EN spray
volume_up
{substantif}

spray (aussi: needle, syringe)
volume_up
spruta {gen. comm.}
There would then be no need to spray insecticides - good news for the environment!
Då behöver jag inte längre spruta på några insekticider - en ekologisk fördel!
Instead, scytodes sort of lurks around and waits for prey to get close to it, and then immobilizes prey by spraying a silk-like venom onto that insect.
Istället kryper de liksom omkring och väntar på bytet för att komma nära det och sen immobiliserar de bytet genom att spruta ett silkesliknande gift på insekten.
Next time I catch you spraying ' skeeter repellant on your fucking feet,
Nästa gång du sprutar myggmedel på dina jävla fötter -
spray (aussi: douche)
volume_up
dusch {gen. comm.}
spray (aussi: hail, shower, volley)
volume_up
skur {gen. comm.}
spray (aussi: branch, stick, switch, twig)
volume_up
kvist {gen. comm.}
spray (aussi: bouquet, bunch)
volume_up
bukett {gen. comm.}
spray (aussi: foam, froth, head, lather)
spray (aussi: beam, flash, jet, ray)
volume_up
stråle {gen. comm.}
Tillverkar en stråle av tvättmedel.
spray (aussi: spreader, proliferator)
volume_up
spridare {gen. comm.}
spray (aussi: drop, speckle, splash, splatter)
spray
volume_up
sprej {gen. comm.}
There are now satellite systems which can introduce the spray at the right time, and you can actually reduce the amount of spray and chemical you use.
Nu finns det satellitsystem som innebär att besprutningen kan påbörjas vid rätt tidpunkt, och man kan faktiskt minska den mängd besprutningsmedel och kemikalier som används.
Secondly, must this not apply particularly to imports from countries in which sprays containing nitrofen continue to be used or where large stocks of them are still available?
För det andra: Måste detta inte gälla särskilt för import från länder, där nitrofenhaltiga besprutningsmedel fortfarande används eller där det fortfarande finns stora lager av dem?
spray
volume_up
sprejflaska {gen. comm.}
Other forms of administration such as injections, plasters, sprays, drops, suppositories and so on are excluded.
Andra slags bruk som till exempel injicering, plåster, sprejflaskor, dropp, stolpiller och liknande utesluts.
spray
spray
volume_up
dekorativ kvist {gen. comm.}

Synonymes anglais de « spray »

spray

Exemples d'usage pour « spray » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWithout instructions or protection, they spray the fields with deadly neurotoxins.
Utan instruktioner eller skydd besprutar de fälten med dödliga nervgifter.
EnglishOmar Deghayes claims that he has been blinded in one eye with pepper spray.
Omar Deghayes hävdar att han har gjorts blind på ena ögat med pepparspray.
EnglishNow when they introduced O.C. spray in Queensland, they were really explicit.
När de introducerade pepparspray i Queensland, var de mycket precisa.
EnglishDecisions on how and when to spray must be taken on an individual field basis.
Besluten om hur och när besprutning ska ske måste fattas med utgångspunkt från varje enskild åker.
EnglishSecondly, we take a similar view on non-spray zones around watercourses.
För det andra har vi en liknande ståndpunkt angående områden som inte besprutas runt vattendrag.
EnglishThey're not obeying the directions that we're giving them, so we'll give them a shot of the O.C. spray.
De lyder inte de order som vi ger dem, så vi ger dem en salva av pepparsprayen.
EnglishThe crop spray is called Roundup and is manufactured by Monsanto.
Besprutningsmedlet heter Roundup och tillverkas av Monsanto.
EnglishThe weapon in question is a spray-type tear-gas grenade which can be bought in any supermarket.
Vapnen i fråga är en tårgasbomb av typ pschit-pschit, som har införskaffats på vilket varuhus som helst.
EnglishThese are apparently needed by manufacturers because they produce an equal spray of fat on the utensil concerned.
Dessa behövs uppenbarligen av tillverkare, eftersom de fördelar oljan jämnt på de aktuella redskapen.
EnglishSo you've got traditional things like pepper spray, O.C. spray up at the top there, or Tasers over here.
Ni har traditionella typer så som pepparspray, O.C spray uppe i toppen där, och Tasers (elpistoler) här borta.
EnglishThe person who's spraying the O.C. spray is wearing a rubber glove to make sure they don't get contaminated and so on.
Personen med pepparsprayen bär gummihandskar för att de inte skall få något av det på sig och så vidare.
EnglishThen the spray dries. It turns into powder.
EnglishWe have all seen the case of the use of a non-chemical, natural, cheap and effective remedy spray used to protect white grapes worldwide.
Vi känner alla till fallet med användningen av den kemikaliefria, naturliga, billiga och effektiva spray som användes för att skydda vita druvor världen över.
EnglishThe project will develop and commercialize a new cost-effective laser-assisted cold spray technology for high quality repairs in  aerospace.
I projektet ska man utveckla och kommersialisera en ny kostnadseffektiv laserassisterad kallsprutningsteknik för högkvalitativa reparationer inom aerospace.
EnglishIt also includes the development of a new laser cold spray head to be able to fit even existing cold spray system or become part of the new system.
Där ingår också att utveckla ett nytt laserkallsprutningshuvud som ska kunna passa även befintliga kallsprutningssystem eller bli en del av nya system.
EnglishAnyone want to take a stab at the number of times, given how they've introduced this, the number of times police in Queensland used O.C. spray in that period?
Någon som vill gissa hur många gånger, med tanke på hur de introducerade detta, som polisen i Queensland använde pepparspray under den tiden?
EnglishClimatic conditions make a great deal of difference to when you should spray, so you need flexibility in when and how you spray.
Klimatförhållandena har mycket stor betydelse för när besprutning ska ske, och det är därför nödvändigt att vara flexibel när det gäller om och hur besprutning ska äga rum.
EnglishI'm going to go out on a limb here and say that if Queensland police didn't have O.C. spray, they wouldn't have shot 2,226 people in those two years.
Nu går jag lite på lina här när jag säger att om polisen i Queensland inte hade pepparsprey, så hade de förmodligen inte skjutit 2,226 personer under dessa två år.