« policy decision » traduction en suédois

EN

« policy decision » en suédois

EN policy decision
volume_up
{substantif}

1. Affaires

Traductions similaires pour « policy decision » en suédois

policy substantif
decision substantif

Exemples d'usage pour « policy decision » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSustainable development is a phrase that should apply to all EU policy and decision-making.
Konsumtionen kan påverkas av produkter och tjänster till rätt pris.
EnglishThe future design of the cohesion policy depends on the decision we will take together.
Den framtida utformningen av sammanhållningspolitiken är beroende av beslutet som vi antar gemensamt.
EnglishOnly in this way can GDP make a sufficient contribution to policy debate and decision making.
Endast på det sättet kan BNP bidra tillräckligt till den politiska debatten och beslutsfattandet.
EnglishSustainable development is a phrase that should apply to all EU policy and decision-making.
Hållbar utveckling är ett uttryck som bör gälla för alla områden av EU:s politik och beslutsfattande.
EnglishSo it is a matter of a policy decision, not a legal decision.
Så det rör sig om ett politiskt beslut, inte ett rättsligt beslut.
EnglishBut we need further information on this subject before we can come to a rational policy decision.
Men vi behöver mer information om detta ämne innan vi kan fatta några förnuftigt beslut om politiken.
EnglishThis is what citizens need, to believe in fair policy-making and decision-making in Brussels.
Detta är vad medborgarna behöver för att de ska kunna tro på en rättvis politik och ett rättvist beslutsfattande i Bryssel.
English. - The collection of data plays a vital role in policy development and decision making.
skriftlig. - (EN) Insamlingen av uppgifter spelar en avgörande roll för utformningen av politiken och beslutsfattandet.
EnglishThey had, however, overlooked the fact that the crippling policy of decision-making on the basis of unanimity still applied.
De glömde bara bort att den förlamande beslutsprocessen med enhällighetstvång fortfarande gäller.
EnglishSecondly, Article 215 applies when there is a Common Foreign and Security Policy (CFSP) decision.
För det andra tillämpas artikel 215 när det finns ett beslut inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp).
EnglishThe subject of emissions trading is the most important industrial policy decision for years, if not decades, to come.
Frågan om handel med utsläppsrätter är det viktigaste industripolitiska beslutet på många år, om inte årtionden framöver.
EnglishDuring the same period, however, we had to take a policy decision on the continuation of certain projects concerning the social economy.
Under samma period måste vi dock fatta ett politiskt beslut gällande vissa planer rörande sahmällsekonomin.
English. - Where our voice was heard was where it matters - amongst policy-makers, ministers and decision-takers.
ledamot av kommissionen. - (EN) Vår röst hördes där det var viktigt - bland politiskt ansvariga, ministrar och beslutsfattare.
EnglishThat cannot only be a foreign-policy decision; we also have to know how to implement such a system, how to control it.
Detta kan inte bara vara en utrikespolitisk fråga utan vi måste också få veta hur ett sådant system ska realiseras, hur vi ska kunna kontrollera det.
EnglishThe annual policy strategy decision forms the basis for our dialogue in view of preparing the Commission’s work programme for 2007.
Beslutet om kommissionens årliga politiska strategi utgör grunden för vår dialog med syfte att förbereda kommissionens arbetsprogram för 2007.
EnglishThere is the strengthened Common Foreign and Security Policy with its majority decision making and the integration of the WEU into the EU Treaty.
Det gäller den förstärkta gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken med majoritetsbeslut och integrering av VEU i EU-fördraget.
EnglishThe annual policy strategy decision forms the basis for our dialogue in view of preparing the Commission’ s work programme for 2007.
Beslutet om kommissionens årliga politiska strategi utgör grunden för vår dialog med syfte att förbereda kommissionens arbetsprogram för 2007.
EnglishTo have an effective influence on the world stage, we must end our paralysis in Common Foreign and Security Policy decision-making.
För att effektivt kunna ha inflytande på världsarenan måste vi få ett slut på vår förlamning i besluten om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.
EnglishIn 2009, the really crucial common foreign and security policy (CFSP) decision was the appointment of the High Representative.
skriftlig. - (FR) År 2009 var det riktigt avgörande beslutet inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) utnämnandet av den höga representanten.
EnglishAmong other aspects, the Commission's policy reflects the decision taken in respect of the International Confederation of Societies of Authors and Composers.
Bland annat speglar kommissionens politik det beslut som fattats om CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers).