« to restrict » traduction en suédois

EN

« to restrict » en suédois

EN to restrict
volume_up
[restricted|restricted] {verbe}

1. général

You can restrict a user's access to reports or restrict a user's access to profiles.
Du kan begränsa användares åtkomst till rapporter eller begränsa användares åtkomst till profiler.
The European Agency will have to restrict itself to a monitoring role.
Den europeiska myndigheten bör begränsa sitt ansvarsområde till övervakning.
Proper slaughterhouses must be set up everywhere, so as to restrict transport.
Man måste överallt inrätta bra slakterier för att begränsa transporterna.
They cannot be accepted as they would restrict the Commission's right of initiative.
De kan inte godtas eftersom de skulle inskränka kommissionens initiativrätt.
Furthermore, the changes to the report seem to restrict the Member State's scope for action.
Dessutom verkar ändringarna av betänkandet inskränka medlemsstaternas handlingsutrymme.
If we do not want to restrict mobility, however, then we ourselves must change.
Men om vi inte vill inskränka rörligheten, då måste vi själva förändras.

2. Affaires

to restrict (aussi: to circumscribe, to curtail)
They cannot be accepted as they would restrict the Commission's right of initiative.
De kan inte godtas eftersom de skulle inskränka kommissionens initiativrätt.
Furthermore, the changes to the report seem to restrict the Member State's scope for action.
Dessutom verkar ändringarna av betänkandet inskränka medlemsstaternas handlingsutrymme.
If we do not want to restrict mobility, however, then we ourselves must change.
Men om vi inte vill inskränka rörligheten, då måste vi själva förändras.

Exemples d'usage pour « to restrict » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt is not advisable for a parliament to financially restrict itself in this way.
Det är inte lämpligt att ett parlament inskränker sig ekonomiskt på detta sätt.
EnglishMany cities give bicycles and trains more space and restrict the freedom of cars.
I många städer får cykel och spårvägar mer utrymme och begränsas bilens frihet.
EnglishWe welcome initiatives which considerably restrict the transport of live cattle.
Vi välkomnar initiativ för en stark begränsning av transporterna av levande boskap.
EnglishPlease read How do I restrict a user's access to certain domains or reports?
Läs Hur begränsar jag en användares tillgång till vissa domäner eller rapporter?
EnglishSo how can the solution to the budget problems suddenly be to restrict flexibility?
Hur kan då lösningen på budgetproblemen plötsligt vara att minska flexibiliteten?
EnglishThe new Hungarian constitution does not restrict the rights of same-sex people.
Den nya ungerska konstitutionen inskränker inte de homosexuellas rättigheter.
EnglishIt is important not only to facilitate, but also to restrict where necessary.
Vi måste inte bara införa lättnader, utan även restriktioner, där så behövs.
EnglishYet Mr Hatzidakis makes proposals which restrict the scope of the Commission proposals.
Hatzidakis lägger emellertid fram förslag som inskränker kommissionens förslag.
EnglishHowever, it is important that we do not restrict innovation to research and technology.
Det är dock viktigt att vi inte begränsar innovation till forskning och teknik.
EnglishThis amendment would restrict the directive to covering public ports only.
Med den kunde vi avgränsa direktivet till att omfatta enbart allmänna hamnar.
EnglishPlease read How do I grant or restrict a user's access to specific profiles in my account?
Läs Hur begränsar jag en användares tillgång till vissa domäner eller rapporter?
EnglishOf course, this programme could restrict special programmes in specific sectors.
Detta program skulle naturligtvis kunna begränsas till speciella program i särskilda sektorer.
EnglishThat will restrict treatment options in a life-threatening manner.
Detta kommer att leda till en livshotande begränsning av behandlingsmöjligheter.
EnglishThe crux of the matter, to which I shall restrict my remarks, consists of three points.
Det handlar väsentligen - och här inskränker jag mig till det väsentliga - om tre saker.
EnglishI would like to restrict myself to the subject of seed and seed marketing.
Jag håller mig därför till frågan om utsäde och saluföringen av utsäde.
EnglishBrussels should not be allowed to overly restrict the Foundation's field of activity.
Bryssel borde inte minska stiftelsens handlingsutrymme alltför mycket.
EnglishSubject: Measures to restrict illegal immigration into the Canaries
Angående: Åtgärder för att stoppa den olagliga invandringen till Kanarieöarna
EnglishSubject: Measures to restrict illegal immigration into the Canaries
Angående: Åtgärder för att stoppa den illegala invandringen till Kanarieöarna
EnglishETA and its followers restrict our liberty and threaten the rule of law.
ETA och dess anhängare begränsar vår frihet och hotar lagbestämmelserna.
English(BG) Mr President, I will restrict what I have to say to the 'Youth on the Move' report.
(BG) Herr talman! Jag tänker bara tala om betänkandet om Unga på väg.