« urgent » traduction en suédois

EN

« urgent » en suédois

EN

urgent {adjectif}

volume_up
Urgent procedure should not be used for less urgent matters.
Brådskande förfarande skall inte användas för de saker som inte är brådskande.
The fight against this shameful crime deserves urgent and specific attention.
Kampen mot detta skamliga brott förtjänar brådskande och speciell uppmärksamhet.
That concludes the debate on topical and urgent subjects of major importance.
Jag förklarar debatten om aktuella och brådskande frågor av större vikt avslutad.
An urgent deal on the budget is particularly important for the outermost regions.
En brådskande överenskommelse om budgeten är särskilt viktig för de yttre randområdena.
There was a very constructive urgent debate on the situation in Zimbabwe.
Det hölls en mycket konstruktiv och viktig debatt om situationen i Zimbabwe.
In the Commission's view, this is an important and very urgent matter.
Kommissionen anser att vi här står inför en fråga som verkligen är viktig och brådskande.
Situationen är därför allvarlig och akut.
Mr President, I have always said that this is a serious and urgent problem.
Jag har alltid sagt att vi står inför ett allvarligt och brådskande problem.
The problem of asylum seekers and illegal immigration in Europe is urgent, serious and worrying.
– Problemet med asylsökande och illegala invandrare i EU är akut, allvarligt och oroande.
Ensuring the protection of personal data is an urgent and indispensable issue.
Att garantera skydd för personuppgifter är en angelägen och absolut nödvändig fråga.
The root of the problem to be dealt with, Mr President, is both simple and urgent.
Kärnan i det problem som ska hanteras är både enkel och angelägen.
Jag skulle vilja fråga vad " angelägen " betyder i detta sammanhang?
The people of Europe are concerned with much more urgent problems than a statute for MEPs.
För människorna i Europa är det helt andra problem än en ledamotstadga som är de överhängande.
There is urgent need for efforts to reach the MDGs to be redoubled.
Det finns ett överhängande behov av fördubblade insatser för att uppnå millennieutvecklingsmålen.
The winter is over, so there is not the same urgent necessity for oil at the moment.
Vintern är över, så det finns inte samma överhängande behov av olja för tillfället.
There is clearly an urgent need for this framework agreement on data protection.
Det finns helt klart ett trängande behov av detta ramavtal om uppgiftsskydd.
There is therefore a crucial and urgent need to revise and extend the directive.
Därför finns det ett oavvisligt och trängande behov av att se över och utöka direktivet.
Specific legislation in this area has therefore become urgent.
Behovet av särskild lagstiftning inom detta område har därför blivit trängande.
I should like to finish with a somewhat urgent appeal to the European Parliament to help us, in particular, regarding this strategy, this European asylum policy.
Jag vill sluta med en enträgen vädjan till Europaparlamentet att hjälpa oss särskilt när det gäller denna strategi, denna europeiska asylpolitik.
The fact that Iran is nonetheless open to criticism and to an urgent call to turn from its ways, is demonstrated by the release of editor Faraj Sarkouhi.
Att Iran för övrigt är mottagligt för civiliserad kritik och för en enträgen vädjan om omprövning av sin hållning framgår av frisläppningen av redaktör Faraj Sarkouhi.
I will conclude, therefore, with this urgent plea to the Council: do not free the Member States from their obligation to take action in each of the five spheres of intervention of the Social Fund.
Därför vill jag avsluta med en enträgen begäran till rådet: Befria inte medlemsstaterna från deras skyldighet att aktivera sig på socialfondens alla fem interventionsområden!
urgent (aussi: anxious, ardent, avid, eager)
Therefore I call on the Members here present to go back to their various countries and make urgent representations to their own governments to pull the plug.
Därför uppmanar jag de ledamöter som är här att åka tillbaka till sina olika länder och ivrigt uppmana sina egna regeringar att dra ur kontakten.
No further proof is required of the urgent need to start relentlessly combating the child pornography networks which are invading the Internet.
Det oavvisliga behovet av att inleda en envis kamp mot de nätverk med barnpornografi som invaderar Internet behöver inte längre påtalas.

Synonymes anglais de « urgent »

urgent
English

Exemples d'usage pour « urgent » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishLastly, in the event of a real risk, we must take urgent preventative measures.
Och i händelse av en verklig risk måste vi snarast vidta förebyggande åtgärder.
EnglishThe fight against unemployment is the most urgent concern of the people of Europe.
Kampen mot arbetslösheten är den mest angelägna frågan för människorna i Europa.
EnglishAnother is the urgent demand that the Maastricht criteria be rigorously applied.
En annan är det angelägna kravet på en strikt tillämpning av Maastrichtkriterierna.
EnglishNonetheless, today, there is an urgent need to give new impetus to this effort.
Inte desto mindre finns det ett stort behov av att blåsa nytt liv i projektet.
EnglishI would ask you, Commissioner, to understand that the word 'urgent' means 'now'.
Jag vill därför understryka för kommissionsledamoten att ”akut” betyder ”nu”.
EnglishThe citizens' complaints are an invaluable indicator of their most urgent needs.
Medborgarnas klagomål är en ovärderlig indikator för deras mest akuta behov.
EnglishAs a productive sector it deserves urgent protection through a specific programme.
Som en produktiv sektor förtjänar den omedelbart skydd genom ett specifikt program.
EnglishThe remaining votes will take place after the votes on topical and urgent subjects.
Övriga omröstningar kommer att genomföras efter omröstningarna om aktuella frågor.
EnglishIn urgent cases, the animals could be put down at these points if necessary.
I akuta situationer skulle djuren vid behov kunna lämnas kvar på dessa platser.
EnglishIncidentally, this is further proof of the urgent need for parliamentary reform.
Detta är för övrigt ytterligare bevis på att parlamentets arbetssätt måste reformeras.
EnglishThe Commission considers humanitarian aid as the most urgent priority in East Timor.
Kommissionen bedömer att humanitärt bistånd är av högsta prioritet i Östtimor.
EnglishThe fight against youth unemployment is one of the most urgent challenges for Europe.
Kampen mot ungdomsarbetslöshet är en av de mesta akuta utmaningarna för Europa.
EnglishHe says 'I wish to bring to your urgent attention the civilian deaths in Sri Lanka.
Han säger: ”Jag vill omedelbart uppmärksamma er på de civila dödsoffren i Sri Lanka.
EnglishThere is an urgent need for all these decisions and directives to be codified.
Det är mycket viktigt att alla dessa beslut och direktiv snabbt kodifieras.
EnglishThat is why it is very urgent to have a solution for the financial perspectives.
Det är därför som det är så angeläget att vi finner en lösning i fråga om budgetplanen.
EnglishThe second problem in Afghanistan is the urgent need to modernise agriculture.
Det andra problemet i Afghanistan är det akuta behovet av att modernisera jordbruket.
EnglishThe fourth principle: while the situation is urgent, it is urgent for everyone.
Den fjärde principen är att en kritisk situation är kritisk för oss alla.
EnglishI believe that the people affected by this disaster deserve our urgent help.
Jag anser att de människor som har drabbats av detta förtjänar vår omedelbara hjälp.
EnglishWithin Romania, too, endeavours to regain Moldova have become less urgent.
Inom Rumänien har också strävan att återvinna Moldavien blivit mindre aktuell.
EnglishThis therefore gives us a clear - and I would say urgent - reason to act.
Här finns följaktligen fog för att agera och jag skulle nog vilja säga skyndsamt.