« to » traduction en suédois


Peut-être cherchiez-vous
EN

« to » en suédois

volume_up
to {prép.}
SV
volume_up
to {part.}
EN

to {préposition}

volume_up
1. général
to (aussi: at, by, for, of)
He went to New York; he went to Chicago; he went to Jacksonville; he went to Los Angeles.
Han åkte till New York, till Chicago, han åkte till Jacksonville, till Los Angeles.
Do we want to develop alternatives to weapons, violence and destruction?
Vill vi konstruera alternativ till vapnen, till våldet, till förstörelsen?
The Commissioner mentioned, for example, the transport protocol to the Alpine Convention.
Kommissionsledamoten nämnde till exempel trafikprotokollet till Alpkonventionen.
to (aussi: across, by, for, into)
This has led to the deregulation and liberalisation of one sector after another.
område efter område drivs därför kraven avreglering och liberalisering.
It is difficult to answer this very briefly without treading on anyone's toes.
Det är svårt att en minut svara detta utan att trampa någon tårna.
It is worth bearing in mind that a 1 % increase can lead to ecosystem damage.
Vi måste tänka att en ökning 1 % kan leda till skada ekosystemet.
2. "expressing direction"
to
volume_up
åt {prép.} (riktning)
Special attention must be paid to lifelong learning and adult education.
Särskild uppmärksamhet måste ges åt livslångt lärande och åt vuxenutbildning.
Something has to be done about this, and the European Union is in a position to do it.
Detta måste det göras någonting åt, och Europeiska unionen kan göra något åt det.
We cannot simply pass the buck to Slovakia, Romania or the other countries.
Det kan vi inte bara överlåta åt Slovakien eller åt Rumänien eller de andra länderna.

Exemples d'usage pour « to » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThis also means, however, that there is no tightening of the annual PM10 limits.
I och med detta blir dock inte heller de årliga gränsvärdena för PM10 strängare.
EnglishMontenegro needs to build a solid track record of implementation and of reforms.
Montenegro måste uppvisa goda resultat när det gäller genomförande och reformer.
EnglishBut of course such a plan will require enormous costs and economical sacrifices.
Naturligtvis innebär en sådan plan enorma kostnader och ekonomiska uppoffringar.
EnglishUntil now, Central Asia has not perceived the European Union as a global player.
Centralasien har hittills inte uppfattat Europeiska unionen som en global aktör.
EnglishThe report attends to these points and I voted in favour of its recommendations.
I betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
EnglishThe report deals with these issues and I voted in favour of its recommendations.
I betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
EnglishWe cannot adopt one course of action for Belarus and a different one for Russia.
Vi kan inte inta en handlingsstrategi för Vitryssland och en annan för Ryssland.
EnglishThe communication is also a guide to new aid modalities, notably budget support.
Meddelandet utgör också en vägledning för nya stödmetoder, däribland budgetstöd.
EnglishInstead we have a directive that carries on where the Return Directive left off.
I stället har vi ett direktiv som fortsätter där återvändandedirektivet slutade.
EnglishShe told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.
Hon sa: ”Tala inte med mig om hasardspel online. Jag har förlorat 100 000 euro.”
EnglishMany of our fresh and pioneering ideas were voted out by other political groups.
Många av de nya och banbrytande idéerna röstades ned av andra politiska grupper.
EnglishIn the chill winds of recession, investors have sheltered under the euro's wing.
I lågkonjunkturens kalla vindar har investerarna sökt skydd under eurons vingar.
English10 million people live in Hungary and 9.5 million of them use mobile telephones.
Det bor 10 miljoner människor i Ungern och 9,5 miljoner använder mobiltelefoner.
EnglishDevelopment of international transit rail networks is understandably a priority.
Utvecklingen av internationella transitjärnvägar är förståeligt nog prioriterad.
English   . I represent Scotland, on the north-west frontier of our European continent.
   . – Jag företräder Skottland, vid vår europeiska kontinents nordvästra gräns.
EnglishWe were given a new illustration of this danger following the tragedy in London.
Vi fick ett nytt bevis för denna risk efter den tragedi som inträffade i London.
EnglishOne distinctive feature sets the African continent as a whole apart from Europe.
Ett tydligt särdrag skiljer den afrikanska kontinenten i sin helhet från Europa.
EnglishFishing in that part of the world relies totally on partnerships and agreements.
Fisket i denna del av världen är fullständigt beroende av partnerskap och avtal.
EnglishThe EU must address the fight against impunity in all its relations with Mexico.
EU måste ta upp frågan om kampen mot straffrihet i alla förbindelser med Mexiko.
EnglishLess than a third of the Greek national debt is secured by Credit Default Swaps.
Mindre än en tredjedel av Greklands nationalskuld är säkrad genom kreditswappar.