EN train
volume_up
{substantif}

train (aussi: marching, procession, march)
Should there be a train crash in Cyprus there would be two trains involved.
Om det skulle inträffa en tågkollision i Cypern skulle det vara två tåg inblandade.
This train had apparently waited virtually unguarded at Calais for 24 hours.
Detta tåg hade tydligen stått praktiskt taget obevakat i Calais i 24 timmar.
If a train is delayed, 25% of the fare is repaid in compensation after an hour.
Om ett tåg är försenat, återbetalas 25 procent av biljettpriset efter en timme.
Experience in the Netherlands has taught us that drivers who undergo professional training see their job satisfaction levels increase substantially.
Av erfarenheter i Nederländerna har vi lärt oss att tack vare att de följer en yrkesutbildning så kommer också förarnas yrkesglädje att öka enormt.
Amendments Nos 5 and 6 are not consistent with the objective of the directive which is the establishment of minimum training standards and not the introduction of a harmonized system.
Ändringsförslag 5 och 6 följer inte direktivets syfte, vilket är att fastlägga minimikrav på utbildning och inte att inrätta ett harmoniserat system.
You come out of "Arrive" at the airport, and you follow a big yellow sign that says "Trains" and it's in front of you.
När man kommer igenom "ankomst" på flyplatsen och följer den stora gula skylten som lyder "tåg" som är framför dig.
train (aussi: course, line, rank, row)
volume_up
räcka {gen. comm.}
Improving the quality of training given to sailors, as well as their working and living conditions, both on board and when in port and roadsteads, can go a long way to meeting this requirement.
Att förbättra kvaliteten på sjömännens utbildning och deras arbets- och levnadsförhållanden, både ombord och i hamnar och på redder kan räcka långt för att uppfylla detta krav.
Consider the industrial crisis in our country, President Prodi, and the resulting need to retrain the work force through substantial, genuinely incisive, large-scale training measures.
Det kan räcka att påminna om den industriella krisen i vårt land, ordförande Prodi, och därmed behovet av att omstrukturera arbetet genom kraftfulla och omfattande utbildningsinsatser.
train (aussi: tow)
train (aussi: caravan)
volume_up
karavan {gen. comm.}

Exemples d'usage pour « train » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThese are the cowboys that we need to train and get into line by registering them.
Det är cowboys som vi måste tukta och rätta in i ledet genom att registrera dem.
EnglishA passenger train from Luxembourg collided with a freight train in French territory.
Ett persontåg från Luxemburg kolliderade med ett godståg på franskt territorium.
EnglishThis is how we drive train travellers away to air travel for medium-long distances.
Det är så vi driver bort tågresenärerna till flygresor för medellånga sträckor.
EnglishWe still have a long way to go before a legislative process is put in train.
Vi har fortfarande en lång väg att gå innan en lagstiftningsprocess är i gång.
EnglishWhat is the situation with regard to the European train driver's licence?
Hur ser situationen ut när det gäller det europeiska förarbeviset för lokförare?
EnglishIf a train passes a red stop signal, the brakes are also automatically applied.
Bromsarna utlöses också automatiskt om tåget passerar en röd stoppsignal.
EnglishI think Parliament has rather missed the boat there, or should I say the train.
Jag anser att parlamentet har missat någonting här, missat tåget kanske jag skulle säga.
EnglishIt would appear, however, that the train was not fitted with an automatic braking system.
Det verkar dock som att tåget inte var utrustat med ett automatiskt bromssystem.
EnglishLet us be honest, the train has remained stuck in the nineteenth century.
Tvärtom, om vi skall vara ärliga: tåget har blivit stående i artonhundratalet.
EnglishFour months ago the direct night train from Stockholm to Berlin disappeared.
För fyra månader sedan försvann det direktgående nattåget från Stockholm till Berlin.
EnglishWhy are there constantly problems with train traffic through the tunnel?
Varför förekommer dessa ständiga svårigheter för tågverksamheten genom tunneln?
EnglishFrom the point of view of train crews all three versions had room for improvement.
Ur tågpersonalens synvinkel fanns det utrymme för förbättringar av alla tre versionerna.
EnglishThis also applies to the European licence for train drivers, in my opinion.
Jag anser att detta även gäller för den europeiska licensen för lokförare.
EnglishCurrently in Europe, it is not possible to buy a train ticket in a civilised manner.
För närvarande är det inte möjligt att köpa en tågbiljett på ett civiliserat sätt i EU.
EnglishMy vote should not be perceived as support for the EU's 'subsidy gravy train', either.
Min röst får inte heller uppfattas som ett stöd för EU:s ”bidragsgräddfil”.
EnglishThe train infrastructure, in particular, will cost citizens billions in the future.
I synnerhet järnvägens infrastruktur kommer att kosta medborgarna miljarder i framtiden.
EnglishI certainly do not want to see it turn into just yet another gravy train.
I varje fall vill jag inte att det blir den femtioelfte karriärstegen med feta löner.
EnglishThe rapporteur says quite rightly that we will have to learn and train throughout our lives.
Föredraganden talar mycket riktigt om livslångt lärande och livslång utbildning.
EnglishMikaela Eriksson stepped out on the platform in Luleå, after 15 hours on the train.
Mikaela Eriksson klev ut på perrongen i Luleå efter 15 timmar på tåget.
EnglishIn 2001, a train crash occurred in Pécrot that was similar to last week's in Buizingen.
Tågolyckan i Pécrot 2001 liknade den olycka som i förra veckan inträffade i Buizingen.