« port of call » traduction en suédois

EN

« port of call » en suédois

volume_up
port of call {substantif}

EN port of call
volume_up
{substantif}

port of call (aussi: barricade, block, blockage, check)
port of call
volume_up
anlöpningshamn {gen. comm.}
Of course NATO should be and is our first port of call when security is threatened.
Självklart är Nato och ska fortsätta vara vår första anlöpningshamn när vår säkerhet hotas.
The authority is designed to be Europe's automatic first port of call on scientific matters relating to the safety of our food supply.
Myndigheten är utformad att automatiskt bli Europas första anlöpningshamn i vetenskapliga frågor kopplade till säkerheten för vår tillgång på livsmedel.

Exemples d'usage pour « port of call » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishOf course NATO should be and is our first port of call when security is threatened.
Nato måste naturligtvis vara och är vår främsta instans vid hot mot säkerheten.
English Can the Commission indicate the tanker's previous port of call before the sinking?
 Kan kommissionen ge besked om vilken hamn tankern avseglat från innan den sjönk?
EnglishIreland is seldom the first port of call for prospective asylum seekers.
Irland är sällan den första hamnen för eventuella asylsökande.
EnglishSo they must be the first port of call when it comes to raising revenue as I see it.
Det är alltså främst där som vi måste söka, tycker jag.
EnglishAt the end of the day, I hope MEPs are the first port of call for citizens who have problems.
När allt kommer omkring hoppas jag att parlamentsledamöterna är första anhalten för medborgare som har problem.
EnglishCould not policy on Russia be the first port of call for both sides, which is to say for Russia too?
Kan inte politiken gentemot Ryssland bli den första etappen för båda sidor, och kan inte samma sak gälla Ryssland också?
EnglishFor many petitioners, we are the last port of call and it is crucial that we respond effectively and efficiently.
För många framställare är vi den sista utvägen och det är helt avgörande att vi svarar på ett effektivt sätt.
EnglishIt is not the case that the charter would only contain rights for which the European Union would be the first authorised port of call.
Därmed ger jag också direkt en reaktion på ett andra missförstånd som är allmänt spritt.
EnglishThese measures need to be applied on the basis of the port of call of merchant vessels and we must decide how to tax emissions.
Åtgärderna måste tillämpas med utgångspunkt från handelsfartygens anlöpshamn och vi måste bestämma hur vi ska beskatta utsläpp.
EnglishAs if we should not be the first port of call for reproaches about the instability of institutions and the lack of the rule of law.
Som om förebråelserna om institutionernas instabilitet och bristande rättsstatlighet inte i första hand borde riktas till oss själva!
EnglishThe European Food Safety Authority will be the first port of call and will be in charge of evaluating all feed additives.
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet kommer att vara den första anhalten och kommer att ansvara för utvärderingen av alla fodertillsatser.
EnglishThe European Food Safety Authority will be the first port of call and will be in charge of evaluating all feed additives.
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet kommer att bli den första anlöpningshamnen och kommer att ansvara för utvärdering av alla fodertillsatser.
EnglishIt is not the case that the charter would only contain rights for which the European Union would be the first authorised port of call.
Det är inte så att stadgan enbart skulle omfatta rättigheter för vilka Europeiska unionen är den första självskrivna behöriga instansen för yrkanden.
EnglishTheir first port of call when they leave the country is generally one of the refugee camps in Pakistan and Iran, where they live in appalling conditions.
Deras första anhalt när de lämnar landet är i allmänhet flyktinglägren i Pakistan och Iran där de lever under fruktansvärda förhållanden.
EnglishWaves of refugees have already reached the European Union, their first port of call being Greece, which is the European Union's closest border with the Middle East.
Flyktingvågorna har redan nått Europeiska unionen, och första anhalten är Grekland, som har Europeiska unionens närmaste gräns mot Mellersta Östern.
EnglishIt would certainly benefit efficiency if information were to be centralised within one establishment for each Member State, which could then act as a port of call for all those involved.
Det skulle säkert vara mer effektivt om man centraliserade informationen för varje medlemsstat hos en enda institution som då kunde fungera som kontaktpunkt för alla berörda.
EnglishFor this reason, our group feels that a legal obligation should be introduced to allow the stowaways ashore at the first port of call, in agreement with the 1957 Treaty on stowaways.
Därför anser vår partigrupp att det måste införas en laglig skyldighet att låta fripassagerare gå iland i den första hamn som angörs i enlighet med 1957 års avtal om fripassagerare.