« to opt out » traduction en suédois

EN

« to opt out » en suédois

SV

« opt-out » en anglais

volume_up
opt-out {gen. comm.}
EN

EN to opt out
volume_up
{verbe}

The time for a decision has come; we have to choose: more Europe, or the opt-out.
Vi måste välja: mer Europa, eller att hoppa av.
Ireland and the United Kingdom, who have asserted their right to opt out as recognised in the treaties, constitute a notable exception.
Irland och Storbritannien som har hävdat sin rätt att inte vilja vara med, vilket har medgetts i avtalen, utgör ett anmärkningsvärt undantag.
We have been pleased to vote and to support this report even though, for a variety of reasons, the United Kingdom Government has exercised its right to opt out of this initiative.
Vi ville gärna rösta och stödja detta betänkande även om av olika orsaker Förenade kungarikets regering har utnyttjat sin rätt att inte vilja vara med i detta initiativ.

Exemples d'usage pour « to opt out » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThis means that the time limit on the British opt-out is now to be phased out.
Det innebär att tidsbegränsningen för det brittiska undantaget nu skall fasas ut.
EnglishWhat is absolutely clear is that the opt-out has nothing to do with flexibility.
En sak är helt klar och det är att opt-out inte har något med flexibilitet att göra.
EnglishSince that point, the number of Member States using the opt-out has risen sharply.
Sedan dess har det antal medlemsstater som använder sig av undantag ökat kraftigt.
EnglishIn the short time I have, I shall concentrate on one aspect, namely the opt-out.
Jag skall på denna korta tid uppehålla mig vid en sak, nämligen undantaget.
EnglishAn opt-out from a piece of health and safety legislation is wrong in principle.
I princip är det fel med en undantagsmöjlighet från hälso- och säkerhetslagstiftning.
EnglishI can confirm that there is actually a majority in favour of removing the opt-out.
Jag kan konstatera att det egentligen finns en majoritet för att opt-outen ska bort.
EnglishAs for the single currency, you - the British Government - have the right to opt out.
Gemensam valuta. Ni har i den brittiska regeringen rätt att välja att inte delta.
EnglishThere are some controversial elements, however, the first of which is the opt-out.
Men det finns några kontroversiella delar, varav den första är undantagsbestämmelsen.
EnglishThe first is that the opt-out goes against the principles and the letter of the Treaty.
För det första strider undantaget mot principerna och ordalydelsen i fördraget.
EnglishAs I have already indicated, France has long been opposed to the opt-out.
Som jag redan har nämnt har Frankrike sedan länge motsatt sig undantagsklausulen.
EnglishThe debate surrounding the opt-out is thus of particular importance in this context.
Den debatt som förts om undantagsbestämmelsen är av särskild vikt i detta sammanhang.
EnglishFrom a moral standpoint, it is unacceptable to give an opt-out on such an issue.
Ur moralisk synvinkel är det oacceptabelt att bevilja ett undantag om en sådan här fråga.
EnglishThere is also this possibility of an opt-out, duly justified by the applicant.
Det finns också möjligheter till undantag om detta vederbörligen motiveras av sökanden.
EnglishScrapping the opt-out clause from the Directive was certainly an unfortunate decision.
Att stryka direktivets undantagsklausul var definitivt ett olyckligt beslut.
EnglishCurrently in the UK, we enjoy an opt-out from the 48-hour working week.
För närvarande åtnjuter vi i Storbritannien ett undantag från 48-timmarsveckan.
EnglishThe Cappato report proposes that the opt-out system could also be adopted.
I Cappatos betänkande föreslås att man även skall kunna införa systemet med opt out.
EnglishNo, there was one with a general opt-out and several with minor ones.
Nej, det fanns ett med en allmän undantagsklausul och flera med mindre undantag.
EnglishAt the moment, the decision of many millions of them is to use the opt-out.
För många miljoner av dem är för närvarande svaret att utnyttja undantagsbestämmelsen.
EnglishFor practical reasons and for reasons of principle, the right to opt out should remain.
Av praktiska orsaker och av principskäl bör rätten till undantag bibehållas.
EnglishThe Council wants to keep both the opt-out and the yearly calculation of working time.
Rådet vill både behålla undantaget och den årliga beräkningen av arbetstid.