« special » traduction en suédois

EN

« special » en suédois

volume_up
special {substantif}
SV

« special » en anglais

volume_up
special {gen. comm.}
EN
EN

EN special
volume_up
{substantif}

special
volume_up
special {gen. comm.}
I produced in Dubai a show for Ahmed Ahmed to showcase his new Axis special to a packed room.
I Dubai gjorde jag en show för Ahmed Ahmed- -för att visa hans Axelmakts-special.
Subject Matter Mathematical Statistics with special emphasis on Industrial Statistics
Subject Matter Mathematical Statistics with special emphasis on Industrial Statistics
Yesterday the presidency appointed a special emissary, who left for Tirana today.
Ordförandeskapet utsåg i går en presidency special emissary som har rest till Tirana redan i dag.
special
volume_up
specialare {gen. comm.}
For my main course, a Bogart special with everything, including the mould.
Till huvudrätt vill jag ha en Bogart specialare med allt på, inklusive mögel.
Dagens specialare är Indika.
En specialare på väg.

Synonymes anglais de « special »

special

Exemples d'usage pour « special » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe cannot separate women's rights from the recognition of woman's special nature.
Man kan inte särskilja kvinnors rättigheter och erkännandet av kvinnans särdrag.
EnglishAn investigation by UN special rapporteur Alston has reached the same conclusion.
En utredning av FN:s särskilda rapportör Philip Alston har nått samma slutsats.
EnglishBeef farmers are not asking for special privileges - just a level playing field.
Nötkreatursuppfödarna ber inte om några speciella privilegier - bara lika villkor.
EnglishRosé wine is produced through a special, very traditional oenological procedure.
Rosévin produceras genom en särskild och mycket traditionell oenologisk metod.
EnglishIt is women and girls who, in addition, are exposed to special forms of atrocity.
Det är kvinnor och flickor som därtill utsätts för speciella former av angrepp.
EnglishI welcome the continued support for the special programme for Northern Ireland.
Jag välkomnar det fortsatta stödet för det särskilda programmet för Nordirland.
EnglishAmendment No 16, which has the Commission's support, deserves a special mention.
Ändringsförslag 16, som har kommissionens stöd, förtjänar ett särskilt omnämnande.
EnglishHowever, it is not as good as previous special reports on the very same issue.
Emellertid är den inte lika bra som tidigare särskilda rapporter om samma fråga.
EnglishEuropol should be acting as a kind of coordinator and not be given special rights.
Europol bör vara ett slags samordnare och inte tilldelas särskilda rättigheter.
EnglishMr Borloo, you spoke about special arrangements for some countries in difficulty.
Herr Borloo! Ni talade om särskilda villkor för de länder som har svårigheter.
EnglishImmigrants require special support to help them integrate into their new homelands.
Invandrare behöver särskilt stöd för att kunna integrera sig i sitt nya hemland.
EnglishThis is a special instrument in the fight against banking exclusion and poverty.
Detta är ett specialinstrument i kampen mot bankernas utestängning och fattigdomen.
EnglishMember States should be obliged to set up special police units for crime victims.
Medlemsstater borde förpliktas att inrätta särskilda polisenheter för brottsoffer.
EnglishAs you will be aware, we have also devised special rules for the Balkan states.
Som ni kommer att märka har vi också utformat särskilda regler för Balkanstaterna.
EnglishWe are bound to respond appropriately to this special protection granted to us.
Vi är skyldiga att besvara detta speciella skydd som ges oss på lämpligt sätt.
EnglishCommercial companies offer special care to anyone who can and will pay for it.
Kommersiella företag erbjuder särskild omsorg till den som kan och vill betala.
EnglishWe cannot separate women' s rights from the recognition of woman' s special nature.
Man kan inte särskilja kvinnors rättigheter och erkännandet av kvinnans särdrag.
EnglishOur Special Representative for the region is active and is currently in Georgia.
Vår särskilda representant för området är aktiv och befinner sig just nu i Georgien.
EnglishThis Group will support those special arrangements if they are in that context.
Vår grupp kommer att stödja de särskilda villkoren under de omständigheterna.
EnglishWe might well ask ourselves why the Special Court for Sierra Leone is so important.
Vi borde fråga oss varför den särskilda tribunalen för Sierra Leone är så viktig.