EN produce
volume_up
{substantif}

produce (aussi: growth, manufacture, output, yield)
volume_up
produktion {gen. comm.}
The only change is that farmers are not required to produce.
Den enda nyheten är att produktion inte är ett krav.
First, does the European Union need to produce its own nuts?
För det första: Behöver Europeiska unionen en egen produktion av nötfrukter?
Only the big manufacturers who produce a wide range of engines can benefit from this.
Endast de stora tillverkarna som har en storskalig produktion av motorer kan tjäna på detta.
In 2010, agricultural produce generated the biggest gains on the stock exchanges.
Under 2010 genererade jordbruksprodukter de största börsvinsterna.
Angående: Europeiska unionens exportsubventioner på jordbruksprodukter
UKIP is committed to trade in agricultural produce under the terms of WTO rules.
UKIP vill att handel med jordbruksprodukter ska ske enligt WHO:s regler.
produce (aussi: income, output, profit, return)
volume_up
avkastning {gen. comm.}
In 2005 Polish berry growers had to deal with negative returns on produce in that market.
År 2005 fick polska bärodlare negativ avkastning på produktionen inom denna marknad.
Without foraging bees, most crops would not produce a satisfactory yield.
Utan fältbin ger de flesta grödor inte tillräckligt god avkastning.
It can do this on its own and produce a high social return.
Det kan den göra på egen hand och ge en hög social avkastning.
produce (aussi: balance, profit, yield, proceeds)
volume_up
behållning {gen. comm.}
produce
At present, so much support is being given to production that an enormous volume of certain articles is being produced, for which there is no market.
Idag ges ett så stort produktionsstöd att det ger upphov till en enorm produktionsvolym av vissa varor, som det inte finns avsättning för.

Exemples d'usage pour « produce » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe key is removing barriers to the imports of produce from low-income countries.
Lösningen är att ta bort hinder för importen av produkter från låginkomstländer.
EnglishFor instance, hundreds of printers in Portsmouth who produce cigarette packaging.
Till exempel för hundratals tryckare i Portsmouth som framställer cigarettpaket.
EnglishSecondly, we need to understand how important culture is for those who produce it.
För det andra måste vi förstå hur viktig kulturen är för dem som producerar den.
EnglishSince 2007 did apparently produce a surplus, they are worried about their future.
Eftersom det tydligen uppstod ett överskott 2007 är de oroade över sin framtid.
EnglishWe did not produce a figure last year and we have not produced a figure this year.
Vi tog inte fram en siffra förra året och vi har inte tagit fram en siffra i år.
EnglishWe have made a start, and we hope the work will produce some excellent results.
Vi har redan påbörjat arbetet. Låt oss hoppas att det leder till goda resultat.
EnglishTogether, they produce more than half of what is produced throughout the world.
De framställer tillsammans mer än hälften av vad som produceras i hela världen.
EnglishThere are 34 countries which produce cluster bombs, including 13 EU Member States.
Det finns 34 länder som producerar klusterbomber, varav 13 är EU-medlemsstater.
EnglishPower stations produce one-third of electricity and two-thirds of waste heat.
Kraftverken producerar en tredjedel elektricitet och två tredjedelar spillvärme.
EnglishIt is, moreover, a clean source of energy that does not produce any CO2 emissions.
Den är dessutom en ren energikälla som inte producerar några koldioxidutsläpp.
EnglishSo from this perspective, having blogs and wikis produce knowledge has been great.
Så ur den här synvinkeln är det jättebra att bloggar och wikis producerar kunskap.
EnglishWe must ensure that we do not produce unintended POPs through waste incineration.
Vi måste se till att vi inte oavsiktligt producerar POP-ämnen via sopförbränningen.
EnglishEvery country has a right to promote its produce, but not at the expense of others'.
Varje land har rätt att främja sina egna produkter, men inte på andras bekostnad.
EnglishBut of course we must also wait and see what the Agenda 2000 negotiations produce.
Men givetvis måste vi avvakta resultatet från förhandlingarna om Agenda 2000.
EnglishHere I am thinking of the whole area of export refunds for agricultural produce.
Vad vi kan lära oss av denna rapport är att dessa strategier måste överges.
EnglishThe problem is not therefore what we produce, but the price at which we sell it.
Problemet består därför inte i vad vi producerar utan det pris som vi säljer det till.
EnglishIt is the people who produce the riches that the reigning Eurocracy share.
Det är folket som producerar de rikedomar som den regerande eurokratin delar på.
EnglishWe must also consider the quality and nature of the legislation we produce.
Vi måste också se till kvaliteten på och typen av lagstiftning som vi producerar.
EnglishThey produce hardly any goods that anyone wants to buy apart from military equipment.
De producerar nästan inga varor som någon vill köpa förutom militär utrustning.
EnglishBusinesses must actually prove that the substances they produce or use are safe.
Företagen måste bevisa att de ämnen de använder eller tillverkar är säkra.