EN

picture {substantif}

volume_up
1. général
picture (aussi: aspect, depiction, image, metaphor)
volume_up
bild {gen. comm.}
The truth is that picture of the family is a declining picture of the family.
Sanningen är att denna bild av familjen är en allt mindre förekommande bild av familjen.
Make sure that Picture 10 is the active picture in the Animation dialog (Last Picture icon).
Se till att bild 10 i dialogrutan Animation är aktuell bild (ikonen Sista bilden).
This picture of CAST architecture was created in the project Test Platform, 2009
Denna bild över CAST arkitektur skapades 2009 under projekt Testplattformen.
picture (aussi: card, photo, view)
That was the picture shortly after the achievement of majority rule.
Det var bilden kort efter självständigheten.
She didn't say a word, just took my picture and disappeared.
Hon sa inte ett ord, tog bara ett kort och försvann.
Och under tiden så kan jag...... ta kort på dig.
picture (aussi: photograph, pic)
Photo: Levi Batista Gonçalves (picture of Catrin Lundström), Göran Billeson (picture of crowds)
Foto: Levi Batista Gonçalves (bilden på Catrin Lundström), Göran Billeson (bilden på folkhav)
Photo: Vibeke Mathiesen Picture 3: John Gurdon, Nobel Prize winner.
Foto Vibeke Mathiesen Bild 3: John Gurdon, nobelpristagare.
Here, just for historical authenticity, is a picture of me in that year.
Här, för historisk korrekthet, är ett foto på mig från det året.
So that picture is inaccurate, and I think the sensible thing is to put it behind us.
Det är således en felaktig beskrivning, och jag tror att det vore ärligt att lämna det bakom oss.
Det skulle resultera i en helt annorlunda beskrivning.
Commissioner Mandelson will then complete the picture on the economic and trade relations.
Kommissionsledamot Peter Mandelson kommer sedan att komplettera beskrivningen med ekonomiska och handelsmässiga förbindelser.
picture (aussi: ball game, set-up, state)
A better understanding of the picture will certainly help.
En bättre förståelse för situationen kommer naturligtvis att vara till hjälp.
Så detta är en ganska hemsk situation.
Hur förhåller sig EU till denna situation?
picture (aussi: film, movie, release, celluloid)
volume_up
film {gen. comm.}
På filmen nedan ser man att hjärtväggen inte rör sig i detta område. Bilden är hämtad från en studie vid CMIV vid LiU.  
You have all seen the pictures and film footage of what happened in Genoa in the media.
Ni såg alla i massmedia bilderna och filmerna av det som hände i Genua.
The film shown this morning here in Parliament contained pictures which leave no doubt as to the express intention of the police to suppress the freedom of the press.
På den film som visades här i parlamentet i förmiddags såg vi sedan bilder som inte lämnar något tvivel om att syftet var just att förhindra pressfriheten.
picture (aussi: blackboard, board, canvas, composition)
volume_up
tavla {gen. comm.}
The view of this picture at this very moment is not that clear.
Sikten på den här tavlan är inte så klar för tillfället.
But then we walk through that gallery, and the pictures hanging there are a culture shock.
Sedan går vi emellertid igenom detta galleri, och de tavlor som hänger där är en kulturchock.
Tavlorna skrämmer mig.
picture (aussi: portrait)
A known crook still has his picture in the frame outside the Chamber!
En välkänd bov har fortfarande sitt porträtt inom en ram utanför kammaren!
Yesterday I raised the question of Robert Maxwell's infamous picture in the outside gallery.
I går tog jag upp frågan om Robert Maxwells vanhedrande porträtt i det yttre galleriet.
The preamble to this motion did not paint a full picture.
Dessutom ger de beaktandemeningar som föregår förslaget inte ett fullständigt porträtt.
picture (aussi: aspect, bearing, case, lay)
Now that the regional aid map is up for review, it is extremely important to recognise that the European economy is in a dramatically different picture.
Nu när regionalstödskartan håller på att ses över är det oerhört viktigt att inse att den europeiska ekonomin befinner sig i ett helt annat läge.
picture (aussi: display, monitor, screen)
According to national data protection officers, the improvement whereby the screens no longer show pictures in the nude is not sufficient.
Enligt nationella datatillsynsmyndigheter räcker inte förändringen att man inte längre kan se några nakenbilder på bildskärmarna.
picture (aussi: canvas, painting)
They have cellars and vaults full of pictures for which no display space is available.
De har källare och valv som är fulla av målningar vilka inte ryms i visningsrummen.
I believe that the art museums of Europe have many more pictures and art works than they are able to display.
Jag tror att konstmuseerna i Europa har betydligt fler målningar och konstföremål än vad de kan visa på en gång.
picture (aussi: copy, image, portrait, representation)
The heart is pictured from the side in an MRI scanner, and arrows indicate the infarcted area.
Hjärtat är avbildat från sidan i magnetkamera, och pilarna markerar infarktområdet.
It is most important quite generally in a single market to have reliable and directly comparable data and statistics so as to give an accurate picture of the situation and development trends.
Tillförlitliga och direkt jämförbara data och statistik är rent allmänt av stor betydelse för en exakt skildring av situationen och utvecklingen på en inre marknad.
picture
2. "photograph", familier
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
Det här var en del av en utmaning att ta ett fotografi varje dag i en månad.
She took care of pictures, because I was a big collector of snapshot photography that I believed said a lot.
Hon tog hand om bilderna, jag samlade på fotografier som jag tyckte sa mycket.
A famous picture; many people have said that it's the picture that saved 1968, which was a turbulent year -- the student riots in Paris, the height of the Vietnam War.
Ett välkänt fotografi; många anser att det är bilden som räddade 1968, som var ett turbulent år -- studentupproren i Paris, Vietnamkriget var i full färd.

Exemples d'usage pour « picture » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt also offers some prospect of conveying a positive picture of European policy.
Och det finns en möjlighet att framställa europeisk politik på ett positivt sätt.
EnglishIn what way does the present picture of terror and violence differ from the others?
På vilket sätt skiljer sig den nuvarande bilden av terror och våld från de andra?
EnglishRather than being bogged down in mere politics, let us look to the bigger picture.
Låt oss se ett större sammanhang i stället för att gräva ned oss i politiken.
EnglishI am not putting up barriers; the overall picture is more important than the detail.
Jag sätter inte upp några hinder, den totala bilden är viktigare än detaljerna.
EnglishOnce again, Parliament is completely out of the picture in the committee procedure.
Än en gång, i kommittéförfarandet står parlamentet helt och hållet utanför spelet.
EnglishAt the same time, the picture is mixed, and I think the debate here confirmed that.
Samtidigt är bilden blandad och jag anser att debatten här har bekräftat det.
EnglishAnd this picture frame has a cord going out the back, and you plug it into the wall.
Den här ramen har en sladd som sticker ut där bak, och du pluggar in den i väggen.
EnglishWhen I took this picture, the window was frozen because of the moisture of the night.
När jag tog denna bilden, var rutan igenfrusen på grund av fukten under natten.
EnglishWe are trying to keep the broad picture of all these diseases at the top of the agenda.
Vi försöker att se till att alla dessa sjukdomar finns högt upp på dagordningen.
EnglishEU agricultural policy presents a sad picture form the point of view of the farmer.
Sett ur jordbrukarens synpunkt är bokslutet för EU: s jordbrukspolitik mycket trist.
EnglishI'm going to use my website to put up some things that will give the basic picture.
Jag kommer att använda min webbsida för att lägga upp ett par saker som ger översikt.
EnglishMr President, this evening's sitting on fisheries presents a gloomy picture.
Herr ordförande! Det råder en dyster stämning här på kvällens sammanträde om fisket.
EnglishWe have brought Eurocontrol into the picture, which I think was absolutely necessary.
Vi har fört tillbaka Eurocontrol i arbetet, vilket jag tror var absolut nödvändigt.
EnglishThis is the eternal truth of all negotiations but the picture has not been so bad.
Det gäller ju alltid i alla förhandlingar, men bilden ser inte så mörk ut.
EnglishAnd the grim picture in Africa -- I love Africa, and what do we see in Africa?
Och den fruktansvärda situationen i Afrika – Jag älskar Afrika och vad ser vi i Afrika?
EnglishOne of the children came back with the latest picture from the home page of MIT.
En av eleverna kom tillbaka med den senaste bilden från MIT: s hemsida.
EnglishThe biggest difficulty we have, though, is to put it into some sort of picture.
Den största svårigheten för oss är emellertid att sätta in det i någon sorts sammanhang.
EnglishClick in a free area of the page so that the picture is no longer selected.
Klicka på ett ledigt utrymme på sidan så att bilden inte längre är markerad.
EnglishThis option is only visible if you choose to insert a picture as the logo.
Det här alternativet är bara synligt om du valt ett grafikobjekt som logotyp.
EnglishThe policy of support had actually been distorting the picture in this sector.
Den hittillsvarande stödpolitiken har nämligen även snedvridit branschen.