EN surge
volume_up
{substantif}

volume_up
ökning {gen. comm.}
Världen står inför en långfristig ökning av efterfrågan.
Secondly, it is imperative that the surge in air traffic and its impact on the increase in greenhouse gas emissions are included in the process.
För det andra måste den kraftigt ökade lufttrafiken och dess inverkan på ökningen av utsläppen av växthusgaser absolut inlemmas i processen.
We have seen GDP growing by almost 5 %, the rate of inflation dropping significantly, a surge in foreign investment and a major cut in unemployment levels.
Vi har sett BNP växa med nästan 5 procent, inflationstakten falla betydligt, en ökning i utländska investeringar och en stor nedgång i arbetslösheten.
surge (aussi: shock, wave, gust, swell)
volume_up
våg {gen. comm.}
When we hear of Britain's new leadership of Europe we anticipate a new surge of xenophobia tempered, perhaps, by American advice.
När vi får höra om Storbritanniens nya ledarskap i Europa anar vi en nya våg av främlingsfientlighet, som möjligen mildras något av amerikanska råd.
The decision of the constitutional court to close down the Democratic Society Party and a surge in PKK terrorist attacks also undermined this policy.
Författningsdomstolens beslut att förbjuda demokratiska samlingspartiet och en våg av terroristattacker från PKK har också undergrävt den politiken.
He might help residents as they rush to install security equipment in anticipation of the surge in criminal activity that often accompanies such developments.
Han skulle kunna hjälpa invånarna när de skyndar sig att installera säkerhetsutrustning till förekommande av den våg av brottslig verksamhet som ofta åtföljer sådana bosättningar.
surge
volume_up
uppsving {gen. comm.}
I refer to the worrying surge of neo-Nazism and fascism in Germany.
Jag talar om det oroande uppsvinget för nynazism och fascism i Tyskland.
Mr Buzek said something very important, and the Commission endorses his view that the membership of the ten countries has brought with it a very beneficial economic surge.
Jerzy Buzek sade någonting mycket viktigt och kommissionen instämmer i hans åsikt att de tio ländernas medlemskap har fört med sig ett mycket välgörande ekonomiskt uppsving.
surge (aussi: inflow, influx, rush, turnout)
volume_up
tillströmning {gen. comm.}
And during this time, there's a surge of prolactin, the likes of which a modern day never sees.
Och under denna tiden, sker en tillströmning av prolaktin, vars like den moderna världen aldrig ser.
Is the EU equipped to cope with this imminent surge of arrivals?
Har EU förberett sig på den kommande tillströmningen?
surge
volume_up
svall {n} [fig.]
surge (aussi: backwash, wake, back-wash, wash)
volume_up
svallvåg {gen. comm.}
surge (aussi: surf, undulation)
To meet this surging demand, the EU has two alternatives.
För att möta den här framvällande efterfrågan har EU två alternativ.
surge
volume_up
brottsjö {gen. comm.}

Synonymes anglais de « surge »

surge

Exemples d'usage pour « surge » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishTai, I'm really happy for you, but what brought on this surge of empowerment?
Tai, jag är verkligen glad för din skull, men vad har gett dig den här böljade energin?
EnglishThat is why I feel able to ask the following questions without a surge of emotions.
Därför tror jag att jag kan ställa följande frågor utan känslostormar.
EnglishMr President, a surge of violence is destroying the tropical island in the Indian Ocean.
Herr talman! En orkan av våld härjar på den tropiska ön i Indiska oceanen.
EnglishI refer to the worrying surge of neo-Nazism and fascism in Germany.
Jag talar om det oroande uppsvinget för nynazism och fascism i Tyskland.
EnglishWhat measures will the EU take to stem the international surge of profiteering on goods?
Vilka åtgärder ämnar kommissionen vidta för att ingripa mot den internationella vågen av varuspekulation?
EnglishIt would encourage a surge in Islamic fundamentalism.
Den skulle gynna en frammarsch för den islamiska traditionalismen.
EnglishIs the EU equipped to cope with this imminent surge of arrivals?
Har EU förberett sig på den kommande tillströmningen?
EnglishThis challenge today is the surge of migration and refugees.
Dagens utmaning är vågen av migranter och flyktingar.
EnglishI wish to raise the issue of the surge in grain prices.
Jag vill ta upp frågan om de stigande spannmålspriserna.
EnglishThe earthquake in Haiti has resulted in a surge of solidarity and fraternity on an exceptional and very justified scale.
Jordbävningen i Haiti har lett till exceptionella och väl motiverade uttryck för solidaritet och broderskap.
EnglishIt means supporting a civilian surge.
EnglishI hope that there will be a powerful surge of opinion from citizens to guarantee freedom of speech and access to internet services.
Jag hoppas på en stark medborgerlig opinion för att garantera yttranderätten och tillgången på Internettjänster!
EnglishEveryone claimed that this was not going to be profitable but it certainly is profitable now, with the surge in oil prices.
Alla hävdade att detta inte skulle ge någon vinst, men den är verkligen vinstgivande i och med de stigande oljepriserna.
EnglishThis caused a surge in the 3-month Euribor interbank rate, to which thousands of business loans in Greece are linked.
Detta orsakade en höjning av referensräntan Euribor för tremånaderslån, som tusentals företagslån i Grekland är kopplade till.
EnglishI embrace the surge of hope created by the compromise concluded in Brussels on the relaunch of the EU institutions.
Jag är glad för det uppflammande hopp som kompromissen om nylanseringen av EU-institutionerna som gjordes i Bryssel gav upphov till.
EnglishThat said, since this surge of initial excitement, underlying inflation has in general remained under control.
Man måste dock säga att den underliggande inflationen efter dessa prisstegringar i inledningsskedet i stort sett har kunnat kontrolleras.
EnglishHave you recently experienced a power outage or surge and now you find that your wireless headset isn't turning on or synching with its base?
Har du nyligen haft ett strömavbrott som gör att ditt trådlösa headset inte är påslaget eller inte synkar med sin bas?
EnglishThere has been no surge.
EnglishWe are therefore better able to react in the event of being faced with a sudden surge in our industry.
På så vis har vi fått tidig information om handelsflödena och har därmed bättre förutsättningar att reagera om det skulle ske en plötslig nedgång i vår industri.
EnglishThe recent extraordinary surge in food prices rightly prompted a discussion on agricultural policies, food security and development.
Den ovanligt stora prisuppgången på livsmedel nyligen föranledde en diskussion om jordbrukspolitik, livsmedelsförsörjning och utveckling.