« track » traduction en suédois


Peut-être cherchiez-vous träck
EN

« track » en suédois

volume_up
track {substantif}

EN track
volume_up
{substantif}

1. général

We should continue on this track and eventually we will make even more progress.
Vi bör fortsätta på detta spår och så småningom kommer vi att göra ännu större framsteg.
The one-track section will be upgraded and the whole section will be electrified.
Sektionen med ett enda spår kommer att uppgraderas och hela avsnittet kommer att elektrifieras.
This second track would not require any changes to the treaties.
Detta andra spår skulle inte kräva några ändringar i fördragen.
track (aussi: song)
volume_up
låt {gen. comm.}
Let me conclude by saying that Bosnia and Herzegovina is on the right track.
Låt mig avslutningsvis säga att Bosnien och Hercegovina är på rätt väg.
Let us make sure that it remains on track for accession in 2007.
Låt oss se till att landet fortsätter längs vägen mot anslutning 2007.
Let me share with you for a moment a few thoughts on the track record of the euro.
Låt mig för ett ögonblick dela med mig av några tankar om resultatet för euron så här långt.
track (aussi: career, course, gallery, green)
volume_up
bana {gen. comm.}
I believe that we must salute his coherent and serious political track record.
Jag anser att vi bör hedra honom för hans sammanhängande och seriösa politiska bana.
“Having a track everyone knows they’ll easily manage beforehand isn’t as fun.
Det är inte så kul att ha en bana som alla på förhand vet att de med lätthet klarar av.
That was when they put Europe on the right track for good.
Det var då som de förde in Europa på rätt bana för gott.
track (aussi: footprints)
Dom dolde grottöppningen, och sina fotspår.
track (aussi: trackway)
Mr Staes, I must also tell you that when I bought the house the railway track was already there.
Jag måste även berätta för er, herr Staes, att det redan fanns järnvägsspår där när jag köpte huset.
We want to build new, ridiculously expensive high-speed train tracks while the existing tracks, in Italy for example, are rusting away.
Vi vill bygga nya löjligt dyra järnvägsspår för höghastighetståg samtidigt som de befintliga spåren, till exempel i Italien, rostar bort.
That is true not only on farmland but also in public spaces such as parks, playgrounds, sports fields, pathways and railway tracks.
Det gäller inte bara på åkerjord, utan också på offentliga platser som parker, lekplatser, idrottsfält, gångvägar och järnvägsspår.
track
volume_up
löparbana {gen. comm.}
track
track (aussi: check)
volume_up
koll {gen. comm.}
Shuffle tracking means I keep track of the cards, even if another person shuffles.
Shuffle tracking innebär att jag håller koll på korten även om en annan person blandar.
One simple way of keeping track of our physical activity is to wear a pedometer.
Ett enkelt sätt att hålla koll på sin fysiska aktivitet är att bära på sig en stegräknare.
Tasks is a feature designed to help you keep track of the things you need to do.
Listor är en Google Mail-funktion som hjälper dig att hålla koll på vad du behöver göra.

2. "disc"

track
volume_up
spår {n} (skiva)
We should continue on this track and eventually we will make even more progress.
Vi bör fortsätta på detta spår och så småningom kommer vi att göra ännu större framsteg.
The one-track section will be upgraded and the whole section will be electrified.
Sektionen med ett enda spår kommer att uppgraderas och hela avsnittet kommer att elektrifieras.
This second track would not require any changes to the treaties.
Detta andra spår skulle inte kräva några ändringar i fördragen.

3. Automobile: "motor vehicles"

track
volume_up
larvband {n} (motorfordon)

Exemples d'usage pour « track » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMontenegro needs to build a solid track record of implementation and of reforms.
Montenegro måste uppvisa goda resultat när det gäller genomförande och reformer.
English. - (FR) Mr President, Mr Barrot, I believe we are on the right track.
föredragande. - (FR) Herr talman, herr Barrot! Jag tror att vi är på rätt väg.
EnglishThe whole issue of fast-track marketing is extremely concerning for the Greens.
Hela frågan om " snabb" marknadsföring är extremt oroande för Gruppen De gröna.
EnglishI think I will talk about 'education for all' and the 'fast track initiative'.
Jag tror att jag skall tala om ?utbildning för alla? och ?snabbspårsinitiativet?.
EnglishIt is now crucial to focus on implementation and establish a solid track record.
Det är nu mycket viktigt att betona genomförandet och få påtagliga resultat.
EnglishIt is by far the most important prerequisite to get the peace process back on track.
Det är den allra viktigaste förutsättningen för att få igång fredsprocessen igen.
EnglishAs you know, we keep regular track of the convergence or non-convergence of prices.
Som ni vet övervakar vi regelbundet utveckling av priserna i detta sammanhang.
EnglishWe are well on track, and I hope we will get a result by the end of the year.
Vi är på god väg och jag hoppas att vi kommer att nå ett resultat innan årets slut.
EnglishThere has never been any talk in the Commission of any special treatment or fast track.
I kommissionen har det aldrig varit tal om någon specialbehandling eller genväg.
EnglishThis new law led the EU to follow a twin-track approach, as you have already mentioned.
Som ni har påpekat tvingade denna nya lag EU att tillämpa en tvådelad strategi.
EnglishThey visited an illegal race track where they saw nine Irish dogs racing.
De besökte en olaglig hundkapplöpningsbana där de såg nio irländska hundar tävla.
EnglishIt includes the proposal to fast-track the development of more selective fishing gear.
Detta inbegriper förslaget att påskynda utvecklingen av mer selektiva fiskemetoder.
EnglishThat is true, and has led the IMF to consider that Kenya is no longer 'on track '.
Det är sant och det har lett till att IMF överväger att " stryka " Kenya.
EnglishThe politics of the Northern Dimension is therefore part of our two-track policy.
Den nordliga dimensionens politik är alltså en del av vår politik med två målsättningar.
EnglishTo this end, I feel that we are on the right track but we still have a long way to go.
I det avseendet anser jag att vi är på rätt väg, men vi har fortfarande långt kvar.
EnglishWhen we rule out possible conclusions beforehand, we are on the wrong track.
När vi på förhand utesluter eventuella möjliga slutsatser är vi på fel väg.
EnglishAlso, the implementation of the SAA interim agreement is broadly on track.
Genomförandet av SAA-interimsavtalet går också i stort sett enligt planerna.
EnglishI believe he is the right person for the job and his track record has been impressive.
Jag anser han är rätt person för jobbet, och hans meritlista är imponerande.
EnglishSecondly fast-track extradition procedures between Member States will be introduced.
Andra punkten: införandet av ett snabbare utlämningsförfarande mellan medlemsstaterna.
EnglishAnd I thank god I didn't know just how huge this man is in the track and field world.
Och jag tackar gudarna att jag inte visste hur stor denna man är i friidrottsvärlden.