« ordinary » traduction en suédois

EN

« ordinary » en suédois

EN ordinary
volume_up
{adjectif}

ordinary (aussi: permanent)
In this case, they can be established under ordinary legislative procedures.
Specialdomstolar kan nu inrättas genom ordinarie lagstiftningsförfaranden.
. - Following the Ordinary legislative procedure: (first reading)
. - (EN) Ordinarie lagstiftningsförfarande: (första behandlingen)
Will Parliament be part of the ordinary legislative procedure?
Kommer parlamentet att delta i det ordinarie lagstiftningsförfarandet?
ordinary
volume_up
vanlig {adj.} (intetsägande, trivial)
If you ask the ordinary citizen of the European Union, " What is this?
Om man frågar en vanlig medborgare i Europeiska unionen: " Vad är detta?
I think that now there is far too much information for an ordinary consumer in Europe.
Jag anser att det nu finns alltför mycket information för en vanlig konsument inom EU.
We do not know how ordinary electric currents and magnetic fields affect us.
Vi vet inte hur vanlig elström eller magnetfält påverkar oss.
ordinary
volume_up
ordinär {adj.} (intetsägande, trivial)
An ordinary piece of legislation is proposed for a severe emergency situation.
Man föreslår bestämmelser av ordinärt snitt för att bemöta en allvarlig nödsituation.
In the European Union we tend to treat democracy as something quite ordinary which does not need to be nurtured.
I EU betraktar vi ofta demokratin som något ganska ordinärt som vi inte behöver värna om.
ordinary
volume_up
vardaglig {adj.} (intetsägande, trivial)
In ordinary language, the installations concerned are the cable cars, the funicular railways and ski lifts used in mountain resorts, all used where access is difficult.
För att använda ett mer vardagligt språk, är de anläggningar vi talar om linbanor, bergbanor och skidliftar använda på skidorter i bergen, alla använda i svårtillgänglig terräng.
ordinary
volume_up
alldaglig {adj.} (intetsägande, trivial)
ordinary
volume_up
bruklig {adj.} (intetsägande, trivial)
ordinary (aussi: common, squaddy)
volume_up
menig {adj.}

Synonymes anglais de « ordinary »

ordinary

Exemples d'usage pour « ordinary » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe result, Mrs Wallström, is impossible to communicate to the ordinary citizen.
Fru Wallström! Resultatet är omöjligt att lägga fram för den vanliga medborgaren.
EnglishMadam President, greater consumer protection for ordinary citizens is imperative.
Fru ordförande! Bättre konsumentskydd för vanliga medborgare är mycket viktigt.
EnglishRapporteurs and 'ordinary' MEPs can therefore be denied access to information.
Föredragande och "vanliga" ledamöter kan således nekas tillgång till information.
EnglishThey are not treated like human beings; they are not treated like ordinary people.
De behandlas inte som mänskliga varelser; de behandlas inte som vanliga människor.
EnglishOrdinary citizens, whether Christian or Muslim, are not interested in the Jihad.
Vanliga medborgare, vare sig de är kristna eller muslimer, har inget behov av Jihad.
EnglishThis is a welcome reflection of the generosity of the ordinary people of Europe.
Detta återspeglar på ett positivt sätt generositeten hos vanliga människor i Europa.
EnglishI find it strange that this has to be stated as something out of the ordinary.
Jag anser att det är konstigt att detta måste fastslås som något egendomligt.
EnglishOrdinary men and women look to us to make their lives and their communities safer.
Vanliga män och kvinnor vänder sig till oss för att få ett säkrare liv och samhälle.
EnglishThey have actually managed to get ordinary citizens interested in EU politics.
Kommissionen har lyckats att få vanliga människor att bli intresserade av EU-frågor.
EnglishMr President, medicinal products are something quite ordinary and everyday.
Herr talman! Läkemedelsprodukter är något som är relativt vanligt och alldagligt.
EnglishOrdinary people are literally running after the money as the prizes are getting higher.
Vanliga människor får kämpa för sitt levebröd eftersom priserna blir allt högre.
EnglishEvery day we see how much it actually impacts on the lives of ordinary citizens.
Vi ser dagligen hur mycket den faktiskt påverkar vanliga medborgares liv.
EnglishThey will make the EU more complicated and further removed from ordinary people.
De kommer att komplicera EU än mer och avlägsna det ytterligare från vanliga människor.
EnglishOrdinary people too must in fact be able to understand them and how they work.
Även vanliga människor skall faktiskt kunna förstå dem och hur de fungerar.
EnglishAn ordinary piece of legislation is proposed for a severe emergency situation.
Man föreslår bestämmelser av ordinärt snitt för att bemöta en allvarlig nödsituation.
EnglishThe country's security services are guilty of violence against ordinary people.
Landets säkerhetsstyrkor gör sig skyldiga till våld mot vanliga människor.
EnglishReforms should look to the future and make the lives of ordinary people easier.
Reformer bör blicka framåt och göra livet enklare för vanliga medborgare.
EnglishThey are often 'ordinary' people who show exceptional courage and dedication.
Det handlar ofta om ”vanliga” människor med osedvanligt mod och engagemang.
EnglishIn order to be effective in the region we need the trust of ordinary citizens.
För att kunna vara effektiva i regionen behöver vi de vanliga medborgarnas förtroende.
EnglishIf you do so, this will backfire against ordinary people's trust in the European Union.
Om ni gör det kommer det att slå tillbaka mot vanligt folks förtroende för EU.