälten.
EnglishSo, it's not a question of if, but a question of when peak oil will come upon us.
Så det är inte en fråga om om, utan när oljeproduktionstoppen kommer över oss.
EnglishDoes the Council not think it should act against speculation by oil companies?
Anser rådet inte att det behöver vidta åtgärder mot oljebolagens spekulationer?
EnglishAt least it gives some structure and legal certainty to the oil and gas trade.
Det ger åtminstone någon sorts struktur och rättssäkerhet i olje- och gashandeln.
English   The price of a barrel of oil has exceeded the psychological barrier of USD 50.
   – Oljepriset per fat har överskridit den psykologiska barriären på 50 US-dollar.
EnglishHypocritical and groundless arguments are being used to wipe out olive oil farming.
Skenheliga och grundlösa argument används för att utplåna olivoljeproduktionen.
EnglishIt is high time for Europe to free itself from economic dependence on oil imports.
Det är hög tid för EU att göra sig fri från ekonomiskt beroende av oljeimport.
EnglishIn the Auto Oil programme we had to reduce sulphur content to values in millionths.
Enligt Auto-Oil-programmet måste vi få ned svavelhalterna till några miljondelar.
EnglishThe fisheries sector is having a tough time, not least due to increasing oil prices.
Fiskerinäringen har det svårt, inte minst till följd av de stigande oljepriserna.
EnglishThe phasing out of single-hull oil tankers will increase safety along EU coasts.
Utfasningen av oljetankfartyg med enkelskrov skall öka säkerheten längs EU: s kuster.
EnglishWhat, you will be wondering, has this to do with the European Union's oil supplies?
Men vad har detta att göra med Europeiska unionens oljeförsörjning? tänker ni.
EnglishI wrote regulations for the United States -- I mean, I wrote oil spill regulations.
Jag skrev förordningar åt USA, jag menar, jag skrev förordningar om oljespill.
English How can the oil markets be made more transparent, with reliable information?
 Hur kan oljemarknaderna göras öppnare med hjälp av tillförlitlig information?
EnglishIs it only with respect to oil that irregularities have been shown to occur?
Eller är det så att det bara beträffande olivolja har konstaterats felaktigheter?
EnglishAs regards gas oil, the Council provides for two stages in reducing sulphur content.
När det gäller dieselbrännolja planerar rådet två etapper för att minska svavlet.