« tight » traduction en suédois

EN

« tight » en suédois

SV

« tight » en anglais

EN

EN tight
volume_up
{adjectif}

tight (aussi: close, compact, concrete, consistent)
volume_up
fast {adj.}
I hope, for the sake of Londoners, that we will stick to deadlines that are as tight as possible.
För Londonbornas skull hoppas jag att vi kommer att hålla fast vid tidsfrister som är så korta som möjligt.
tight (aussi: acute, bitter, brittle, brutal)
volume_up
hård {adj.}
So this is a very tight market, with very tough competition.
Det innebär att marknaden är en mycket smal, konkurrensen är mycket hård!
Or at least I thought it was very tight in this building.
Åtminstone trodde jag att säkerheten var hård här i huset.
Säkerheten ärväIdigt hård i det här huset.
tight (aussi: limited, low, narrow, nigh)
volume_up
knapp {adj.}
We are living in an era in which the agricultural budget is extremely tight.
Vi lever under en tidrymd där jordbruksbudgeten är ytterst knapp.
An agreement at first reading is essential as we are working to a very tight schedule.
Och en överenskommelse vid första behandlingen är avgörande eftersom vi arbetar efter en mycket knapp tidsplan.
(CS) Eftersom tiden är knapp ska jag fatta mig kort.
tight (aussi: austere, severe, stiff, tense)
volume_up
stram {adj.}
A tight policy promotes the credibility of monetary union and faith in our euro.
En stram politik främjar den monetära unionens trovärdighet och förtroendet för vår euro.
As Mr Surján said, the available budget is tight - 1% of gross national product.
Som László Surján sa är den tillgängliga budgeten stram - 1 procent av bruttonationalprodukten.
En stram budget får ytterligare en direkt konsekvens.
tight (aussi: close, compact, dense, frequent)
volume_up
tät {adj.}
The tighter the borders we attempt to create, the more insane forms of refugee smuggling we shall see.
Ju tätare gränser vi försöker skapa, desto vanvettigare flyktingsmuggling kommer vi att få se.
I would like to thank the European Commission which, in the end, negotiated a tight follow-up with us, also under pressure from a tough-talking rapporteur from this committee.
Jag vill tacka Europeiska kommissionen som slutligen förhandlade fram en tät uppföljning med oss, under påtryckningar från en pådrivande föredragande från detta utskott.
tight (aussi: avaricious, churlish, close, cutting)
volume_up
snål {adj.}
The Commission's tight-fisted proposal on agriculture is rejected by the majority of the candidate countries.
Kommissionens snåla förslag om jordbruket förkastas av de flesta kandidatländerna.
In a situation in which the budget is tight, these instruments, together with revolving funds, would allow results to be monitored.
I en situation där budgeten är snål skulle dessa instrument, tillsammans med löpande fonder, göra det möjligt att övervaka resultaten.
Firstly, the date itself of the European Council, which was fixed for 12 and 13 December, has imposed upon us an extremely tight schedule.
Först och främst får vi en snålt tilltagen tidsplanering på grund av Europeiska rådets datum, fastställt till den 12 och 13 december.
tight
volume_up
packad {adj.} [fam.]
tight
volume_up
njugg {adj.}
tight
volume_up
packad berusad {adj.} [fam.]
tight
volume_up
tight {adj.}
Som jag sade, det är en liten tight samling människor.
tight (aussi: clingy, limited, skimpy)
volume_up
snäv {adj.}
The framework is tight, however; so tight that it pinches.
Men det är en snäv ram, så snäv att den klämmer.
In trying to reach that agreement, we were operating under a very tight timetable.
I försöket att nå fram till den uppgörelsen arbetade vi med en mycket snäv tidsram.
The framework is tight, and a mid-term review of the financial perspective is needed.
Ramen är snäv, och det behövs en halvtidsöversyn av budgetramen.

Synonymes anglais de « tight »

tight

Synonymes suédois de « tight »

tight
Swedish

Exemples d'usage pour « tight » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe had a very tight deadline for producing the report and holding consultations.
Vi hade mycket kort tid på oss att utarbeta betänkandet och hålla överläggningar.
EnglishWe know that this is a very tight schedule, but we hope to be able to keep to it.
Vi vet att detta är ett mycket pressat program, men vi hoppas kunna hålla det.
EnglishMr President, we are stuck in a very tight time frame to deal with all of this.
Herr ordförande! Vi har mycket snäva tidsramar för att behandla allt detta.
EnglishThere is no reason to accept this in times of tight finances throughout the EU.
Det finns det ingen anledning att acceptera i tider med en kärv ekonomi inom hela EU.
EnglishShe has since been released, but the tight restrictions on women simply continue.
Hon har frigivits men de stränga restriktionerna för kvinnorna fortsätter.
EnglishI apologize, but the approval of this measure has required very tight deadlines.
Jag ber mina kolleger om ursäkt, men godkännandet av denna åtgärd har gått mycket fort.
EnglishHowever, that opinion is not as cast-iron or as tight as we would like to think it is.
Men det yttrandet är inte så helgjutet eller vattentätt som vi gärna vill tro.
EnglishI do not share Mrs Smet's view that systems with tight controls can be designed.
Jag delar inte Smets tro på att man kan göra system för täta kontroller.
EnglishI do not share Mrs Smet' s view that systems with tight controls can be designed.
Jag delar inte Smets tro på att man kan göra system för täta kontroller.
EnglishParliament must aim to keep increases in expenditure under tight control.
Parlamentet måste också se till att hålla utgiftsökningarna under sträng kontroll.
EnglishThis move is preventing Mr Van Rens operating a tight ship in Thessaloniki itself.
Flytten hindrar herr Van Rens från att leda en riktig verksamhet i själva Thessaloniki.
EnglishThe tight deadline that has now been set is important to enable the process to continue.
Den snäva tidsram som nu har satts är viktig för att processen ska kunna fortsätta.
EnglishI am thinking here, in particular, of the tight deadlines required for appeals decisions.
Jag tänker här särskilt på de korta tidsfristerna för beslut om överklaganden.
EnglishHow do we handle soaring global energy demand while supply remains tight?
Hur hanterar vi ett ökande globalt energibehov när tillgången förblir svag?
EnglishThe Council has put a tight leash on itself by virtue of the unanimity procedure.
Rådet lägger själv band på sig med hjälp av enhällighetsförfarandet.
EnglishYou know the very tight situation of Heading 4 of the financial framework.
Ni är medvetna om att budgetrubrik 4 i budgetramen är mycket ansträngd.
EnglishAnd in case you hadn't noticed, this train is on a very tight schedule.
Och om ni inte har märkt det, så har det här tåget en tidtabell att följa.
EnglishSo, one look at a girl in tight pants and big tits and suddenly you're stupid?
Jaha, en titt på en flicka med trånga byxor och stora bröst...... och plötsligt är du korkad?
EnglishIt was certainly very tight and we cannot allow that to happen in the future.
Det var precis att jag hann, och så kan man inte ha det i framtiden.
EnglishThis tight reporting system will ensure that the plans will materialise as planned.
Detta strikta rapporteringssystem kommer att säkerställa att planerna genomförs som planerat.