« strong » traduction en suédois

EN

« strong » en suédois

SV

« strong » en anglais

EN
EN

strong {adjectif}

volume_up
strong (aussi: able-bodied, acute, beefy, deep)
The euro will be a strong currency if Europe's economy is strong.
Euron kommer att bli en stark valuta om Europas ekonomi blir en stark ekonomi.
The euro will be a strong currency if Europe' s economy is strong.
Euron kommer att bli en stark valuta om Europas ekonomi blir en stark ekonomi.
We want a strong Commission President and a strong Commission.
Vi vill ha en stark kommissionsordförande och en stark kommission.
We need strong action and strong recommendations from the Commission in this area.
Vi behöver kraftfulla åtgärder och rekommendationer från kommissionens sida på detta område.
Parliament ’ s strong support will help to make it a reality.
Det starka stödet från parlamentet kommer att bidra till att förverkliga detta.
We hope the EU will take up a strong and clear position in this respect.
I denna fråga förväntar vi oss en stark och klar signal från Europeiska unionen.
strong (aussi: ample, big, bulky, capital)
It also means that there is a strong chance of being conscripted into the army.
Det innebär också att sannolikheten är stor att man kallas in i armén.
The ageing population will also have a strong impact on their future.
Den åldrande befolkningen kommer också att ha en stor inverkan på deras framtid.
The European Union is a strong importer of tobacco, and of high quality tobacco.
Europeiska unionen är, det påminner jag om, en stor importör av tobak och kvalitetstobak.
strong (aussi: beefy, deep, emphatic, heavy)
As the House knows, a strong earthquake struck southern Peru on 23 June 2001.
Som kammaren känner till drabbade en kraftig jordbävning Peru den 23 juni 2001.
How will this aim be achieved without a strong European commitment to biotechnologies?
Hur skall vi nå detta mål utan en kraftig europeisk satsning på biotekniken?
In order to reduce emissions we need a strong shift to public transport.
För att minska utsläppen behöver vi en kraftig övergång till kollektivtrafik.
There are grounds for hoping that a strong and stable government will now be formed quickly.
Man kan hoppas att en bärkraftig och stabil regering kommer att bildas snabbt nu.
Ukraina behöver en stark koalition och en stabil regering.
Euron måste fortsätta vara en stabil och stark valuta.
We therefore need strong policies and especially a stronger reliable energy policy.
Vi behöver därför en kraftfull politik och framförallt en mer kraftfull och pålitlig energipolitik.
We are at the stage where regulation - and strong regulation at that - is required.
Vi befinner oss i ett skede där reglering - och kraftfull reglering - krävs.
There was also a strong public opinion demanding action to protect minors.
En kraftfull medborgaropinion har också krävt åtgärder till skydd för minderåriga.
I am convinced that strong regions from the Mediterranean to the Baltic Sea make for a strong European Union.
Jag är övertygad om att starka regioner från Medelhavet till Östersjön leder till ett starkt EU.
I trust you will send a strong signal tomorrow in your vote on the Locatelli report.
Jag är övertygad om att ni kommer att sända ut en stark signal i morgon när ni röstar om Locatellibetänkandet.
I think the whole House will want to send a strong, unified message to General Musharraf.
Jag är övertygad om att hela parlamentet vill sända ett kraftfullt, enat budskap till general Pervez Musharraf.
In public, Moscow will express strong criticism of the Council's stance, yet in private it will be delighted.
Moskva kommer offentligt att framföra skarp kritik mot rådets ståndpunkt, men bakom kulisserna gläds man.
On 5 June, the European Union lodged a very strong protest concerning these occurrences with the Tunisian foreign ministry.
Den 5 juni framförde EU en mycket skarp protest mot dessa händelser till det tunisiska utrikesdepartementet.
On 5 June, the European Union lodged a very strong protest concerning these occurrences with the Tunisian foreign ministry.
Den 5 juni framförde EU en mycket skarp protest mot dessa händelser till det tunisiska utrikesdepartementet.
We need a strong political will and strong coordination in the Council to get them all through.
Vi behöver en stark politisk vilja och en bestämd samordning i rådet för att få igenom alla.
Those forces understand only determined and strong policies and actions.
De krafter som varit i farten förstår endast en bestämd och fast politik och beslutsamma handlingar.
I say to you, Mr Blair: Be strong, be firm, be true, but most importantly of all, be not afraid.
Jag säger till er, herr Blair: Var stark, var bestämd, var lojal, men viktigast av allt, var inte rädd.
President Lukashenko thought he was strong enough to cancel the visit of Mrs Ferrero-Waldner.
President Lukasjenko ansåg att han var mäktig nog att ställa in Benita Ferrero-Waldners besök.
I have a son Andrej, which is why I know that the name Andrej means someone who is strong and powerful.
Jag har en son, Andrej, och vet därför att namnet Andrej betyder någon som är stark och mäktig.
I hope that enlargement contributes to establishing this legitimate and strong entity and not the opposite.
Vi hoppas att utvidgningen skall bidra till att skapa denna legitima och mäktiga apparat och inte tvärtom.
Finally, we need to make sure that we have a strong country-of-origin principle.
Avslutningsvis måste vi se till att principen om ursprungsland är solid.
In this way a really strong framework can be produced, which also comprises all diseases caused by environmental factors.
På så vis kan man sedan genomföra en verkligt solid åtgärd, där också alla miljörelaterade sjukdomar kan tas upp gemensamt.
Parliament sent a strong signal in the first reading and advocates a solid, secure phase for the transfer of powers.
Parlamentet skickade en stark signal under den första behandlingen och förespråkar en solid, säker fas för överföringen av befogenhet.
strong (aussi: anxious, ardent, avid, eager)
The Commissioner knows, of course, that I myself am a particularly strong champion of European agreements on employment and also a very keen advocate of prevention.
Kommissionären känner naturligtvis till att jag själv också är en mycket ivrig förespråkare för europeiska avtal om sysselsättning och även en mycket ivrig förespråkare för förebyggande verksamhet.
On behalf of the European Parliamentary Labour Party, I wish to say that we are strong supporters of a Member Statute being introduced before the 2004 European Parliamentary elections.
På EPLP: s [ labourpartiets ledamöter i Europaparlamentet ] vägnar vill jag säga att vi är ivriga anhängare av att en ledamotsstadga skall införas före valet till Europaparlamentet år 2004.
Här vill jag inlägga en synnerligen energisk protest.
They will expect from this House tomorrow a strong vote backing the vote that was carried in the Industry Committee unanimously on Monday of this week.
De väntar sig att parlamentet gör en energisk omröstning i morgon som stöder det enhälliga resultatet från omröstningen i utskottet för industrifrågor i måndags.
strong
SV

strong {adjectif}

volume_up
strong (aussi: fullständig, tom, naken, bar)

Synonymes anglais de « strong »

strong

Synonymes suédois de « strong »

strong
Swedish

Exemples d'usage pour « strong » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishStrong traditions have always kept domestic violence hidden behind closed doors.
Starka traditioner har alltid hållit våldet i hemmen dolt bakom stängda dörrar.
EnglishParliament expects to see energetic measures and strong improvements in this area.
På detta område förväntar sig parlamentet kraftfulla åtgärder och förbättringar.
EnglishAnd Parliament has issued strong calls for a change of course on many occasions.
Vid upprepade tillfällen har parlamentet energiskt förespråkat en förbättring.
EnglishWe already have strong European standards, as you know, on health and safety.
Som ni vet har vi redan kraftfulla europeiska standarder för hälsa och säkerhet.
EnglishOn the other, we wish to express strong reservations (see point 3, in particular).
Å andra sidan vill vi framföra våra starka reservationer (se särskilt punkt 3).
EnglishOn the Agency, the Commission wants to establish an Agency with strong powers.
När det gäller byrån vill kommissionen inrätta en byrå med starka befogenheter.
EnglishThe protagonists of my books are strong and passionate women like Rose Mapendo.
Huvudpersonerna i mina böcker är starka och passionerade kvinnor som Rose Mapendo.
EnglishThere is a critical need for forging and building strong strategic partnerships.
Det finns ett kritiskt behov av att smida och bygga starka strategiska partnerskap.
EnglishWe think that all parties have a strong interest in reaching a swift agreement.
Vi tror att alla parter har ett stort intresse av att nå en snabb överenskommelse.
EnglishBut not only that - there is another strong message for this Parliament here.
Men inte bara det - det finns ett annat tydligt meddelande för parlamentet här.
EnglishStrong and independent consumer organisations have an important role in this.
Starka och oberoende konsumentorganisationer har en viktig roll i detta avseende.
EnglishThere is a strong moral case for giving the Sámi people a seat in this Parliament.
Det finns starka moraliska skäl till att ge samefolket en plats i detta parlament.
EnglishSo that is a condition; and there are many strong paragraphs in the resolution.
Detta är alltså ett villkor; och det finns många kraftfulla punkter i resolutionen.
EnglishThe energy challenges of the 21st century require a strong and effective response.
För 2000-talets energiutmaningar krävs ett kraftfullt och effektivt bemötande.
EnglishThe EU must take a strong position in order to protect consumers and their health.
EU måste kraftfullt ta ställning för att skydda konsumenterna och deras hälsa.
EnglishPrior to the vote in our committee we received strong external representations.
Inför omröstningen i utskottet utsattes vi för starka påtryckningar utifrån.
EnglishOur resolution contains many strong criticisms of the summit in Rostov-on-Don.
Toppmötet i Rostov-na-Donu får på många punkter hård kritik i vår resolution.
EnglishHowever, let us not forget that we also have strong-arm tendencies in Europe.
Samtidigt får vi inte glömma bort att det finns tendenser till våld även i Europa.
EnglishA clear decision was achieved in committee that gives the Commission a strong steer.
Ett tydligt beslut uppnåddes i utskottet, vilket ger kommissionen ett gott råd.
EnglishIt has become an issue for which you have strong feelings neither for nor against.
Den har blivit något som man inte kan vara för men inte heller kan vara emot.