« to restrain » traduction en suédois

EN

« to restrain » en suédois

EN to restrain
volume_up
[restrained|restrained] {verbe}

Keep the Stability Pact, as long as the emphasis is on restraining expenditure, not increasing income.
Behåll stabilitetspakten, så länge som tonvikten ligger på att hålla tillbaka utgifterna och inte på att öka intäkterna.
This Parliament does not represent taxpayers, is not seeking to restrain spending, but is instead worried that not enough money is being spent.
Det här parlamentet företräder inte skattebetalarna, är inte ute efter att hålla tillbaka utgifter, utan är oroligt över att det inte går åt tillräckligt med pengar.
In this context, the Council adopted in 1996 a recommendation on guidelines for preventing and restraining disorder connected with football matches.
Inom ramen för detta antog rådet 1996 en rekommendation för riktlinjer för att förhindra och hålla tillbaka våld i samband med fotbollsmatcher.
In its present form, the report will contribute to further liberalisation of the capital markets, in spite of the fact that what is most important is to restrain them.
Betänkandet kommer i sin nuvarande form att bidra till en ytterligare liberalisering av kapitalmarknaderna, trots att det viktigaste borde vara att tygla dem.
In that case I urge the Commission, the Council and all other EU Heads of State to do all they can to help us restrain their fellow EU Member State.
I detta fall uppmanar jag kommissionen, rådet och alla övriga regeringschefer i EU att göra allt de kan för att hjälpa oss att tygla den aktuella EU-medlemsstaten, dvs.
However, it is not easy for us politicians to restrain ourselves from increasing spending in good times.
Vi politiker har dock svårt att avhålla oss från att spendera för mycket under goda tider.
I shall therefore restrain my normal exuberance on this matter and simply tell you what the views of the Economic Committee were.
Jag skall därför avhålla mig från min vanliga ymnighet i denna fråga och bara redogöra ekonomiutskottets åsikter för er.
to restrain

Exemples d'usage pour « to restrain » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt is possible to develop a conscience in these people and thereby restrain them.
Sådana människor kan bromsas med hjälp av en sensibilisering av samvetet.
EnglishMr President, the opinion of the Environment Committee seeks to restrain Mr Rothley's report.
Herr ordförande, miljöutskottets yttrande försöker begränsa Rothleys betänkande.
EnglishState aid policy must in no way restrain their development.
Politiken för statligt stöd får inte på något sätt begränsa deras utveckling.
EnglishIt is true that we have to restrain the criminal Milosevic and his bands of soldiers and murderers.
Det är riktigt: Vi måste hejda förbrytaren Milosevic och hans soldatesk och mördarligor.
EnglishWe have to take advantage of this momentum and restrain the greed of the financial and banking sectors.
Vi måste ta tillfället i akt att stävja finans- och banksektorns girighet.
EnglishAlso, financially, it is better to permit than to restrain.
Även i finansiellt hänseende är det bättre att tillåta än att begränsa.
EnglishWe must help the troubled third generation mobile communications business, not restrain it.
Vi bör stödja den svårighetsdrabbade tredje generationens mobilverksamhet, inte belägga den med bojor.
EnglishHowever, it is not easy for us politicians to restrain ourselves from increasing spending in good times.
Det märks tyvärr i de dåliga resultat som många medlemsstater uppvisar i fråga om pakten.
EnglishThere is therefore little point in talking about cod replenishment plans if you do not restrain industrial fishery first.
Det tjänar därför inte mycket till att prata om återställningsplaner för torsken om man inte först drar in på det industriella fisket.
EnglishIn any event, this kind of rule would restrain the growth of small companies and constitute a barrier to cross-border operation.
Hur som helst skulle denna typ av bestämmelse begränsa tillväxten för små företag och utgöra ett hinder för gränsöverskridande verksamhet.
EnglishI think we should call for the immediate release of the only person who could probably still restrain those who have rebelled.
Jag tycker att vi omedelbart borde kräva frigivningen av den enda människa som troligtvis fortfarande skulle kunna samla de som har gjort uppror.
EnglishI will restrain myself until June, but I think that from then on we should reconsider our entire approach to supporting the battle to free Tibet.
Jag skall vänta till i juni, men jag anser att vi från och med juni måste ompröva allt vårt stöd till kampen för frihet i Tibet.
EnglishHowever, it should not be forgotten that geographical handicaps often restrain development of the economy, production and hence employment.
Man bör dock inte glömma att geografiska begränsningar ofta verkar hämmande på utvecklingen av ekonomin, produktionen och följaktligen sysselsättningen.
EnglishSecondly, because it would enable us to tackle and restrain speculative activity, which constitutes the great challenge currently facing world - and European - politics.
För det andra skulle skatten göra det möjligt för oss att ta itu med och begränsa spekulationer, vilket för närvarande är den stora utmaningen för världens och EU:s politik.
EnglishI cannot restrain myself from making a final comment in view of the warning issued by the gentleman from the Committee on Economic and Monetary Affairs about the provisions on the giving of credit.
Jag kan inte låta bli att slutligen göra ett påpekande, eftersom kollegan från utskottet för ekonomi och valutafrågor har påmint om föreskrifter för kreditverksamhet.
EnglishI call on the Slovenian Government to restrain from executing the deportation decree on the Berisha family until such time as the Slovenian Court of Justice has ruled on the complaint.
Jag uppmanar den slovenska regeringen att avstå från att verkställa utvisningsbeslutet för familjen Berisha tills den slovenska domstolen har meddelat sitt utslag om överklagandet.
EnglishThat report points out that caged beds are still used to restrain people with mental disabilities in four accession countries, namely the Czech Republic, Hungary, Slovakia and Slovenia.
Kommissionen fick då de upplysningar den begärt och det verkar som om situationen redan har förbättrats jämfört med rapporten, helt enkelt som ett resultat av kommissionens förfrågan.
EnglishIn addition the energy efficiency and environmentally-friendly technology of the Berlaymont, together with a design that will restrain technical maintenance costs, will bring further savings.
Berlaymonts energieffektivitet och miljövänliga teknik, tillsammans med en utformning som kommer att minska underhållskostnaderna, kommer dessutom att medföra ytterligare besparingar.