EN

row {substantif}

volume_up
row (aussi: bank, file, line, range)
volume_up
rad {gen. comm.}
Copy the first row of the original table as the first row of the second table.
Den första raden i utgångstabellen kopieras som extra första rad i den andra tabellen.
A break in the row or column header indicates whether the row or column is hidden.
Om det finns dolda rader eller kolumner visas de som avbrott i rad - / kolumnhuvudena.
Row numbers will also be automatically adjusted when a new row 1 is inserted.
På motsvarande sätt skulle också radnumren anpassas automatiskt om en ny rad 1 har infogats.
Mr President, this row over Mr Buttiglione sums up the biggest problem of the European Union.
Detta bråk om Rocco Buttiglione sammanfattar Europeiska unionens största problem.
Grattis till österrikarna för att de avvärjde ett bråk.
However, the EU has been dragged into this row as a collateral victim of the Kremlin's gas diplomacy.
Europeiska unionen har dock dragits in i detta bråk som ett indirekt offer för Kremls gasdiplomati.
There was a dreadful row over this, as regards the contributions.
Det blev det ett jättelikt gräl om betalningarna.
As far as the ski instructors are concerned, their row with the French is only part of the argument.
Vad gäller skidlärarna, är deras gräl med fransmännen bara en del av argumentet.
It was announced this week that the Christian Shafik Massih was accused of blasphemy at the end of May, following a row over an electricity connection.
Den här veckan blev det känt att den kristne Shafik Massih i slutet av maj åtalades för hädelse efter ett gräl om en elektricitetsanslutning.
All this takes 18 years; half your life on death row: a cruel life sentence in itself.
Allt detta tar 18 år, och ni får tillbringa halva ert liv i dödscell, vilket är ett grymt livstidsstraff i sig.
During our time in this House, though, Mr Langen and I have had so many rows, after which we have always buried the hatchet, that I can dispense with the personal statement.
Men under vår tid i parlamentet har Werner Langen och jag haft så många gräl, varefter vi alltid har grävt ned stridsyxan, så jag kan undvara detta personliga uttalande.
row (aussi: course, line, rank, run)
row (aussi: bench, seat)
volume_up
bänk {gen. comm.}
We do not need any cheap seats in the front row, as long as the ultimate performance is worth watching.
Vi kräver inte att få sitta på första bänk gratis, bara den slutliga föreställningen är mödan värd.
row (aussi: boating, rowing, stroke)
volume_up
rodd {gen. comm.}
Is the intention, in the long term, to ban surfing, windsurfing, kayaking and rowing because the water is deemed to be unsuitable for bathing?
Är det, på lång sikt, meningen att förbjuda surfing, vindsurfing, kajakpaddling och rodd för att vattnet bedöms vara olämpligt för bad?
Mrs Scallon closed by remarking that it was sad that even in the fishing villages of her own country, seafaring, rowing and sailing were not subjects which played a great part in the curriculum.
Scallon avslutade med att kommentera att det var tråkigt att inte ens i fiskebyarna i hennes hemland fick ämnen som sjöfart, rodd och segling något särskilt stort utrymme i skolundervisningen.
That unnecessary row could have been avoided, but I welcome this belated acceptance of the European Parliament's commonsense decision.
Detta onödiga spektakel hade kunnat undvikas, men jag välkomnar detta senkomna godkännande av Europaparlamentets beslut som fattats med sunt förnuft.
row (aussi: line)
Infoga radbrytningar för hand på långa rader genom att trycka på Retur.
In the past, when you went to a library, there were impressive long rows of books that you could take off the shelf, have stamped and take away with you.
Om man förr gick till biblioteket, så såg man ofantligt långa rader med uppställda böcker som man kunde ta ned från hyllan, få en datumstämpel i och ta med sig hem.
row
row

Synonymes anglais de « row »

row

Exemples d'usage pour « row » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThis is the case of Mumia Abu-Jamal, who has been on death row for over 20 years.
Det gäller Mumia Abu-Jamal som har varit dödsdömd i över 20 år. Han är inte rik.
English(Piano) There was a gentleman in the front row who went, "Mmm."
Men så, till slut ... ~~~ Det var en herre här på främre raden som utbrast: "Mmm."
EnglishSelect the optimal row height by double-clicking the separator below the row.
Den optimala radhöjden väljer du genom att dubbelklicka på strecket nedanför raden.
EnglishEnter the desired height for the current row in the table or the selected cell area.
Ange här önskad höjd för den aktuella tabellraden eller det markerade tabellområdet.
EnglishWe are calling again on the Philippine President to reprieve death-row convicts.
Vi uppmanar än en gång Filippinernas president att benåda de dödsdömda.
EnglishInformation suggests that there are over a hundred minors on death row in Iran.
Uppgifter säger att fler än hundra minderåriga sitter i dödscell i Iran.
EnglishWith this submenu you can set the row height and hide or show marked cells.
Med här undermenyerna kan du ställa in radhöjd och dölja eller visa markerade rader.
EnglishThe current row or column is enlarged or reduced at its right-hand or lower edge.
Den aktuella raden eller kolumnen förstoras eller förminskas i högra eller nedre kanten.
EnglishYou want to enter new identical column and row titles for all three sheets.
Du vill ange nya likadana kolumn - och radrubriker för alla tre tabellerna.
EnglishAnd I don't care if you did give me ten orgasms in a row, because you smell really bad.
Och jag skiter i att jag fick tio orgasmer på raken... för du stinker jätteäckligt!
EnglishChoose this option if you want to include row headers in the current defined label area.
Välj det här alternativet om det aktuella etikettområdet ska innehålla radhuvuden.
EnglishMumia Abu-Jamal, who is still on death row, has sent him a message of support.
Mumia Abu-Jamal som fortfarande befinner sig i sin dödscell har meddelat honom sitt stöd.
EnglishSearch Vector is the single-row or single-column area to be searched.
sökvektor är det enradiga eller enspaltiga område i vilket sökningen ska utföras.
EnglishGoes to the uppermost row of the range currently selected or goes to the previous range.
Hopp till den översta raden i det aktuella blocket eller hopp till föregående block.
EnglishI am glad to see that those in the front row understand what we are talking about here.
Jag noterar tacksamt att den främsta bänkraden förstår vad vi talar om här.
EnglishGoes to the last row of the current range or goes to the next range.
Hopp till den understa raden i det aktuella blocket eller hopp till nästa block.
EnglishMake sure you select the row titles/column titles along with the row/columns to be sorted.
Se till att Du även markerar rubrikerna för de rader och kolumner som ska sorteras.
EnglishThis height can be applied to a single table row or all selected table rows.
Denna höjd kan gälla för en tabellrad eller alla markerade tabellrader.
EnglishLet's do the row before you, starting with you sir: one, two, three, four, five.
Vi tar raden framför, och börjar med dig: en, två, tre, fyra, fem.
EnglishIf you click on a minus sign, only the row with the results is shown.
Om du klickar på ett minustecken visas bara den sammanfattande resultatraden.