« presumption » traduction en suédois

EN

« presumption » en suédois

EN

presumption {substantif}

volume_up
1. général
In its inquiries no sufficient presumption of fraud could be established.
I sin utredning har de inte lyckats fastställa tillräckliga grunder för ett sådant antagande.
A sufficient presumption of fraud has to be established and this is the task of UCLAF.
Det måste finnas tillräckliga grunder för ett antagande om bedrägeri och detta är UCLAF: s ansvar.
There seems to be a presumption inherent in the question which I am not in a position to echo in my response.
   Det verkar finnas ett antagande i frågan som jag inte har möjlighet att ta upp i mitt svar.
presumption (aussi: arrogance, bravado)
2. Affaires
presumption
Presumtion för oskuld och rätten till försvar
One is the issue of the 'presumption of consent' system and the 'presumption of the lack of consent' system.
Det ena är frågan om ”presumtion om samtycke”-systemet och ”presumtion om avsaknad av samtycke”-systemet.
Otherwise, our policies run the risk of violating the principle of the presumption of innocence.
I annat fall finns det risk för att vår politik bryter mot principen om presumtion om att någon är oskyldig.

Synonymes anglais de « presumption »

presumption

Exemples d'usage pour « presumption » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe initial presumption must always, in my view, be against legislating.
Det inledande antagandet måste alltid vara mot lagstiftning, enligt min mening.
EnglishToo much presumption can sometimes lead to conflicts which cause imbalances.
Ibland kan en överdriven självtillräcklighet leda till konflikter som orsakar obalans.
EnglishWe would not go further than allowing for the rebuttal of a presumption of conformity.
Vi vill inte gå längre än att vederlägga möjligheten till en förmodan om enhetlighet.
EnglishParents buying toys this Christmas have a presumption of safety.
Alla föräldrar som köper leksaker denna jul förutsätter att leksakerna är säkra.
EnglishIn that way, the whole principle of presumption of innocence goes straight out the window!
På det sättet förbigår vi ju hela principen att man är oskyldig tills motsatsen har bevisats!
EnglishBut the rule of law has to prevail and we must respect the presumption of innocence.
Man måste alltså ur denna synpunkt respektera grundläggande rättsprinciper och därmed förutsätta oskuld.
EnglishThe right to the presumption of innocence must apply in this case.
Rätten till oskuldspresumtion måste gälla i det här fallet.
EnglishPresumption of innocence? Benefit of the doubt?
att utgå från att en person är oskyldig? att hellre fria än fälla en person?
EnglishFinally, it scorns the presumption of innocence and the right to defend oneself.
Sist men inte minst föraktar den antagandet att en person är oskyldig tills motsatsen har bevisats och rätten att försvara sig.
EnglishI also see the presumption of guilt of terrorism for any person going through a security check.
Jag ser även hur varje person som passerar en säkerhetskontroll betraktas som presumtivt skyldig till terrorism.
EnglishBut we will treat everyone on the presumption of innocence until there is clear evidence to the contrary.
Men vi kommer att behandla alla såsom vore de oskyldiga till dess att tydliga bevis visar på motsatsen.
EnglishThere is always the presumption of innocence and the right to a defence.
Man utgår alltid från antagandet att en anklagad är oskyldig tills motsatsen bevisats och alla har rätt till ett försvar.
EnglishPublication must be our presumption and the onus placed squarely on those who seek to withhold it.
Offentliggörande måste bli en förutsättning och skulden måste läggas på dem som öppet försöker förvägra oss det.
EnglishThere appears to be the presumption that it is also possible to trick one’s way into membership of the European Union.
Det verkar även vara möjligt att lura sig till ett medlemskap i EU.
EnglishBut we will treat everyone on the presumption of innocence until there is clear evidence to the contrary.
Vi kommer inte att gå efter fördomar, och vi kommer inte att tillåta tabloidpressen att skriva vårt manus.
EnglishThis, then, is hypocrisy, self-interest and presumption.
EnglishWe cannot accept the Liberal Group's presumption to the right to monopolise the principle of non-discrimination.
Vi kan inte godta att den liberala gruppen förutsätter sig ha ensamrätt till principen om icke-diskriminering.
EnglishIn the case of the United Kingdom, is it worth us losing the presumption of innocence before guilt?
När det gäller Förenade kungariket: Är det värt att vi förlorar principen om att någon är oskyldig tills motsatsen är bevisad?
EnglishIn the case of the United Kingdom, is it worth us losing the presumption of innocence before guilt?
Är det värt att vi förlorar allt detta för kriget mot terrorn och för att föra över ännu mer av vår lagstiftningsförmåga till EU?
EnglishIn my view, he enjoys a presumption of innocence.