EN state
volume_up
{substantif}

state
volume_up
stat {gen. comm.}
This is not a failed state; it is a state with failings that we must support.
Detta är inte en sönderfallande stat, det är en stat med brister som vi måste stödja.
Each state is free to conduct diplomatic relations with any other.
Varje stat är fri att upprätthålla diplomatiska förbindelser med en annan stat.
Kommer det att vara en demokratisk stat, en sekulär stat?
state (aussi: ball game, picture, set-up)
volume_up
situation {gen. comm.}
President Musharaff has responded to this situation by declaring a state of emergency.
President Musharraf har hanterat denna situation genom att införa undantagstillstånd.
The British Government must take primary responsibility for this state of affairs.
Den brittiska regeringen måste ta det primära ansvaret för denna situation.
This is an intolerable state of affairs for the transport sector.
En sådan situation är inte godtagbar för transportväsendet!
state (aussi: grandeur)
volume_up
ståt {gen. comm.}
I am bound to state I am completely opposed to Fraga becoming part of such a state.
Jag måste säga att jag helt motsätter mig att Fraga skulle ingå i en sådan stat.
They will create a State within the State and make decisions on behalf of everyone else.
Dessa vill skapa en stat inom staten och bestämma över alla andra.
If restrictions have to be imposed, that is an imperative of the democratic state.
De eventuella begränsningar som påläggs är en nödvändighet i en demokratisk stat.
The state of the economy of Greece requires a depreciation of its currency.
Den grekiska ekonomins tillstånd kräver en valutadepreciering.
We need to look at the state of stocks and what is there for fishermen.
Vi måste undersöka fiskbeståndets tillstånd och vad som finns för fiskarna.
Europe in its present state delivers results such as this one at Volkswagen Forest.
Europa i sitt nuvarande tillstånd ger resultat som Volkswagen Vorst.
state
Communicator will remember the state it was in last and start in that mode.
Communicator kommer ihåg senaste status och startar i det läget.
Communicator will remember what state it was in last and start in that mode.
Communicator kommer ihåg senaste status och startar i det läget nästa gång.
Joint motion for a resolution on the state of transatlantic dialogue
Gemensamt resolutionsförslag om läget i den transatlantiska dialogen
state (aussi: condition, repair, shape, trim)
The actual infrastructure was in a bad state and it was used very little.
Den infrastruktur som fanns var i dåligt skick och användes mycket lite.
Second: the state of many pavements in Malta and Gozo is in a shambles.
För det andra: många trottoarer på Malta och Gozo är i dåligt skick.
Independent experts have also carried out a study of the current state of the two reactors.
Oberoende experter har även gjort en analys av de två reaktorernas nuvarande skick.
state
volume_up
delstat {gen. comm.}
Also, the nature of the sentencing differs widely from one state to another.
Därtill kommer, att domsluten skiljer sig från delstat till delstat.
This means that the NDP will be represented in yet another state.
Detta innebär att NDP kommer att få representation i ytterligare en delstat.
Let me cite the example of my own federal state of Baden-Württemberg; it is quite a highly industrialised state.
Jag kan ta min egen delstat Baden-Würtemberg som exempel: det är en relativt högt industrialiserad delstat.
state (aussi: brilliance, finery, glory, grandeur)
volume_up
prakt {gen. comm.}
In order to address these weaknesses, the Commission launched a process with Member States aimed at adopting operational principles for a better division of labour between EU donors.
För att kunna ta itu med dessa brister inledde kommissionen en process med medlemsstaterna i syfte att ta fram praktiska regler för en bättre arbetsfördelning mellan EU: s givare.
state (aussi: gala)
volume_up
gala {gen. comm.}
state (aussi: array)
volume_up
stass {gen. comm.}
state
Above all, it is difficult to accept regional laws, in a federal state which denies and flouts a national constitution.
Och hur kan man framför allt acceptera en delstats regionala lagstiftning som förnekar och kränker en nationell konstitution?

Exemples d'usage pour « state » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI share Mr Nassauer's desire to have more decisions taken at Member State level.
Jag delar Hartmut Nassauers önskan att se fler beslut fattade i medlemsstaterna.
EnglishIt is our plan, we are anxious to state, to combat all forms of social dumping.
Vi vill särskilt betona att vi avser att bekämpa alla former av social dumpning.
EnglishHow they will be applied is primarily a matter for each individual Member State.
Men hur de ska tillämpas är i första hand en sak för varje enskild medlemsstat.
EnglishOne of those reviewed State aid rules was connected with, for example, broadband.
En av dessa reviderade regler för statligt stöd hade t.ex. samband med bredband.
EnglishWe now need to respond to this state of affairs, and not continue to tolerate it.
Nu måste vi ta itu med dessa förhållanden, och inte fortsätta att acceptera dem.
English5) that each Member State be entitled to a Commissioner with full voting rights;
5) Att varje medlemsland har rätt till en kommissionsledamot med full rösträtt.
EnglishIt shows, for once, that we have reached a state of maturity and responsibility.
Det visar, för en gångs skull, att vi har uppnått en nivå av mognad och ansvar.
EnglishThis is the work of civil protection authorities in each and every Member State.
Det är de nationella räddningstjänsternas arbete i var och en av medlemsstaterna.
EnglishThat objective is, quite simply, one of the primary welfare duties of the state.
En målsättning, som helt enkelt hör till ett lands mest primära omsorgsplikter.
EnglishAs politicians, we must all be clear on one point: people do not like the State.
Som politiker måste vi vara på det klara med en sak: människor ogillar staten.
EnglishI need to check whether there is indeed one Member State that has not responded.
Låt mig kontrollera om det verkligen är så att en medlemsstat inte har svarat.
EnglishThere is a lack of power because each Member State is still doing as it likes.
Det saknas befogenheter eftersom varje medlemsstat fortfarande gör som den vill.
EnglishArticle 18 allows interception in another Member State without its involvement.
I artikel 18 tillåts avlyssning i en annan medlemsstat utan att den blandas in.
EnglishI hope to get it close to 50% before I leave office as Senegal’s Head of State.
Jag hoppas att den närmar sig 50 procent innan jag avgår som statschef i Senegal.
EnglishThat would lead to Europe becoming – as Thomas Hobbes said – a state of nature.
Det skulle leda till att EU hamnar i – som Thomas Hobbes sa – ett naturtillstånd.
EnglishMy report proposes that such experiments should be eligible for state funding.
I betänkandet föreslår jag att sådana försök bör ge rätt till offentliga bidrag.
EnglishIts purpose is to solve a specific problem which has arisen in one Member State.
Därigenom skall man lösa ett speciellt problem som uppkommit i en medlemsstat.
EnglishHe spent 37 years in a Louisiana State Penitentiary for a crime he didn't commit.
Han hade spendera 37 år i ett fängelse i Louisiana för ett brott han inte begått.
EnglishKemal Atatürk, who died more than 60 years ago, founded a unitary Turkish state.
Kemal Atatürk, som dog för mer än 60 år sedan, grundade en turkisk enhetsstat.
EnglishSocial security systems differ very widely from one EU Member State to another.
Socialförsäkringssystemen är mycket olika utformade i alla EU: s medlemsstater.