EN

project {substantif}

volume_up
1. général
project (aussi: projects, scheme)
This about the European Union’s Project; jumping the gun is not a project!
Så långt EU:s projekt, men att gå händelserna i förväg är inte något projekt!
This is more a project of the European Parliament than of any other institution.
Detta är Europaparlamentets projekt mer än någon annan institutions projekt.
The Gateway to Japan project is also outstanding as a trade promotion project.
Även projektet Gateway To Japan är utmärkt som handelsbefrämjande projekt.
One or more enterprises must be included as project partners in at least half of the projects.
I minst hälften av projekten ska ett eller flera företag ingå som projektpartners.
The Council would nevertheless like to stress that the Nord Stream project is a private undertaking.
Rådet vill ändå betona att Nord Stream-projektet är ett privat företag.
Below are a number of spin-offs listed, i.e companies created in connection with a CDT project.
Nedan listas ett antal avknoppningar, det vill säga företag som har skapats i samband med CDT-projekt.
Ny Teknik: Projektarbete i huvudkurs Energiteknik
Secondly, I see insufficient evidence of very clear lines of accountability and responsibility with these major items, particularly where contracts for work on the projects are being awarded.
För det andra finns det för lite tecken på tydlig ansvarighet och tydligt ansvar i samband med dessa viktiga punkter, särskilt när det gäller tilldelning av kontrakt för projektarbete.
The EUR 5m level gives us enough room to proceed quickly with some small projects, for instance preparatory actions or pilot operations.
Nivån på 5 miljoner euro ger oss tillräckligt med utrymme för att snabbt kunna gå vidare med vissa mindre projekt, t.ex. förberedande åtgärder eller försöksverksamhet.
2. "academic work; Sweden-specific"
project (aussi: thesis)
volume_up
fördjupningsarbete {n} (akademiskt; sverigespecifikt)

Exemples d'usage pour « project » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe amendments that have been tabled clarify the objective of the LIFE + project.
De ändringsförslag som har lagts fram klargör målsättningen med projektet Life+.
EnglishThe Desertec project is especially significant in that it points to the future.
Desertec-projektet är särskilt betydelsefullt, eftersom det pekar mot framtiden.
EnglishI also hope that we can have talks with other possible supporters of the project.
Jag hoppas också att vi kan överlägga med andra som eventuellt stöder projektet.
EnglishThe MAP 2000 project complements this in the personnel and administrative field.
Den kompletteras på personal- och administrationsområdet av projektet MAP 2000.
EnglishWe are talking about the funding of the strategic flagship project Europe 2020.
Det handlar om finansieringen av de strategiska flaggskeppsprojekten Europa 2020.
EnglishWe do not agree, however, that the EU should fund the Via Baltica highway project.
Vi anser emellertid inte att EU skall finansiera motorvägsprojektet Via Baltica.
EnglishWe must be very careful to communicate exactly what the EU project is all about.
Vi måste vara mycket noga med att exakt förmedla vad hela EU-projektet handlar om.
EnglishThis whole project was based, of course, on a lie, as Mr Van Rompuy has admitted.
Hela projektet baserades givetvis på en lögn, vilket Herman Van Rompuy har erkänt.
EnglishThe project should be abandoned or re-worked to protect our national monuments.
Projektet bör överges eller omarbetas för att skydda våra nationella monument.
EnglishBecause, unless we do that, we will disconnect people from the European project.
För om vi inte gör detta kopplar vi bort människorna från det europeiska projektet.
EnglishIt is a reflection of the enthusiasm of the committee for this particular project.
Det är en återspegling av utskottets entusiasm för det här speciella projektet.
EnglishThis project is, however, regarded by many as an integrated espionage programme.
På många håll betraktas projektet emellertid som ett integrerat spionprogram.
EnglishWhat this tells me is that this project really does enjoy widespread support.
Hela frågan om konsekvensanalys är svår, och jag hade någonting att säga om den.
EnglishOn August 16, 2012 TräCentrum North conducted a workshop in the project TimberNav.
Den 16 augusti 2012 genomförde TräCentrum Norr en workshop i projektet TimberNav.
EnglishToday, the European project is abandoning any claim to democratic legitimacy.
I dag överger det europeiska projektet alla anspråk på demokratisk legitimitet.
EnglishThis is the great danger that will affect the final decision on this project.
Det kommer att vara den stora faran som hotar det slutliga beslutet om projektet.
EnglishThe project has included sampling in the field, and field and laboratory tests.
Projektet har innefattat provtagning i fält samt fält- och laborationsförsök.
EnglishThey actually put forward these arguments against the German unification project.
Samma personer framförde samma argument redan inför den tyska återföreningen.
EnglishThe Commission is taking an active stance, as demonstrated by the SEM 2000 project.
Kommissionen arbetar aktivt med dessa frågor, vilket visas av SEM 2000-projektet.
EnglishI am grateful for the Minister's assurance that there is no pilot project so far.
Jag är tacksam för ministerns försäkran att det inte finns något pilotprojekt ännu.