« tank » traduction en suédois


Peut-être cherchiez-vous tänka
EN

« tank » en suédois

volume_up
tank {substantif}
SV

« tank » en anglais

volume_up
tank {gen. comm.}

EN tank
volume_up
{substantif}

1. général

tank (aussi: cistern, tankful)
volume_up
tank {gen. comm.}
It is thought likely that the tank in which they were working had not been properly cleaned.
Man förmodar att orsaken till olyckan var en dåligt rengjord tank.
Well you have this great big tank full of liquid detergent.
Tja, man har en stor tank med flytande tvättmedel.
On hearing that a drop of petrol costs nothing, he asks for a full tank.
När han hör att en droppe bensin inte kostar något ber han om full tank.
tank (aussi: juggernaut)
volume_up
stridsvagn {gen. comm.}
It does not discriminate between a bus full of children or a tank.
Den skiljer inte mellan en buss med barn eller en stridsvagn.
And the Defense Minister -- she had the tank corps and Air Force and so forth.
Som försvarsminister hade hon tillgång till stridsvagnar och flygvapnet och annat.
What did it do in 1956 when Soviet tanks violated Hungary's sovereignty and entered Budapest?
Och 1956, när sovjetiska stridsvagnar kränkte Ungerns suveränitet och gick in i Budapest?
tank (aussi: dust, pond)
tank (aussi: canister, cistern, container, holder)
volume_up
behållare {gen. comm.}
For more than 40 years high-level liquid waste has been stored in tanks at Sellafield under constant cooling.
I mer än 40 år har högaktivt flytande avfall förvarats i behållare vid Sellafield under konstant nedkylning.
We are talking in the short term about the application of paragraph 4 of Article 6 which refers to containers for the transport of class 2 gas, as well as the corresponding tanks.
Det handlar om hur man på kort sikt skall tillämpa punkt 4 i artikel 6 när det gäller behållare och tankar för transport av gas av andra klass.
tank (aussi: basin, pool, encircled area)
volume_up
bassäng {gen. comm.}
tank
The transport of pressure equipment, such as tanks, receptacles and cylinders, is presently governed by Directive 1999/36/EC.
Transport av tryckbärande anordningar, till exempel tankar, kärl och gasflaskor, styrs för närvarande av direktiv 1999/36/EG.
The transport of pressure equipment, such as tanks, receptacles and cylinders, is presently governed by Directive 1999/36/EC, which lays down safety requirements for transport by road and by rail.
Transport av tryckbärande anordningar, till exempel tankar, kärl och gasflaskor, styrs för närvarande av direktiv 1999/36/EG som fastställer säkerhetskrav för väg- och järnvägstransporter.
tank (aussi: cistern)
volume_up
cistern {gen. comm.}
tank
volume_up
stort kärl {substantif} [ex.]

2. Militaire

tank
volume_up
pansarvagn {gen. comm.} (stridsvagn)
Can you imagine walking out of this building and seeing a tank sitting out there or a truck full of soldiers?
Kan ni föreställa er hur det skulle vara att gå ut ur denna byggnad och se en pansarvagn därute eller en lastbil full av soldater?
tank
volume_up
tanks {gen. comm.}
It was brought about by the presence of tanks, repression and threats.
Den hade åstadkommits genom närvaro av tanks, förtryck och hotelser.
When I was 16 years old I lived in Frankfurt am Main, which is two hours' tank drive away from Prague.
När jag var 16 år bodde jag i Frankfurt am Main, vilket är två timmars körning med tanks från Prag.
The only thing I regret is that the charge was only made with horses, because what we needed was tanks.
Det enda jag beklagar är att attacken bara genomförs med hästar, det skulle ha behövts tanks!

Synonymes anglais de « tank »

tank

Synonymes suédois de « tank »

tank
Swedish

Exemples d'usage pour « tank » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI had to clean the tank myself, take all the fish out... put 'em in bags, and...
Jag måste rensa akvariet, ta ut alla fiskarna...... stoppa dom i påsar, och...
EnglishAnd the Defense Minister -- she had the tank corps and Air Force and so forth.
Som försvarsminister hade hon tillgång till stridsvagnar och flygvapnet och annat.
EnglishThen there is the think tank of independent experts who provide us with the ideas.
Dessutom har vi idégruppen med oberoende experter, som förser oss med idéerna.
EnglishYou do that, and this tank's gonna get... filthier and filthier by the minute.
Gör du det, kommer akvariet...... bli smutsigare för varje minut som går.
EnglishWe're gonna make this tank so filthy... the dentist will have to clean it.
Vi ska skita ned det här akvariet så mycket...... att tandläkaren måste göra rent det.
EnglishThese anti-tank mines must also be banned, because trucks, buses, etc. are also affected.
Dessa stridsvagnsminor måste också förbjudas eftersom även lastbilar, bussar osv. drabbas.
EnglishHe could never leave the tank or interact with the outside world.
Han kunde aldrig lämna behållaren eller interagera med världen utanför.
EnglishFinally, I come to this high-level group, this think tank that was launched the day before yesterday.
Slutligen vill jag ta upp högnivågruppen, denna hjärntrust som lanserades i förrgår.
English(DE) Mr President, Mrs Harms, tank-busting is actually a positive thing in a pacifistic sense!
(DE) Herr talman, fru Harms! Pansarbrytning är faktiskt en positiv sak i pacifistisk mening!
EnglishEUR 45 is the difference since, for the average car, it costs EUR 60 to fill the petrol tank.
Skillnaden blir 45 euro, eftersom det kostar 60 euro att fylla tanken i en genomsnittlig bil.
EnglishThis tank'll get plenty dirty in that time... but we have to help it along any way we can.
Akvariet hinner bli ganska skitigt på den tiden...... men vi måste hjälpa till, på alla sätt vi kan.
EnglishI wanted to give these to you at a later date... so I went ahead and hid them in the toilet tank.
Jag skulle ge dem till dig senare så jag gömde dem i behållaren.
EnglishThe center will be a center of excellence and a think tank where academia, society and business meet.
Centrat ska vara ett kompetenscentrum och en tankesmedja där akademi, samhälle och näringsliv möts.
EnglishThe center will be a center of excellence and a think tank where academic, community and business meet.
Centrat ska vara ett kompetenscentrum och en tankesmedja där akademi, samhälle och näringsliv möts.
EnglishThe EUISS is the EU’s foreign policy think tank.
Institutet för säkerhetsstudier är EU:s utrikespolitiska tankesmedja.
EnglishAnti-tank mines which have anti-personnel mines integrated in them.
EnglishAnti-vehicle or anti-tank mines are a different matter.
Fordonsminor eller stridsvagnsminor är en annan fråga.
EnglishWe have a think-tank where everybody is involved: they have discussions and exchange best practice and experiences.
Vi har en tankesmedja där alla deltar genom att diskutera och utbyta bästa praxis och erfarenheter.
EnglishThe problem is that it does not cover anti-tank mines.
EnglishIn the Bundeswehr of the Federal Republic of Germany there are still 1.5 million of these anti-tank mines.
I förbundsrepubliken Tysklands Bundeswehr finns det fortfarande 1, 5 miljoner styck av dessa stridsvagnsminor.